Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 (Korrigerad från tidigare offentliggjord rapport)

Share

(Resultat från 2015 inom parantes ändrade då de var felaktiga i den tidigare offentliggjorda rapporten)

KONCERNEN I KORTHET

 •  Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 8 712 kSEK (7 476 kSEK)
 •  Nettoomsättning för Koncernen första halvåret, 10 987 kSEK (8 292 kSEK)
 •  Resultat före skatt för Moderbolaget första halvåret, 2 836 kSEK (- 3 818 kSEK)
 •  Resultat före skatt för Koncernen första halvåret, 1 372 kSEK (- 7 103 kSEK)
 •  True Heading fortsätter leverera till Lockheed Martin.
 •  Seapilots nya PREMIUM tjänst en succé.
 •  Seapilot och True Heading anmäler Sjöfartsverket till Konkurrensverket

Bolaget har med genomförda besparingar kunnat anpassa kostnaderna och samtidigt lyckats behålla en nästan lika stor försäljning som den tidigare organisationen till ökad marginal. Detta gör att resultatet ser bättre ut än tidigare men är fortfarande ej tillräckligt starkt för att visa positiva siffror. Den nuvarande organisationen är minimerad. Likviditetsmässigt står vi till hösten inför en utmaning att kunna utveckla verksamheten. Föregående års företrädesemission har visat att det då inte gick att finansera verksamheten vidare på det sättet varför det nu endast återstår två möjligheter.

 1. Ett försök med en ny företrädesemission.
 2. Ny investerare.

Båda alternativen har diskuterats inom styrelsen och förutsättningar för en ny företrädesemission känns som svår att genomföra med bra resultat. Därmed återstår endast alternativ två att hitta en ny investerare som skulle vara beredd att gå in i bolaget i någon form. Försök har gjorts att se om en sådan intressent finns på marknaden men ännu kan inget konkret förslag presenteras. Vill vi ta vara på det värde i Seapilot och True Headings varumärken och möjlighet att de utvecklas till den potential den har förmågan att kunna göra, behöver något ske. Så många nöjda kunder och en fantastiskt navigations och social boating plattform med ett ökande antal trogna användare.

 UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

Seapilot

Efter vårens lyckade lansering av en ny modell för affärsmodellen har vi jobbat aktivt med att få över samtliga kunder till en prenumerationslösning genom den nya Premiumtjänsten och därmed säkerställandet av ett kontinuerligt flöde av intäkter.

Sverige är fortfarande utan tvekan den största marknaden för Seapilot men vi märker att vi tappar tillväxt vilket vi utan tvekan härleder till den konkurrensfördel som Eniro har mot oss genom ett mer förmånligt licensavtal med Sjöfartsverket. Den anmälan som gjordes till Konkurrensverket under våren har nu passerat förbi en första granskning och lyfts till handläggning och vidare utredning. Under hösten kommer ett beslut fattas av Konkurrensverket om man skall driva ärendet till process. Sjöfartsverket har trots sin monopolställning inte visat vilja att ändra sin syn på licenshantering med samma villkor för alla, vilket både tex Lantmäteriet och SMHI tidigare gjort i liknande ärenden till Konkurrensverket gällande offentlig data och vilja att följa PSI direktivet.

Vi jobbar nu med att uppdatera Seapilots hemsida och förenkla processen för köp. Nya regler från Apple gör det nu betydligt enklare att kunna aktivera både sjökort- och premiumprenumerationerna till årligen återkommande köp vilket är glädjande för oss. För en svensk kund hamnar då den årliga intäkten på strax över 400 kr.

Under andra kvartalet har vi också glädjande lyckats skriva vårat första OEM avtal för att leverera en anpassad lösning av Seapilot till Point 65, ett större företag inom kajaksegmentet. Det finns i detta avtal rum för volymer upp till 30000 nya användare främst i USA och där intäkterna i huvudsak stannar i Seapilot.

True Heading

Vi ser en fortsatt positiv efterfrågan på våra produkter och har under det första halvåret kraftig minskat ner lagernivåerna till mer rimliga nivåer och dessutom till del höjt marginalerna. Vi når inte exakt upp till samma volymer som 2015 men har ändå lyckats bibehålla en rimlig försäljning utifrån de resurser som funnits tillgängliga både för marknadsföring och försäljning men även för produktion, support och logistik. Vi kan med en fjäder i hatten konstatera att vi har fortsatt förtroende hos världens största försvarskoncern Lockhead Martin (LMCO) för våra produkter och vi har till dags datum genererat försäljning över tid på mer än 3 MSEK bara på en produkt till LMCO. Vi kan också konstatera att några av våra viktigaste kunder som tex Furuno står fortsatt för bra volymer.

Vår avsikt är att hitta en intressent för hårdvarudelen som kan vara med och utveckla den know how och de ideer som finns i bolaget. Detta kan vi redan se genom att ett av bolagets patent nu börjar skapa intresse genom den internationella utveckling som pågår av det sk. R-Mode systemet som är tänkt att komplettera GNSS lösningar i positionering av fartyg med potential att bli ett nytt Decca eller Loran C system.

I resultatet för halvåret ligger också en fordran på Försvarets Materielverk om 3,1 MSEK om vilken tvist förnärvarande råder. Ärendet kommer med sannolikhet att överföras till skiljenämnd för avgörande om pågående förhandlingar ej kommer vidare.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  True Heading får förnyad större order från Lockheed Martin.
 •  Seapilot lanserar ny hemsida
 •  Seapilot skriver OEM avtal med Point 65 Sweden
 •  Seapilot del av prestigefullt designpris
 •  True Heading får förfrågan på patent

.

 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier                       Aktiekapital (SEK)           A-aktier (st)              B-aktier (st)

30 juni 2016                                              4 029 084                       5 100 000                35 190 844

Resultat per aktie 6 månader 2016: Koncern = 0,034 SEK/aktie, Moderbolaget = 0,070 SEK/aktie

Danderyd 2016-08-26

Styrelsen

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor.

Delårsrapport för tredjekvartalet 2016 lämnas den 25 november 2016.

TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE-18254 Danderyd

Telefon. 08-622 26 60, Fax. 08-545 939 10

info@trueheading.se, www.trueheading.se, org.nr. 556658-5054

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.