KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUE HEADING AB (PUBL)

Share

Aktieägarna i True Heading AB (publ), 556658-5054, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) torsdagen den 5 december 2019 kl 14.00 på Näsby slott, Djursholmsvägen 30, 183 52 Täby. Registrering påbörjas kl 13.30.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i Bolagsstämman skall:

+ vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per 29 november 2019.

Aktieägare som önskar delta i Bolagsstämman anmodas:

+ anmäla avsikt att delta i Bolagsstämman till bolaget senast kl 16.00 den 29 november 2019; per post: True Heading AB, Enhagsvägen 18, 187 40 Täby, eller via e-mail till info@trueheading.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 29 november 2019 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Bolagsstämman.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Bolagsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen, om det inte anges längre giltighetstid för fullmakten (högst fem år).

 Antal aktier och röster
De totala antalet A-aktier i bolaget var den 30 oktober 2019; 5 100 000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 51 000 000 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget var samma dag 65 190 844 med ett röstvärde av 1, motsvarande 65 190 844 röster. Således fanns totalt 70 290 844 aktier och totalt 116 190 844 röster i bolaget.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämma
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsen föreslår att Bolagsstämman antar ny bolagsordning varigenom gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande: Aktiekapitalet skall lägst vara 7 000 000 kr och högst vara 28 000 000 kr; antal aktier skall lägst vara 70 000 000 aktier och högst vara 280 000 000 aktier. I övrigt föreslås inga ändringar i bolagsordningen.

För att beslut under punkten 6 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas till högst det högsta belopp som framgår av bolagsordningen efter den föreslagna ändringen genom utgivande av sammanlagt högst det antal aktier av serie B som medges av bolagsordningen vid full teckning, full konvertering resp. fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Enhagsvägen 18 i Täby från och med två veckor före Bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Underlag kommer också att finnas på Bolagets hemsida www.trueheading.se.

November 2019
True Heading AB (publ)
Styrelsen

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.