Gigger Groups aktie återförs till Spotlights ordinarie lista

Share

Gigger Group AB (publ) har genomgått en omlistningsprocess hos Spotlight Stock Market sedan omvänt förvärv genomförts mellan Gigger Group AB (publ) (tidigare True Heading AB (publ)) och Gigger AB. Spotlight Stock Market har idag godkänt Gigger Group AB (publ) varvid Gigger Group ABs (publ) B-aktie återförs till ordinarie lista. Första dag för handel på ordinarie lista beräknas till den 23 december 2020.

Sedan True Heading ABs (publ) förvärv av Gigger AB och sedermera namnbyte till Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) under sommaren 2020 har Bolaget genomgått en sedvanlig omlistningprocess hos Spotlight Stock Market. Gigger kan härmed meddela att omlistningsprocessen är slutförd och Bolaget godkänts av Spotlight Stock Market. Som en konsekvens därav flyttas Giggers B-aktie från observationslistan till ordinarie lista. Första dag för handel med Gigger Group ABs aktier på ordinarie lista beräknas till den 23 december 2020.

Bolaget har trots intensivt arbete med omlistningsprocessen kunnat hålla fokus på ordinarie verksamhet och växa affären. Det är mycket positivt att få detta godkännande på plats och nu fullt ut fokusera på att fortsätta expandera bolagets verksamhet.

Bolagets styrelse och ledning vill även med detta tacka Spotlight Stock Market för ett mycket gott samarbete och vi ser nu fram emot att fortsätta den tillväxtresa bolaget befinner sig I,” säger Håkan Fritz, VD Gigger Group AB (publ)

Gigger Groups Återlistningsmemorandum är bifogad men kan också kan laddas ner från Bolagets hemsida, www.gigger.group eller via www.spotlightstockmarket.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Håkan Fritz, VD Gigger Group AB

Telefon: 0706-862304

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Anders Bruzelius, styrelseordförande Gigger Group AB

Telefon: 0703-504088

E-post: anders.bruzelius@gmail.com

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl 15.00 CET.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.