Kommuniké från årsstämman 2019-05-22

Share

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2019-05-22 och i sammandrag beslutades följande;

· Bolagets ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att flytta bolagets säte från Danderyd till Täby enligt förslag och beslutet godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall

disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt

styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med 50 000 000 B-aktier enligt till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett basbelopp per år och till ordförande om max ett och ett halvt basbelopp. För personer anställda eller som konsulter inom bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall ersättning utgå enligt bok och räkning. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Thomas Söderberg, Håkan Mild Svensson, Nils Willart.

· Styrelsen informerade också om det ägardirektiv som vilken en andel överstigande 60% av ägarna närvarande vid stämman presenterat för styrelsen. Ägardirektivet har följande innehåll:

–          Vidareutveckla nuvarande produktutbud och bibehåll den marknadsledande positionen inom AIS och GPS kompass marknaden. Detta genom att expandera i närområdet primärt och sedan mer globalt.

–          Inrikta bolaget mot den del av marknaden som kan bli mest lönsam i ett kortare perspektiv. Huruvida detta är B2B eller B2C måste analyseras ordentligt utifrån att helt egna produkter kan introduceras inom ett 1-2 års perspektiv.

–          Målet skall primärt vara att skapa aktieägarvärde genom stabilitet och lönsamhet och därefter ett intresse för att hitta en extern köpare som tycker att tekniken (produkterna), kundbas och kanske inte minst bolagets patent som skulle vara tillräckligt starka för att förvärva.

–          Driv därför också patenten mot aktörer som verkar inom ramen för dessa och försök hitta köpare av dessa.

–          Ytterligare kapitaltillförsel utöver de medel som tillförts via Seapilot affären är i dagsläget inte aktuellt utan i sådant fall måste ytterligare besparingar och förändringar av verksamheten genomföras.

Danderyd 2019-05-27

True Heading AB

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.