Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2017

Share

Delårsrapport 30 september 2017.

Se bifogad pdf för fullständig rapportDelårsrapport Q3 2017Delårsrapport Q3 2017KONCERNEN I KORTHET 

TREDJE KVARTALET 2017-07-01 – 2017-09-30 (Tre månader)
• Summa nettoomsättning för Moderbolaget Q3: 1 333 kSEK (962 kSEK)
• Summa nettoomsättning för Koncernen Q3: 2 347 kSEK (2 067 kSEK)
• Resultat före skatt för Moderbolaget Q3: -1 252 kSEK (-1 766 kSEK)
• Resultat före skatt för Koncernen Q3: -1 870 kSEK (-2 045 kSEK) 

PERIODEN 2017-01-01 – 2017-09-30 (Nio månader)
• Summa nettoomsättning för Moderbolaget: 7 045 kSEK (9 674 kSEK)
• Summa nettoomsättning för Koncernen: 9 070 kSEK (13 054 kSEK)
• Resultat före skatt för Moderbolaget: -4 308 kSEK (1070 kSEK) 1
• Resultat före skatt för Koncernen: -6 331 kSEK (-673 kSEK) 1

• True Heading får ny order från Lockheed Martin
• True Heading lanserar en ny AIS produkt, AIS GRAPHENE MOBWATCH
• Seapilot deltar i upphandling för lotssystem till Sjöfartsverket
• Seapilot utesluts från Sjöfartsverket upphandling av lotssystem
• Seapilot utvecklar nya funktioner för tidvatten och förhindra kollision mellan båtar

Bolaget utvecklas sakta i rätt riktning resultatmässigt. Tredje kvartalet presenterar ett bättre resultat mot året innan och på helåret i paritet med 2016. Det trots en sommar som vädermässigt ej varit gynnsam i ett båtåkarperspektiv och därmed givit sämre försäljning än normalt i både Q2 och Q3.

Internationaliseringen genom marknadssatsningen i USA, förhandlingar om sjökortstäckning av nya regioner och utveckling av nya produkter driver upp kostnadsbilden på kort sikt men möjliggör nya intäkter på längre sikt. Marknaden har nåtts av nyheter kring flera konsolideringar. Vi ser det som fördelaktigt för oss som bolag då det skapar ett ökat intresse för branschen och digitala marina produkter som vi har i Seapilot. Garmins köp av vår största konkurrent Navionics, för en icke officiell summa, med ca 2 miljoner användare är en stor affär på vår marknad. Likaledes såldes norska konkurrenten EMBARK nyligen till C-Map, för en icke publik summa. Deras App och bolaget bakom har likheter med Seapilot sett till antal användare men skillnad i funktionalitet till Seapilots fördel enligt vår bedömning.

True Heading har kallat till extra stämma den 28 november för att besluta om delning av bolagen True Heading och dotterbolaget Seapilot genom utdelning av aktierna i Seapilot till befintliga aktieägare i True Heading AB. Utdelningen är tänkt att ske till 10 aktier i True Heading ger 1 aktie i Seapilot. Styrelsen kommer att föreslå att avstämningsdag för utdelning skall vara den 1 december. Med föreslagen avstämningsdag beräknas aktierna i Seapilot finnas på mottagarens VP-konto omkring den 6 december 2017. Sista dag för handel med Bolagets aktier av serie B inkluderande rätt till utdelning är den 29 november. Syftet med delningen är att öka värdet för våra aktieägare genom att få en tydligare fokus i bolagen på respektive kärnverksamhet. True Heading är idag en finansiär av Seapilot verksamhet som utvecklingsbolag och dess fortsatta behov av finansiering i ett stark tillväxtläge. Ett uppskattat kapitalbehov i Seapilot efter delning är upp mot 20 MSEK under en period om två år. Vi bedömer att True Heading som eget bolag har förutsättning och kapacitet att vara lönsamt med fokus på befintlig hårdvara och hantering av de patent som finns inom bolaget.

Seapilot Vi har fortsatt fokus på att bygga och bredda användarbasen i USA, en stor marknad med enorm potential. Johan Hedberg har förtjänstfullt avslutat sitt uppdrag att nyintroducera appen i främst de östra kustområdena med prioritet på Florida. Vi har nu över 20 000 användare bara i USA och har sedan 1/1 haft en tillväxt på 500%. Nu fortsätter arbetet via upparbetade kanaler och digitala aktiviteter. Vi hoppas i december kunna avsluta en förhandling om samarbete med amerikanska SeaTow, en av de största aktörerna på sjöassistanstjänster i USA med över 200 000 användare.

Vi har också lanserat två större nya funktioner i appen under kvartalet. Tidvatten information, ett måste för användare utanför Sverige, och antikollissionsberäkning med hjälp av AIS sk. CPA beräkning (Closest Point of Approach). Media har skrivit mycket positivt om Seapilot i USA och vi lyfter gärna fram en artikel i Chesapeake Bay Magazine om appar, ”I couldn´t find anything to complain about” skrev Tom Hale i september.

True Heading Vi är stolta att kunna lansera en ny AIS produkt under kvartalet. Marknaden och användningen av AIS fortsätter att öka och Sverige och är det land i världen som har störst utbredning av AIS bland fritidsbåtsanvändare. På denna marknad kan vi stoltsera med en marknadsandel på över 90% med våra AIS produkter för fritidsbåtar. Vår nya AIS GRAPHENE MOBWATCH är en unik produkt som ger en ökad säkerhet för användaren och förbättrar möjligheten att hitta en person som trillat överbord.

Lockheed Martin, världens största försvarskoncern, fortsätter beställa produkter ifrån True Heading. Den senaste beställningen gällde nya projekt och var den näst största hittills från Lockheed Martin vilket är intressant och glädjande.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen samt god redovisningssed i Sverige.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• True Heading får ny order från Lockheed Martin
• Seapilot utökar täckningen med sjökort för Australien och Italien
• Seapilot i ny konflikt med Sjöfartsverkets avseende licenskostnader
• True Heading kallar till EXTRA Stämma den 28 November
• Kapitalbehovet i Seapilot efter utdelning uppskattas till 20 MSEK för de närmsta två åren

Resultat per aktie 9 månader 2017: Koncern = -0,157 SEK/aktie, Moderbolaget = – 0,107 SEK/aktie
Danderyd 2017-11-21
Styrelsen

Kvartalsrapporten har granskats av bolagets revisor. Bokslutskommuniké för 2017 lämnas den 23 februari 2018.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.