Kommuniké från extra årsstämman 2017-11-28 i True Heading AB (publ)

Share

Extra årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2017-11-28 och i sammandrag beslutades följande;

· Styrelsens ordförande Anna Averud hälsade alla deltagare välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid extra stämman.

· Extra stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Extra stämman beslutade att dela ut 100% av aktierna i dotterbolaget Seapilot AB till befintliga aktieägare i True Heading AB, styrelsen gavs mandat att besluta och datum för när så kommer att ske. Beslutet röstades för med 99,99 % av de deltagande rösterna.

· Extra stämman beslutade att bolagsordningen ändras och ramen för aktiekapital och antal aktier blir därmed följande: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 stycken. Beslutet var enhälligt.

· Extra stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med högst 50 000 000 nya B-aktier enligt förslag i kallelsen. Beslutet röstades för med 99,99 % av de deltagande rösterna.

· Extra stämman avslutades och ordförande tackade för visat intresse.

Danderyd 2017-11-28

True Heading AB

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.