Kommuniké från årsstämman 2016-05-18

Share

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2016-05-18 och i sammandrag beslutades följande;

· Styrelsens ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade
över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt
styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner i
enlighet med till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett basbelopp per år för deltagande vid minst 6 möten. Vid frånvaro dras 1/6 basbelopp av från maximal ersättning. För personer arbetandes inom bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall ersättning utgå enligt bok och räkning. Ändringen mot kallelsen föranleddes av plan att vid det konstituerande och första styrelsemötet med nya styrelsen välja Torgny Hellström till ordförande samt återinsätta Anders Bergström som VD. Särskilt pressmeddelande kommer att skickas när så formellt har skett. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Torgny Hellström, Göran
Liljegren. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes; Anna Averud och Martin Rylander.

Danderyd 2016-05-18
True Heading AB

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.