Kommuniké från årsstämman 2019-05-22

Share

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2019-05-22 och i sammandrag beslutades följande;

· Bolagets ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att flytta bolagets säte från Danderyd till Täby enligt förslag och beslutet godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall

disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt

styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med 50 000 000 B-aktier enligt till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett basbelopp per år och till ordförande om max ett och ett halvt basbelopp. För personer anställda eller som konsulter inom bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall ersättning utgå enligt bok och räkning. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Thomas Söderberg, Håkan Mild Svensson, Nils Willart.

· Styrelsen informerade också om det ägardirektiv som vilken en andel överstigande 60% av ägarna närvarande vid stämman presenterat för styrelsen. Ägardirektivet har följande innehåll:

–          Vidareutveckla nuvarande produktutbud och bibehåll den marknadsledande positionen inom AIS och GPS kompass marknaden. Detta genom att expandera i närområdet primärt och sedan mer globalt.

–          Inrikta bolaget mot den del av marknaden som kan bli mest lönsam i ett kortare perspektiv. Huruvida detta är B2B eller B2C måste analyseras ordentligt utifrån att helt egna produkter kan introduceras inom ett 1-2 års perspektiv.

–          Målet skall primärt vara att skapa aktieägarvärde genom stabilitet och lönsamhet och därefter ett intresse för att hitta en extern köpare som tycker att tekniken (produkterna), kundbas och kanske inte minst bolagets patent som skulle vara tillräckligt starka för att förvärva.

–          Driv därför också patenten mot aktörer som verkar inom ramen för dessa och försök hitta köpare av dessa.

–          Ytterligare kapitaltillförsel utöver de medel som tillförts via Seapilot affären är i dagsläget inte aktuellt utan i sådant fall måste ytterligare besparingar och förändringar av verksamheten genomföras.

Danderyd 2019-05-27

True Heading AB

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.