Halvårsrapport (Kompletterad från tidigare offentliggjord rapport) 1 januari – 30 juni 2020

Share

HALVÅRSRAPPORT 18 AUGUSTI 2020 KOMPLETTERANDE INFORMATION TILL TIDIGARE UTSÄND HALVÅRSRAPPORT

Den tidigare publicerade halvårsrapporten, utsänd 15 juli, var ur ett perspektiv rådande innan den samma dag genomförda extra stämman rättvisande. Med beaktande av beslut om nedläggning/avyttring av verksamheten kommer många flera bedömningar i en ny dager. I och med besluten som togs på den extra stämman, senare samma dag, blir det nya bedömningar som gäller. Av denna anledning har styrelsen beslutat att rapportera denna period igen.

Det är alltså med facit i hand från dels den extra stämman och det Letter of Intent (LOI) som fanns med Gigger AB denna rapport nu uppdateras där förutsättningarna som uppstod och som nu är under genomförande har tagits i beaktning fullt ut. Den viktigaste förändringen var att den på stämman beslutade apportemissionen gav utrymme för att genomföra bl.a. de nu justerade avskrivningarna och reservationerna. Dessa kan genomföras till fullo för att skapa bästa möjliga förutsättningar för strukturaffären och Gigger Group AB.  

I detta avsnitt om kompletteringar avser siffrorna som presenteras nedan inom parantes () siffrorna från halvårsrapport som publicerades 15 juli 2020. De kompletteringar som nu görs i rapporten är följande:

RESULTATRÄKNING

 • Nettoomsättning H1 2020 2 636 (2 616) kSEK och Q1 2020 1 196 (1 176) kSEK
 • Kostnader handelsvaror H1 2020 – 1 792 (- 1 787) kSEK och Q1 2020 -653 (- 648) kSEK
 • Övriga externa kostnader H1 2020 – 2 404 (- 1 696) kSEK och Q1 2020 – 1 950 (-1 264) kSEK på grund av reserveringar för licenser och liknande
 • Personalkostnader H1 2020 – 2 073 (- 1 820) kSEK och Q1 2020 – 1 352 (- 1 099) kSEK på grund av reserveringar för löner i Q3
 • Summa rörelsekostnader H1 2020 – 6 269 (- 5 303) kSEK och Q1 2020 -3 955 (- 3 011)
 • Resultat före avskrivningar H1 2020 – 3 657 (- 2 711) kSEK och Q1 2020 – 2 798 (-1 874)
 • Avskrivningar H1 2020 – 5 385 (- 2 327) kSEK och Q1 2020 – 5 301 (- 2 243) kSEK på grund av nedskrivning av utvecklingsprojekt, varumärke, patent och materiella anläggningstillgångar
 • Rörelseresultat H1 2020 – 9 042 (- 5 038) kSEK och Q2 2020 – 8 099 (- 4 117) kSEK
 • Resultat efter finansiella poster H1 2020 – 9 083 (- 5 079) kSEK och Q2 – 8 118 (- 4 136)
 • Skatt H1 2020 – 1 242 (0) kSEK och Q1 2020 – 1 242 (0) kSEK på grund av nedskrivning av uppskjuten skattefordran
 • Resultat efter skatt H1 2020 -10 325 (- 5 079) kSEK och Q2 2020 – 9 360 (- 4 136)

BALANSRÄKNING

 • Anläggningstillgångar 89 (4 182) kSEK på grund av nedskrivning av utvecklingsprojekt, varumärke, patent och materiella anläggningstillgångar
 • Kortfristiga fordringar 440 (825) kSEK på grund av befarade kundförluster samt korrigering av förutbetalda kostnader
 • Balansomslutning 2 857 (7 355) kSEK
 • Eget Kapital – 821 (4 425) kSEK . Aktiekapitalet återställs i o m beslut på stämman.
 • Avsättningar för garantiskulder 500 kSEK (0) på grund av korrigering
 • Övriga kortfristiga skulder 2 211 (1 943) kSEK på grund av skulder relaterade till personalkostnader

