Kommuniké från årsstämman 2016-05-18

Share

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2016-05-18 och i sammandrag beslutades följande;

· Styrelsens ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade
över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt
styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner i
enlighet med till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett basbelopp per år för deltagande vid minst 6 möten. Vid frånvaro dras 1/6 basbelopp av från maximal ersättning. För personer arbetandes inom bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall ersättning utgå enligt bok och räkning. Ändringen mot kallelsen föranleddes av plan att vid det konstituerande och första styrelsemötet med nya styrelsen välja Torgny Hellström till ordförande samt återinsätta Anders Bergström som VD. Särskilt pressmeddelande kommer att skickas när så formellt har skett. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Torgny Hellström, Göran
Liljegren. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes; Anna Averud och Martin Rylander.

Danderyd 2016-05-18
True Heading AB

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.