Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2015

Share

DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2015

KONCERNEN I KORTHET

 • Nettoomsättning för Moderbolaget Q3 1 830kSEK (2 693kSEK)
 • Nettoomsättning för Koncernen Q3 2 728kSEK (3 617kSEK)
 • Resultat före skatt för Moderbolaget Q3 – 2 499kSEK (- 1 178kSEK)
 • Resultat före skatt för Koncernen Q3 – 3 142kSEK (- 2 205kSEK)
 • Seapilot lanserar ny app Seapilot Talk
 • True Heading genomför nyemission
 • True Heading får order från Lockhead Martin värd ca en kvarts miljon kronor

Tredje kvartalet speglar väl behovet till den genomförda nyemission och den omstrukturering med nytt fokus som annonserades den 6 oktober, strax efter kvartalets utgång.

Bolaget har inte utvecklats i den takt som var tänkt och därmed inte generar tillräckligt resultat och kassaflöde. USA-marknaden har inte utvecklats som planerat, bl a beroende på att nödvändiga tillstånd försenats kraftigt, och har tagit resurser ur bolaget. Funktionalitet i Seapilot har försenats.

Samtidigt har bolaget ändå nått framgångar under året och efter investeringar ytterligare befäst varumärkena True Heading och Seapilot.

UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

Seapilot

Försäljningen av Seapilot fortsätter på samma nivåer som tidigare och den starkaste marknaden är fortsatt Sverige.

True Heading

Försäljningen av hårdvaruprodukter varit utsatt för prispress, samtidigt som nödvändiga tillstånd för den amerikanska marknaden försenats kraftigt. Sammantaget gör detta att försäljningen ligger långt efter plan vilket också är en viktig del i beslutet att omstrukturera bolaget och gå mot en tydligare affär inriktad mot appförsäljning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Seapilot utökar täckningen med Portugal, Italien och Grekland till 2016
 • True Heading’s nyemission blir tecknad endast till ca 1/3 av tänkt emissionsbelopp
 • True Heading beslutar om omstruktureringsprogram och lägger varsel
 • True Heading får ny order från Lockhead Martin på 33 000 USD

OMSTRUKTURERINGEN OCH VERKSAMHETEN FRAMÅT

True Headings beslut att omstrukturera verksamheten innebär att bolaget tydligare fokuserar på appen Seapilot och avvecklar egenutvecklad hårdvaruprodukter för att istället tillhandahålla tredjepartshårdvaruprodukter.

En kontrollerad avveckling av de egenutvecklade hårdvaruprodukterna som varit del av True Heading’s verksamhet sedan starten 2004 har påbörjats för att ersättas av tredjepartsutvecklad hårdvaruprodukter. De åtaganden och skyldigheter som detta innefattar har gåtts igenom och innebär inga omfattande kostnader. Bolaget månar dock om att skydda och bevara de goda relationer vi har med våra kunder och processen sker därför ihop med dessa. Försäljningen av hårdvara efter omstruktureringsbeslutet varit framgångsrik om än med lägre marginaler. En nedskrivning av lagervärdet för att bättre spegla de nya lägre prisnivåerna på marknaden är planerad inför årsbokslutet.

Med Seapilot ser vi nu en tillväxt i framförallt Finland, Danmark och Norge. Den ständigt utökade geografiska täckningen av sjökort hoppas vi kommer att bidra till ökade volymer. Vi kommer att inför nästa säsong lansera sjökort för Kroatien och övriga delar av medelhavet, vilket förhoppningsvis ökar intresset på den för oss viktiga tyska marknaden eftersom medelhavet och Kroatien, utöver täckningen i Östersjön, är viktig för tyska båtintresserade.

Vi arbetar med en förenkling av köpmodellen för Seapilot där erbjudandet och vad som ingår blir tydligare. Vidare kommer Seapilot fortsatt vara gratis och sjökorten erbjudas till lägsta möjliga kostnad eller även gratis när så är möjligt utifrån de licenser som styr detta. Utöver detta kommer ökad attraktiv funktionalitet erbjudas via en årlig prenumeration i en PREMIUM tjänst.

Ett ökat fokus kommer också att läggas på att utveckla begreppet och tjänster kring Social Boating. Med nu över 70000 registrerade användare så är tillväxten god med nya användare och vi utvecklar fortsatt viktiga strategiska samarbeten för att öka Seapilot’s spridning.

Vi har för avsikt att även fortsättningsvis i Seapilot tillhandahålla högklassig navigationsfunktionalitet för den intresserade samtidigt som vi kommer att ha specialiserad funktionalitet såsom den under Q2 lanserade funktionen för avancerad kappsegling med vägvalsoptimering utifrån egna båtprestanda och väderförutsättningar.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier                         Aktiekapital (SEK)                 A-aktier (st)     B-aktier (st)

30 september 2015                                     2 931 859                            5 100 000        24 218 592

Vid den 30 september 2015 fanns också 478 863 (st) BTA B registrerade tillhörande den emission som påbörjats den 11 september och som slutfördes den 1 oktober.

Resultat per aktie 9 månader 2015: Koncern = -0,297 SEK/aktie, Moderbolaget = -0,163 SEK/aktie

Danderyd 2015-11-27

Styrelsen

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor.

Bokslutskommuniké för 2015 lämnas den 25 februari 2016.

TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE-18254 Danderyd
Telefon. 08-622 26 60, Fax. 08-545 939 10
info@trueheading.se, www.trueheading.se, org.nr. 556658-5054

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.