Komplettering: Årsredovisning för True Heading AB (publ) 2019-01-01–2019-12-31

Share

I det tidigare offentliggörandet av årsredovisningen fanns inte med upplysning om att  det finns en notering i Revisionsberättelsen rörandet uttalande om fortsatt drift:Under rubriken ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift”, pekar revisorn bland annat på förhållanden som beskrivs i förvaltningsberättelsen. Årsredovisning för True Heading AB (publ) 2019-01-01--2019-12-31

Se bifogad pdf.

 

Anmärkning

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen skatt, sociala avgifter och mervärdesskatt har vid sex enskilda tillfällen inte betalats i rätt tid.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.