Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2016

Share

 DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2016

KONCERNEN I KORTHET

TREDJE KVARTALET 2016-07-01 – 2016-09-30 (Tre månader)

 •  Summa nettoomsättning för Moderbolaget Q3: 962 kSEK (1 839 kSEK)
 •  Summa nettoomsättning för Koncernen Q3: 2 067 kSEK (2 737 kSEK)
 •  Resultat före skatt för Moderbolaget Q3: –1 766 kSEK (-2 317 kSEK)
 •  Resultat före skatt för Koncernen Q3: –2 045 kSEK (-3 135 kSEK)

PERIODEN 2016-01-01 – 2016-09-30 (Nio månader)

 •  Summa nettoomsättning för Moderbolaget: 9 674 kSEK (9 315 kSEK)
 •  Summa nettoomsättning för Koncernen: 13 054 kSEK (11 029 kSEK)
 •  Resultat före skatt för Moderbolaget: 1 070 kSEK[1] (-6 136 kSEK)
 •  Resultat före skatt för Koncernen: –673 kSEK1 (-10 238 kSEK)
 •  Handel med True Heading handelsstoppas i samband med halvårsrapport
 •  True Heading får förfrågning kring vårt patent
 •  Seapilot tilldelas designpris
 •  Seapilot skriver OEM avtal med Point 65
 •  True Heading får ny order från Lockheed Martin

Bolaget har hittills under 2016 utvecklats i en positiv riktning utifrån det ansträngda läge som vi befann oss i vid årsskiftet. En stabil orderingång ihop med ett omfattande sparpaket ger ett förbättrat resultat för 2016 mot 2015. För att få det moment som krävs för fortsatt tillväxt skulle bolaget behöva ytterligare kapitalinjektion. Resursmässigt har vi med den minskning av personalstyrkan som gjordes vid årsskiftet en svår situation att få tiden att räcka till med alla de uppgifter som ändå återstår att hantera. Nya regler kring att vara ett noterat bolag samt ökad dialog med Aktietorget kring rapporter och övriga publiceringar tar idag avsevärt mer tid i anspråk än bara för något år sedan. Detta är självklart något vi anpassar oss till och skall efterleva men för ett bolag av vår storlek blir detta en ansträngning som framförallt tar tid från möjligheten att utveckla bolaget.

I samband med den förra rapporten handelstoppades bolaget utifrån fel på jämförelsesiffrorna i koncernen i korthet. Vi beklagar detta ånyo och att detta kunde passera samtlig granskning. För att ytterligare förtydliga situationen kring den pågående tvisten med FMV har vi valt att särredovisa den fordran som finns på FMV samt lagt över hela beloppet som en osäker fordran i balansräkningen tills det att vi ytterligare har någon form av information som kan delges marknaden. Fordran är upptagen utan moms då tvisten är anmäld till Skatteverket och skall ses som ett skadestånd och därmed möjlig att undantaga för momsredovisning. I dagsläget avvaktar vi den dialog som vi försöker få tillstånd med FMV innan ett eventuellt beslut om att driva vidare ärendet till Skiljenämnd fattas. Om situationen inte förändras innan utgången av sista kvartalet och ytterligare information tillkommer kan en nedskrivning av fordran komma att göras för helåret, detta får i sådant fall en negativ resultatpåverkan.

Den anmälan som bolaget gjorde mot Sjöfartsverket till Konkurrensverket under våren 2016 blev under oktober avskriven av prioriteringsskäl hos Konkurrensverket. Vi tycker som tidigare kommunicerats att detta är djupt beklagligt. Vi har övervägt en fortsatt juridisk process och håller den dörren öppen tills vidare men fokuserar nu på att driva övrig verksamhet vidare om än under snedvridna förhållanden just i Sverige. Vi har även lämnat in en anmälan till Förvaltningsrätten kring den upphandling som Sjöfartsverket nyligen genomfört avseende en lotsapplikation där Seapilot blev uttagen till tester men inte slutligt. Den konkurrent som vann upphandlingen anser vi haft möjlighet att påverka upphandlingen på ett sätt som vi aldrig givits möjlighet till.

