Kommuniké från årsstämman 2015-05-20

Share

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2015-05-20 och i sammandrag beslutades följande;

· Styrelsens ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman beslutade enligt förslag i kallelse att ändra bolagsordningen. Utöver detta beslutades av stämman att ändra skrivningen i §11 från bolagsstämma till årsstämma.

Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner i enlighet med till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse och revisorer skall utgå enligt nytt förslag presenterat i pressmeddelande 2015-05-20. Förslaget innebär arvode till ledamot om 10000 kr per möte man närvarat på. Arvodet för styrelsordförande beslutades till 60000 kr per månad i enlighet med kallelsen. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Göran Liljegren, Rickard Berg och Urban Falk. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes; Hanne Melin och Torgny Hellström.

Avgående ledamot Nils Willart avtackades för ett mycket väl genomfört arbete som ledamot sedan 2004.

Danderyd 2015-05-20

True Heading AB

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.