EGET KAPITAL

 • Fond för utvecklingsavgift 0 (4 181) kSEK på grund av nedskrivning av anläggningstillgångar
 • Fria reserver – 9 189 (- 8 124) kSEK på grund av ovan listade förändringar i resultat – och balansräkning
 • Eget kapital vid periodens slut – 821 (4 425) kSEK på grund av ovan listade förändringar i resultat – och balansräkning. Aktiekapitalet återställs i o m beslut på stämman.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

 • Resultat per aktie 6 månader 2020: True Heading AB (publ) = – 0,123 (- 0,061) SEK/ aktie

KASSAFLÖDE

 • Tillfört från resultaträkningen – 9 083 (-5 079) kSEK på grund av angivna anledningar under stycke ovan om resultaträkning
 • Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 6 494 (2 292) kSEK på grund av nedskrivningar av tillgångar
 • +/- kortfristiga fordringar 1 046 (662) kSEK på grund av förändring av befarade kundförluster samt korrigering av förutbetalda kostnader
 • +/- kortfristiga skulder 297 (167) kSEK på grund av skulder relaterade till personalkostnader
 • Summa rörelsekapital 2 630 (2 116) kSEK på grund av ovan förändringar relaterade till kortfristiga fordringar och skulder
 • Kassaflöde för investering – 874 (- 162) kSEK på grund av avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar

HALVÅRSRAPPORT 18 AUGUSTI 2020

BOLAGET I KORTHET

 • Rörelseintäkterna för bolaget första halvåret 2020 uppgick till 2 636 kSEK (5 246 kSEK)
 • Resultat före skatt för bolaget första halvåret 2020 uppgick till – 9 083 kSEK (- 1 130 kSEK)

Första halvåret av 2020 har handlat om överlevnad och en rejäl uppförsbacke att bemästra med COVID 19 som en sista spik i kistan för bolagets verksamhet.

Det är självklart med en viss sorgsenhet som grundare och aktiva i bolaget att se nuvarande verksamhet avvecklas. Det känns ändå tryggt att vi lyckats få fram en lösning som på bästa sätt tar tillvara de värden som fortfarande finns och säkrar bästa möjliga värde för bolagets aktieägare.

Ett omfattande arbete har lagts ner på att hitta den bästa kandidaten för att genomföra strukturaffär och den nu planerade apportemissionen för köp av Gigger AB. Det kan konstateras att det funnits flera kandidater att utvärdera i processen utifrån att bolaget historiskt trots begränsad lönsamhet kunnat skapa bra värden för dess ägare, bland annat med utdelningen av Seapilot AB 2018 och den efterföljande försäljningen. Nu hoppas vi på att den sakutdelning som sker av bolagets patent i eget bolag ska kunna generera liknande värde även om en hel del arbete återstår för detta i den nya form som den kommande extra stämman har att besluta om utifrån styrelsens förslag.

Processen för att hitta en bra kandidat för en omvänd notering har som ovan beskrivits haft flera möjliga kandidater. Valet av Gigger AB (publ) kom i denna process tidigt att framstå som den bästa lösningen och ett intensivt arbete från bägge bolagen under juni har nu givit den lösning med köp av Gigger AB (publ) genom apportemission och som presenterats tidigare i via pressmeddelande och i kallelse till den extra stämman 15 juli.

Gigger AB beskrivs på följande vis av dem själva[1]:

”Bolaget bildades i april 2015 under ett annat namn. Hösten 2017 avyttrade de tidigare ägarna och tillika grundarna halva sitt aktieinnehav, köpare var Osix Sverige AB. I samband med detta namnändrades bolaget till Gigger och affärsmodellen gjordes om.

Genom bl a personella och finansiella tillskott har Gigger kunnat genomföra en del nödvändiga förändringar i verksamheten och vidareutvecklat plattformen.

Bolagets tillväxt har varit mycket god och Gigger har vuxit organiskt och minskat förlusterna.

