Gigger Group tecknar intentionsavtal om förvärv av WeAreCube – ett av Nordens största och marknadsledande influencer marketingföretag – och förstärker SaaS-affären inom Division Influencer Marketing

Share

Gigger Group AB (”Gigger Group” eller ”Bolaget”) har ingått ett intentionsavtal (”LOI”) med syfte att förvärva WeAreCube AB (”CUBE”), ett av Nordens största och marknadsledande influencer marketingföretag. CUBE siktar mot att nå en omsättning på ca 80–85 mkr med uppvisad lönsamhet under 2021. Ett fullföljande av förvärvet skulle med existerande verksamhet i CUBE innebära ett substantiellt omsättningstillskott utöver de redan uppenbara synergieffekterna i bolagsgruppen. Bland kunderna till CUBE återfinns MINI, Iittala, The Body Shop, Lindahls, Toyota, Bookbeat, Folksam, Carlsberg och Netflix med flera namnkunniga företag. Avsiktsförklaringen innefattar bland annat förvärv av samtliga aktier i CUBE med en initial köpeskilling om 75 mkr varav 15 mkr kontant och 60 mkr i riktad emission i aktier. En tilläggsköpeskilling utfaller förutsatt att CUBEs nettoomsättning 2021 överstiger 75 mkr i kombination med ett positivt EBITDA-resultat.   Tilläggsköpeskillingen beräknas till 1,25 mkr per varje miljontal kronor CUBEs nettoomsättning överstiger 75 mkr under 2021. Parterna har som målsättning att ingå slutligt förvärvsavtal med samtliga aktieägare i CUBE innan utgången av november 2021.

Syftet med att förvärva CUBE är att förstärka affären inom Division Influencer Marketing med ett av Nordens största och marknadsledande influencer marketingföretag och komplettera med redan tidigare förvärvade Collabs AB. Givet ägandet av Collabs AB, som har en marknadsledande influencer marketing-plattform, stärker Gigger Group nu det totala kunderbjudandet genom att också leverera tjänster ovanpå Collabs ABs SaaS-plattform via CUBE. Gigger Groups SaaS-plattformsstrategi stärks ytterligare av att Division Influencer Marketing har som ambition att bli störst inom influencer marketing i Norden där CUBE driver ett av Nordens främsta bolag inom denna kategori i både Sverige och Danmark. Inom bolagsgruppen CUBE ingår även helägda dotterbolaget RevRelations som är en digital marknadsplats för affiliatemarknadsföring. CUBE hjälper flera av världens starkaste varumärken med helhetsstrategier inom ”people based marketing” på nordisk basis och har som mål att vara marknadsledande inom sitt segment.

 

          6 STARKA SKÄL FÖR GIGGER GROUP ATT FÖRVÄRVA CUBE

EN AV NORDENS STÖRSTA INFLUENCER MARKETINGBYRÅER

  • Internationell ”het” byrå som står på egna ben. CUBE är lönsamt idag och är en av de marknadsledande influencer marketingbyråerna i Norden. CUBE tog under 2020 emot utmärkelsen "Gazelle" av Borsen.dk.

KRAFTIG OMSÄTTNINGSÖKNING MED LÖNSAMHETSSTÖDJANDE VERKSAMHET

  • Gigger Group ökar omsättningen kraftigt och CUBE medför lönsamhetsstödjande bidrag.

TYDLIGA SYNERGIER MED BEFINTLIG VERKSAMHET

  • Finansiellt fördelaktigt att leverera tjänster ovanpå Collabs ABs befintliga SaaS-plattform.
  • Ny intäktskälla där CUBE levererar tjänster i tillägg till Collabs ABs SaaS-intäkter.

EN EGEN BYRÅ

  • CUBE tillför Gigger Group en egen inhouse-byrå för att stärka övriga koncernbolags marknadsbearbetning och närvaro.

TILLGÅNG TILL STORA UPPDRAGSGIVARE

  • Stora, upparbetade avtal med exempelvis MINI, Iittala, The Body Shop, Lindahls, Toyota, Bookbeat, Folksam, Carlsberg och Netflix.

INTERNATIONELLT FÖRSPRÅNG

  • Norden, i synnerhet Sverige och Danmark, ligger i absolut framkant gällande influencer marketing. CUBEs starka position som en av Nordens marknadsledande influencer marketingbyråer är något som blir viktigt för Gigger Groups framtida expansion mot Englandsmarknaden.

 

-”Vi är verkligen glada att det mycket kompetenta CUBE-teamet väljer att tro på vår vision och nu vill bli en del av Gigger Group. Jag ser personligen fram emot att jobba med ännu fler av influencer-marknadens främsta medarbetare. I Collabs har vi redan marknadens bästa SaaS-plattform för influencerkampanjer. Marknadsavdelningar och byråer kan i den SaaS-plattformen hitta influencers, skapa kampanjer, förhandla arvoden och mäta utfall samt tillsammans med Gigger även hantera fakturering och utbetalningar till influencers.”, säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB. –”Med CUBE skapar vi en stark marknadsposition och kan, i tillägg till våra SaaS-intäkter, även leverera Nordens bästa kampanjer och övriga tjänster till marknaden. Vi bygger nu ett ekosystem ovanpå vår tekniska plattform – helt i enlighet med vår plan!”