Den kraftiga ökningen av kostnader i bolaget under kvartalet är till del beroende på att vi avvecklat vårt lager i USA som inte hade någon större omsättning och tagit hem dessa produkter till Sverige igen, där vi kan omsätta dessa varor betydligt snabbare och med bättre marginal, vilket till del redan skett. Efter avskrivningar är den kostnaden upptagen till 670.000 SEK. Vi har också förbättrat vår likviditet mot samma period 2015 men har fortfarande hög prioritet att ytterligare förbättra likviditeten.

 UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

Seapilot

Omstöpningen till en helt ny affärsmodell för Seapilot har visat sig framgångsrik och uppskattad av våra användare. En för användaren kostnadsfri instegsmodell ihop med en Premium modell för de som vill ha utökad funktionalitet gör det lätt för användaren att välja handel i både Apples och Googles nya koncept där man nu tillåter att prenumerationer kan förnyas på årsbasis vilket underlättar för kunden men också skapar en säkrare och mer tydlig återkommande intäkt för Seapilots del. Även den tidigare kommissionen på 30 % till både Apple och Google nu är sänkt från andra året på prenumerationstjänster till 15%. Detta kommer att öka intäkterna på ett gynnsamt sätt för Seapilots del eftersom de till största del består av just prenumerationstjänster. Vi ser nu också att intresset för Seapilot börjar öka utanför Sverige. Dock kvarstår mycket arbete för att bättre nå ut med marknadsföringen på de marknader där vi nu finns tillgängliga. Vidare måste vi för att hänga med, fortsätta vidareutveckla appen och en ansenlig backlog av funktioner och förbättringar. Det samarbete som Seapilot genomfört med HOC Yachts och Yacht Defined och som blivit prisbelönt för sin design kommer nu att visas första gången på METS i Amsterdam 15-17 November. METS är världens största B2B mässa för fritidsbåtssektorn.

För Seapilot är det också glädjande att vår geografiska täckning nu utvecklats positivt till att innefatta hela Europa, USA och Kanada. Det gör att vi finns på alla de platser där huvuddelen av båtåkande sker bland fritidsbåtssegmentet. Med Australien som är på gång och Nya Zeeland kan man anse att vi täcker hela det område där över 95% av världens fritidsbåtbestånd finns. Komplexiteten i att skaffa den typ av direkt avtal som Seapilot har med dessa länders sjökarteverk har ett svårvärderat värde.

True Heading

Våra produkter fortsätter att vara attraktiva på marknaden och vi har med vårt kärnsortiment under året fått in några av de största enskilda order på enskilda produkter i företagets historia. Vi fokuserar nu vår hårdvarudel på de väl inarbetade kundrelationer vi har sedan länge och på de produkterna med bäst omsättning och marginal. Vi jobbar också hårdare med att hålla nere våra lagernivåer samt att öka dialogen med våra kunder och leverantörer för att kunna leverera just on time utifrån efterfrågan. Vi ser också att våra specialprodukter som tex vår AIS RX PRO vilken bl.a. levereras till US Navy via Lockheed Martin är produkter vi vill satsa på och utveckla främst med tanke på deras goda marginaler och möjlighet till att leverera kringtjänster i service och support.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  True Heading anmäler Sjöfartsverket till Förvaltningsrätten
 •  True Heading får order från Sjöfartsverket i Sverige på AtoN AIS
 •  Seapilot utökar täckningen med Spanien
 •  True Heading’s anmälan av Sjöfartsverket till Konkurrensverket avskrivs
 •  Seapilot utvärderas av Sjöfartsverkets lotsar som nytt lotssystem men erhåller ej uppdraget
 •  True Heading får större order av svensk återförsäljare

 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier                       Aktiekapital (SEK)           A-aktier (st)              B-aktier (st)

30 juni 2016                                              4 029 084                       5 100 000                35 190 844

Resultat per aktie 9 månader 2016: Koncern = -0,017 SEK/aktie, Moderbolaget = 0,026 SEK/aktie

Danderyd 2016-11-08

Styrelsen

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor.

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas den 24 februari 2017.

TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE-18254 Danderyd

Telefon. 08-622 26 60, Fax. 08-545 939 10

info@trueheading.se, www.trueheading.se, org.nr. 556658-5054


[1] I resultaträkningen finns en osäker fordran på FMV om 3 104 151 kronor vilken är under tvist och kan komma att hänvisas till skiljenämnd.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.