Kommuniké från årsstämma i Syncro Group AB (publ)

Share

Vid årsstämma i Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 7 maj 2024 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,

 

att disponera Bolagets resultat enligt den fastlagda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

 

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023,

 

att arvode till styrelsens ledamöter som inte är anställda i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå med 120 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 180 000 kronor (exklusive sociala avgifter),

 

att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

 

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Kajsa Arvidsson, Joachim Hjerpe, Elina Wilow Jute, samt till nyval välja Mårten Barkman. Styrelsen består således av sex ledamöter.

 

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Grant Thornton med huvudansvarig revisor Thomas Daae,

 

att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets vid var tid gällande aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vi behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

 

att bemyndiga styrelsen och den verkställande direktören i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

 

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet av stämman.

 

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valde styrelsens ledamöter Joachim Hjerpe till styrelsens ordförande.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO6 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska, enligt villkoren, avrundas till helt hundradels kronor. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,020 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,014 SEK, vilket, avrundat till helt hundradels kronor, innebär att teckningskursen uppgår till 0,01 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Syncro Group, a pioneer in influencer marketing SaaS solutions, today announces that its subsidiary Collabs, has signed a Letter of Intent with Dope Studio, a leading Greek media agency with operations in Greece and Albania.