Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 True Heading AB (publ)

Share

HALVÅRSRAPPORT 28 AUGUSTI 2018

BOLAGET I KORTHET

  • Nettoomsättning för bolaget första halvåret, 4 199 kSEK (5 712 kSEK)
  • Resultat före skatt för bolaget första halvåret, -2 422 kSEK (- 3 056 kSEK)
  • Tidigare dotterbolaget Seapilot erhåller uppköpserbjudande från FLIR vilket skulle innebära en kapitalisering av True Heading på 14,2 MSEK.
  • True Heading får ytterligare order från Lockheed Martin.

Våren har handlat om att behålla marknadsandelar hos inarbetade försäljningskanaler och i att fortsätta utveckling och förbättring av nuvarande produktutbud. Ett stort fokus har legat på att få den annonserade affären mellan FLIR och tidigare dotterbolaget SEAPILOT klar då detta också kraftigt skulle gynna företaget genom en återbetalning av skulder på motsvarande 14,2 MSEK. Detta har tagit en stor del av våra tillgängliga resurser i anspråk för genomförandet, vilket gjort att viss övrig verksamhet inte kunnat prioriteras i den omfattning som skulle kunna önskats.

Produktionsproblem med våra nya produkter, framförallt GPS kompasser har försenat introduktion och leveranser av produkterna. AIS försäljningen till våra inarbetade kunder har dock gått över förväntan och visat bättre volymer än något tidigare år. Nyförsäljningen har dock kunnat ske i den utsträckning vi önskat. Stora, viktiga kunder som Lockheed Martin fortsätter att vara en betydande beställare och i dagsläget finns offertförfrågningar på ett värde av 1,4 MSEK för leverans inom en 12 månaders period.

Ett omfattande produktutvecklingsprojekt har också satts igång med mål att kunna vara genomfört inom 18 månader. Detta för att möta en ökande marknad i Sverige och omvärlden för nya och innovativa produkter där AIS teknik används.

Bolaget har påbörjat en rekrytering av ny VD och vi hoppas att kunna slutföra detta inom kvartal 3. I samband med detta kommer också försäljningsorganisationen att tillföras nya resurser. I och med att SEAPILOT lämnar och tas över av FLIR finns inte behov av den yta vi har idag, bolaget kommer därför att flytta till mindre och mer ändamålsfulla lokaler. Den nuvarande hyreskostnaden kan därmed halveras.

Resultatet för halvåret är bättre i jämförelse med samma period 2017 med en omsättning 1,5 MSEK lägre. Detta beror framförallt på de leveransproblem som funnits. Avseende resultatet skall också beaktas de kostnader på närmare 500 kkr för skiljenämndsförfarandet mot FMV vilket tillsammans med kostnader för försäljningen av Seapilot i kvartal 2 påverkar resultatet negativt. Vi ser positivt på framtiden, resultatet går åt rätt håll och vår målsättning är att nå ett positivt eller noll resultat inom ett år.

I övrigt se bifogad rapport

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.