Marknadsöversikt:

Marknaden för Global Influencer Marketing Platforms förväntas öka från ca 13,8 miljarder dollar 2021 att nå 26,4 miljarder dollar år 2025. Marknadstillväxten uppgår till 30,6% CAGR under prognosperioden för åren 2019 – 2025 illustrerat i grafen nedan. Gigger Group ser förutom den potentiella tillväxten i Division Influencer Marketing omedelbara synergieffekter mellan denna divisions bolag och övriga divisioner som kommer att bli synbara direkt de olika marknadserbjudandena är fullt integrerade såsom till exempel i Giggers nya plattform ”G2”.


*Källa: KBV Research

– ”Det glädjer oss att bli en del av Gigger Group som har en inspirerande och spännande resa framför sig. Vi ser fram emot att hitta synergier med övriga bolag i gruppen och kunna bidra till den övergripande visionen med vår kunskap och erfarenhet.”, säger Olof Lindblom, Grundare & VD CUBE. -”Tillsammans med Collabs, som har precis den plattform vi behöver för att kunna växa i ännu snabbare takt, tar vi nu en marknadsledande roll på både byrå och Tech-sidan, vilket innebär att vi kommer kunna skala vårt marknadserbjudande globalt.”

-”CUBE är ett innovativt influencer marketingföretag som alltid har haft siktet på att bli störst i Norden. Med våra tjänster är vi svårslagna i marknaden redan som det är idag men för att nå ut ännu längre behöver vi en plattform som vi nu har funnit tillsammans med Gigger Group.” –säger Pernille Lotus, VD CUBE Danmark. –”Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med Collabs AB och Gigger Group. Vi spänner alltid bågen högt i vår ambition att leverera enligt våra kunders förväntningar eller ännu högre och vi finner att tillsammans med Gigger Group har vi hittat det team som levererar med samma målsättningar och attityd.”

Köpeskilling, finansiering, tidplan och särskilda villkor:

Köpeskillingen bedöms initialt uppgå till cirka 75 mkr, varav cirka 15 mkr erläggs som kontant betalning och 60 mkr i form av nyemitterade aktier av serie B (”Vederlagsaktierna”). Kursen för Vederlagsaktierna bedöms fastslås till 1,55 kronor per aktie vilket innebär att högst 38 709 677 nya B-aktier emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 17,4 procent. Bolagets bedömning är att prissättningen avseende Vederlagsaktierna är marknadsmässig. Vid emission av högst 38 709 677 nya B-aktier ökas Giggers aktiekapital med 3 870 967,70 kronor.

En tilläggsköpeskilling kan utgå inom 6 månader från datum för slutligt förvärvsavtal. Sådan tilläggsköpeskilling utges under förutsättning att CUBEs nettoomsättning för 2021 överstiger 75 mkr i kombination med ett positivt EBITDA-resultat. Eventuell tilläggsköpeskilling betalas genom nyemitterade aktier av serie B i Gigger till samma kurs per aktie som för Vederlagsaktierna. Storleken på tilläggsköpeskillingen bedöms beräknas såsom den förväntat positiva skillnaden mellan slutlig nettoomsättning 2021 med avdrag för erlagd initial köpeskilling om 75 mkr, multiplicerat med 1,25. För undvikande av missförstånd betyder detta exempelvis att om nettoomsättningen för 2021 uppnår 85 mkr beräknas tilläggsköpeskillingen till 12,5 mkr, beräknat som 85 mkr minus 75 mkr multiplicerat med 1,25.

Ett emissionsbeslut av Vederlagsaktierna, både avseende initial köpeskilling såväl som estimerad eventuell tilläggsköpeskilling, ryms inom styrelsens bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2021. Ökning av antal aktier av serie B och av aktiekapital genom emission av Vederlagsaktierna kommer att meddelas när slutligt förvärvsavtal ingås, vilket avses ingås före utgången av november månad 2021, i tillägg till när beslut om eventuell tilläggsköpeskilling tas.

Samtliga Vederlagsaktier skall vara behäftade med särskilda villkor om s.k. lock-up från att slutligt förvärvsavtal ingås. Omfattningen av lock-up kommer att redogöras för när slutligt förvärvsavtal ingås.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: + 46 722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: + 46 722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

 

WeAreCube AB

Olof Lindblom, Grundare & VD

Telefon: + 46 761 74 28 25

E-post: olof.lindblom@wearecube.se

www.wearecube.se                                           

 

WeAreCube A/S

Pernille Lotus

Telefon: +45 27 28 42 48

E-post: pernille.lotus@wearecube.dk

www.wearecube.dk               

 

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2021 kl.08:00.

 

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om WeAreCube

CUBE driver Nordens främsta influencer marketingbyrå med verksamhet i Sverige och Danmark. Bolagsgruppen CUBE består även av dotterbolaget RevRelations som är en digital marknadsplats för affiliatemarknadsföring. CUBE hjälper flera av världens starkaste varumärken med helhets strategier inom ”people based marketing” på nordisk basis och har som mål att vara marknadsledande inom sitt segment.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.