Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 november 2021 i Gigger Group AB (publ)

Share

Extra bolagsstämman i Gigger Group AB (publ) (”Bolaget”), org. nr 556658–5054 ägde rum idag den 8 november 2021 kl.13.15. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med nedan:

Beslut om ändring av bolagsordning med anledning av ändring av företagsnamn

Stämman beslutade om ändring av Bolagets företagsnamn och därmed ändra bolagsordningens bestämmelse § 1 enligt följande:

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Syncro Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 070 295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se   

Gigger Group AB

Claes Persson, Tillförordnad VD

Telefon: 072 224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Om Gigger Group

Gigger Group är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.