Kommuniké från årsstämma i Syncro Group AB (publ)

Share

Vid årsstämma i Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 20 juni 2022 kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,

 

att disponera Bolagets resultat enligt den fastlagda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

 

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021,

 

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå med 120 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 180 000 kronor (exklusive sociala avgifter),

 

att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

 

att fastställa antalet ledamöter till sex, utan suppleanter,

 

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Anders Bruzelius, Ebbe Damm och Karin Wallström samt till nyval välja Ronny Elenius, Hanna Raftell och Amelie Söderberg. Vidare beslutade stämman att utse Ebbe Damm som styrelseordförande.

 

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Grant Thornton med huvudansvarig revisor Thomas Daae,

 

att inrätta en valberedning, bestående av fem ledamöter varav en ska vara Bolagets styrelseordförande och övriga ska utses av Bolagets fyra största aktieägare,

 

att besluta om ändring av bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag,

 

att inrätta ett incitamentsprogram för anställda och konsulter i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar högst 12 800 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge en rätt att från och med den 1 december 2023 till och med den 15 december 2023 teckna en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande tvåhundratjugo (220) procent av den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under de tio (10) handelsdagarna före den första dagen i den Tilldelningsperiod som definierats i beslutsförslaget. Teckningskursen får aldrig understiga aktiernas kvotvärde. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst 1 280 000 SEK. vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Utnyttjande av samtliga 12 800 000 emitterade teckningsoptioner motsvarar en utspädning om cirka 4,47 % procent beräknat på antal utestående aktier i Bolaget per idag.

 

att inrätta ett incitamentsprogram för styrelseledamöter i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar högst 1 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge en rätt att från och med den 1 december 2023 till och med den 15 december 2023 teckna en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande tvåhundratjugo (220) procent av den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under de tio (10) närmast föregående handelsdagarna före dagen för bolagsstämman där beslutet om emission av teckningsoptionerna fattas. Teckningskursen får aldrig understiga aktiernas kvotvärde. Givet att samtliga teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst 150 000 SEK vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Utnyttjande av samtliga 1 500 000 emitterade teckningsoptioner motsvarar en utspädning om cirka 0,55 procent beräknat på antal utestående aktier i Bolaget per idag.  

 

att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Noterades att emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor samt att styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Konstaterades att skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion,

 

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

 

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet av stämman.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

  

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.