Kommuniké från årsstämma i Syncro Group AB (publ)

Share

Vid årsstämma i Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 17 maj 2023 kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,

 

att disponera Bolagets resultat enligt den fastlagda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

 

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022,

 

att arvode till styrelsens ledamöter som inte är anställda i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå med 120 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 180 000 kronor (exklusive sociala avgifter),

 

att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

 

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Anders Bruzelius, Ebbe Damm och Ronny Elénius samt till nyval välja Kajsa Arvidsson och Elina Wilow Jute. På sittande möte föreslogs även Joachim Hjerpe som ordinarie ledamot till styrelsen. Stämman beslutade om nyval av Joachim Hjerpe till ordinarie ledamot. Styrelsen består således av sex ledamöter.

 

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Grant Thornton med huvudansvarig revisor Thomas Daae,

 

att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Noterades att emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor samt att styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Konstaterades att skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion,

 

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

 

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet av stämman.

 

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valde styrelsens ledamöter Ronny Elénius till styrelsens ordförande.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Olof Lindblom, CMO Syncro Group

Telefon:  0761 74 28 25

E-post:  olof.lindblom@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@16.16.187.127

 

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.