Kallelse till årsstämma i True Heading AB (PUBL)

Share

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRUE HEADING AB (PUBL) Aktieägarna i True Heading AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) tisdagen den 22 maj 2018 kl 14.00 vid bolagets kontor, Vendevägen 90, i Danderyd. Registrering påbörjas klockan 13:30.

Aktieägarna i True Heading AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) tisdagen den 22 maj 2018 kl 14.00 vid bolagets kontor, Vendevägen 90, i Danderyd. Registrering påbörjas klockan 13:30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:

+ vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 16 maj 2018.

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas:

+ anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 18 maj 2018; per post: True Heading AB, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd, eller via e-mail till info@trueheading.se .

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16/5 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Antal aktier och röster

De totala antalet A-aktier i bolaget var den 29 mars 2018; 5 100 000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 51 000 000 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget var samma dag 65 190 844 med ett röstvärde av 1, motsvarande 65 190 844 röster. Således fanns totalt 70 290 844 aktier och totalt 116 190 844 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämma

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående:

a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkning

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor 

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 utöver redan genomförd utdelning av Seapilot AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 5 000 000 kr genom utgivande av sammanlagt högst 50 000 000 aktier av serie B vid full teckning, full konvertering resp. fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldbrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För att beslut under punkten 8 skall vara giltiga krävs att de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslutet kräver inte ändring av bolagsordningen.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkterna 9 och 10)
Aktieägare representerande ca 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med max ett basbelopp för inviduella ersättningar till ledamöter per verksamhetsår och ledamot. Till övriga ledamöter som är anställda eller konsulter i bolaget utgår inget arvode, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Vidare föreslås att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Anders Bergström, Torgny Hellström och Thomas Söderberg. Till nyval föreslås Håkan Mildh Svensson. Ingen suppleant föreslås. Till valberedning föreslås Anders Bergström (sammankallande), Fredrik Bergström och Nils Willart. Till val av revisor föreslås omval av
PricewaterhouseCoopers AB med regnr. 556067-4276 med Thijs Dirkse som huvudansvarig revisor. 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Vendevägen 90 i Danderyd från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Underlag och presentation av föreslagna styrelseledamöter finns också på bolagets hemsida www.trueheading.se .

April 2018

True Heading AB (publ)

Styrelsen

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.