KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I SYNCRO GROUP AB (PUBL)

Share

Aktieägarna i Syncro Group AB (publ), org. nr 556658–5054, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2023, kl. 14:00 i Eversheds Sutherlands Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 13:45.

 

ANMÄLAN M.M

 

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

(i)       vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 9 maj 2023, och

(ii)    anmäla sitt deltagande senast den 11 maj 2023. Anmälan om deltagande görs per e-post till agm@16.16.187.127 eller via brev till Syncro Group AB (publ), Mailbox 168, 111 73, Att: AGM 2023. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträde, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 9 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 11 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

OMBUD M.M

 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, http://16.16.187.127/, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
 8. Beslut angående:
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
  2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 10. Val av styrelse och revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter
 11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
 13. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

 

Valberedningen, bestående av Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Ronny Elénius, Lennart Engelhardt och Fredrik Wennerstrand, föreslår att styrelsearvode ska utgå till icke i Bolaget anställda ordinarie styrelseledamöter med 120 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 180 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter

 

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beslutar om omval av Anders Bruzelius, Ebbe Damm och Ronny Elénius samt nyval av Kajsa Arvidsson och Elina Wilow Jute. Hanna Raftell, Amelie Barnekow Söderberg och Karin Wallström Nordén avböjer omval.

 

Kajsa Arvidsson

 

Kajsa har över 25 års erfarenhet från seniora roller inom den globala mjukvaru- och telekombranschen, där hon framförallt profilerat sig inom strategisk affärsutveckling inom nya teknikområden. Kajsa har bland annat varit verkställande direktör för mjukvaruföretaget Seliro, verkställande direktör för routerföretaget Tilgin, Regional Head (Europe) för Marknadsföring och Kommunikation på Nokia (Networks, Software and Industries) samt ansvarat för områden inom Ericsson Networks såsom Strategiska Partnerskap och Customer Business Development.

 

Elina Wilow Jute

 

Elina är advokat och partner på den affärsjuridiska advokatbyrån FJEW Advokater KB. Dessförinnan har Elina varit bolagsjurist inom IT- och telekombranschen på bolag såsom Samsung och mobiloperatören 3.

 

Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisionsbolag med Thomas Daae som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets vid var tid gällande aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vi behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

 

Beslut enligt denna punkt kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

 

ÖVRIGT

 

Antal aktier och röster

 

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 510 00 A-aktier och 314 177 059 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 319 277 059.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

 

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid årsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

 

Handlingar

 

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 kommer senast tre veckor innan stämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, http://16.16.187.127/, och kommer även att läggas fram på stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Hantering av personuppgifter

 

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

 

_______________

 

Stockholm i april 2023

 

Syncro Group AB (publ)
Styrelsen

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon: 070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Olof Lindblom, CMO Syncro Group

Telefon: 076 174 28 25

E-post: olof.lindblom@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon: 076 877 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.