 • 2017 omsatte bolaget totalt 0,9 mkr med en förlust på – 4,9 mkr
 • 2018 var omsättningen 10,6 mkr med en förlust på – 2,4 mkr
 • 2019 var omsättningen 24,0 mkr med en vinst på 0,1 mkr

2020 är planen att Giggers omsättning skulle öka kraftigt och Bolaget skulle vara kassaflödespositivt. Bolagets omsättning under 2020 har till dags dato ökat med cirka 220 % trots de katastrofala effekterna av coronaviruset, och tillväxten spås att komma att accelerera kraftigt efter att pandemin har lagt sig.

Gigger vill att företag och organisationer skall fokusera på sin kärnverksamhet och de frågor som är viktigast för dem och så att de därför ej ödslar tid och resurser på icke värde-adderande arbete.

Samtidigt finns ambitionen att se till att fler personer kommer i arbete genom förenklade processer för anställning, risktagande och matchning och därmed vända upp och ned på dagens modell för matchning och anställning.

I plattformen kan Kundföretagen skapa sina personalpooler och schemalägga sin personal men framför allt automatiseras lönehanteringen.

Gigger erbjuder därmed den första helhetslösningen som effektiviserar samt reducerar/ eliminerar personaladministration och lönehantering så att kundföretagen sänker sina kostnader och kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Gig-arbetare får tillgång till fler uppdrag och lägre trösklar på arbetsmarknaden samtidigt som de får en högre transparens med en förenklad och automatiserad fakturering och säkerställd betalning

Affärsmodellen bygger på att skapa en hel värdekedja för företag och frilansare/temporärt anställda genom ett system av tjänster på Giggers plattform.

Giggers primära intäktsström kommer från en avgift som tas av den fakturering som gig-arbetare gör till kundföretagen för sina gigs. De andra intäktsströmmarna kommer från tilläggs-tjänster för företag och gig-arbetare.

Gigger har som operativt mål att över tid sträva efter en rörelsemarginal (EBITDA) på mellan 7-10 %. Detta görs genom affärsmodellens beskrivna intäktsströmmar och sekventiell implementering av dessa enligt lagd roadmap och effektivisering.

MARKNADEN

Det torde inte råda några som helst tvivel om att arbetsmarknaden är inne i en tid av förändring.

Gig-ekonomin fick sitt stora lyft 2008-2009 när världen gick in i den senaste lågkonjunkturen, därefter har den fortsatt växa när företagen och ”giggarna” såg fördelarna. Vi ser att i nästa konjunktursvacka blir gig-ekonomin ännu starkare.

Bara i USA räknar man med att ca 30 procent av den arbetande befolkningen arbetar som ”giggers”. Nästan hela jobbtillväxten de senaste 5 åren har bestått av giggers.

I England finns beräkningar om att cirka 4,5 miljoner personer som arbetar som giggers.

Inom hela EU räknar man med att över 60 miljoner människor arbetar som giggers och motsvarande siffra för USA är knappt 70 miljoner människor. Sverige är inget undantag från detta och man uppskattar att cirka 2 miljoner personer arbetar som giggers i Sverige (inkluderat extrajobb).”

Valet av Gigger bottnar också i att styrelsen tror starkt på den ide och den framtida marknads potential som Gigger beskriver där Gigger också verkar väl placerade för att med ett nytt och unikt mer heltäckande koncept kunna möta behovet.

Slutligen vill jag tacka alla aktieägare som varit med sedan grundandet 2004 och listningen på Spotlight (fd AktieTorget) 2010 och ser fram emot att gå in i en ny spännande verksamhet.

Anders Bergström

Styrelseordförande, grundare och största ägare i True Heading AB

 

[1] Enligt pressmeddelande 2020-06-15: https://www.mynewsdesk.com/se/gigger/pressreleases/giggers-styrelse-rekommenderar-sina-aktieaegare-att-acceptera-true-headings-bud-3013469

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.