Idag börjar handeln i True Heading AB (Publ) företrädes emission

Share

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR EMISSION

BAKGRUND & MOTIV

True Heading grundades 2004 av tre medgrundare som varit verksamma i ett dotterbolag inom SAAB-koncernen. Bolaget, med varumärket True Heading, erbjuder en bred palett av produkter inom AIS-området till sina partners och kunder vilka idag finns över stora delar av världen. Bolaget har en stark och lång tradition av egenutvecklade produkter med mycket hög kvalitet.  
 
Några namnkunniga kundbolag är försvarskoncernen Lockheed Martin, undersökningsföretaget Fugro samt myndigheter som Sjöfartsverket och mariner.  
 
Bolaget skapade med dotterbolaget Seapilot AB en av världens första mobilapplikationer för navigering med integrerad AIS-information. Dotterbolaget Seapilot AB såldes till FLIR-koncernen 2018 med en god avkastning både för moderbolaget True Heading AB och dess aktieägare. 
 
För att Bolaget skall förbli konkurrenskraftigt på AIS-marknaden behövs nu rörelsekapital för den fortsatta produktutveckling av det AIS-relaterade sortimentet i kombination med större finansiell uthållighet avseende både förvaltning och försäljningsprocessen kring de patent som Bolaget innehar. 
 
Bolagets patent är godkända i EU, USA och Kina. Slutlig granskning för godkännande pågår i skrivande stund i Sydkorea. Inom EU pågår även granskning av tilläggspatent för att ytterligare stärka och skydda de ursprungliga patenten. Tekniken, som patenten täcker, är nu högaktuella som komplement till GNSS (GPS) inom ramen för det som kallas Ranging Mode, förkortat R-Mode. Systemet R-Mode har till uppgift att fungera som ett backup-system för positionering och navigation i händelse av att navigationssatelliter blir störda och/eller slutar fungera.  
 
Dessa länder, där patenten har godkänts, har synnerligen starka intressen inom sjöfarten och är mycket aktiva inom IALA (International Association of Lighthouse Authorities), där det ovan nämnda R-Mode-projektet administreras och koordineras. Styrelsen för Bolaget uppskattar att Bolagets patent har ett marknadsvärde på minst 5 miljoner Euro.  
 
Under 2019 startade bolaget ett ambitiöst utvecklingsprojekt för att optimera produktionen, säkerställa lönsamhet och anpassa tekniken av egentillverkade produkter för nästa generations AIS-sortiment. Utvecklingskostnaderna för projektet har under 2019 uppgått till drygt 4 MSEK. För att kunna färdigställa projektet erfordras ytterligare investeringar i forskning och utveckling samt produkttester för certifiering. 
 
Bolaget följer också marknaden noga för att hitta nya innovativa och intressanta produkter inom sitt kärnområde marinsäkerhet. 
 
Det fokuserade arbetet med att stärka Bolagets lönsamhet har fortsatt hög prioritet. Som en konsekvens av detta arbete ser Bolaget en ökad nettoomsättning på ca. 11 %, en bruttovinstökning med ca. 35 %, omkostnadssänkningar med ca. 57 % samt en rörelseresultatförbättring på ca. 59 % för 2019 mot 2018. Bolaget behövde tyvärr genomföra nödvändiga personalförändringar under oktober och november 2019.  
 
Marknaden inom det marina segmentet har de senaste åren karakteriserats av konsolideringar och fusioner mellan bolag inom sin bransch. Bolaget anser att detta är en mycket aktuell strategi för True Heading, och ser därför behovet av att fortsätta utvärdera ett antal potentiella bolagsförvärv. Dialog har påbörjats med förvärvsobjekt där Bolaget ser mest synergier och skalfördelar för alla aktieägare samt för såväl Bolag som för sina kunder. 
 
VERKSAMHETSMÅL

Det ägardirektiv som antogs på ordinarie stämma 2019 ger följande inriktning av verksamheten:  
 

  • Målet skall primärt vara att skapa aktieägarvärde genom tillväxt med stabil lönsamhet.
  • Sekundärt är målet att hitta en extern köpare av Bolaget som tycker att produktsortiment, kundbas samt eventuellt Bolagets patent är tillräckligt starka för att förvärva.
  • Inrikta aktiviteter kring försäljning av patenten mot aktörer som har nytta av och verkar inom ramen för patenten.
  • Utveckla produktsortimentet med nytt AIS-sortiment och närliggande produkter.
  • Bibehåll den marknadsledande positionen inom AIS- och GPS-kompassmarknaden genom att primärt expandera i det nordiska- och europeiska närområdet och därefter globalt.
  • Inrikta bolaget mot den del av marknaden som är mest lönsam utifrån att helt egna produkter kan introduceras inom ett tidsperspektiv på 1–2 år.

Bolaget har därför som mål att utveckla produktsortimentet och bibehålla den starka marknadspositionen inom AIS- och GPS-kompassmarknaden. Detta genom att primärt expandera i det nordiska- och europeiska närområdet.

Tillväxt ska skapas genom att ta större marknadsandelar inom Bolagets kärnverksamhetsområden med bättre marginaler.

Detta kan genomföras genom såväl produkt- och sortimentsutveckling som genom bolagsförvärv. Tillväxt genom förvärv kommer att ge Bolaget volym- och skalfördelar vilket i sin tur kommer att stärka Bolagets omsättning och inköpsvolymer samt marginaler och därmed leda till ökad lönsamhet. Resurser, för den dagliga verksamheten, blir således kostnadsoptimerade.  
 
Inför försäljningen av Bolagets patent finns bland annat en pågående dialog med de aktörer som idag är kopplade till utvecklingen av R-Mode inom IALA, vilken är den NGO som idag koordinerar arbetet och dialogen kring patentfrågan. En försäljning av patent ger Bolaget ett tillskott av kapital. Kan inte processen med IALA föras fram i den takt som Bolaget önskar kommer direkta förhandlingar med de bolag som visat intresse att inledas. Det finns minst ett 30 tal möjliga intressenter. 
 
KOMMANDE KAPITALBEHOV

Styrelsen i True Heading bedömer att Bolaget behöver stärka rörelsekapitalet för den löpande verksamheten samt för att genomföra de satsningar som kommer att bidra till att Bolaget når ett positivt resultat. Efter genomförd emission bedömer styrelsen att det inte finns något ytterligare kapitalbehov inom de närmaste 12 månaderna.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.