KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GIGGER GROUP AB (PUBL)

Share

Aktieägarna i Gigger Group AB (publ), org. nr 556658-5054, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 november 2021, kl. 13:15 i Eversheds Sutherlands kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 13:00.

ANMÄLAN M.M

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska

  1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 oktober 2021, och
  2. anmäla sitt deltagande senast den 1 november 2021. Anmälan om deltagande görs per e-post till egm@gigger.se eller via brev till Gigger Group AB (publ), Mailbox 168, 111 73, Att: EGM 2021. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträde, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 29 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 2 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, https://gigger.group, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av förslaget till dagordning
  5. Val av en eller flera justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordning med anledning av ändring av företagsnamn
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om ändring av bolagsordning med anledning av ändring av företagsnamn (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är Gigger Group AB (publ). § 1 Företagsnamn  Bolagets företagsnamn är Syncro Group AB (publ).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 510 00 A-aktier och 203 069 327 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 208 169 327.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid extra bolagsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor innan stämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, https://gigger.group, och kommer även att läggas fram på stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av sin helhet av kallelsen.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

_______________

Stockholm i oktober 2021

Gigger Group AB (publ)
 

Styrelsen

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.