Gigger Group förvärvar CUBE-koncernen och siktar mot att bli den ledande helhetsleverantören av Influencer Marketingtjänster i Norden

Share

Gigger Group AB (”Gigger Group” eller ”Bolaget”), under namnändring till Syncro Group AB, meddelar att förvärvsavtal idag har ingåtts omfattande samtliga aktier i WeAreCube AB (”CUBE”), ett av Nordens största och marknadsledande Influencer Marketingföretag. Gigger Groups dotterbolag Collabs AB, med sin helautomatiserade SaaS-plattform, ska tillsammans med CUBE skapa utökade kunderbjudanden och mervärden för sina kunder. Tillsammans siktar bolagen mot att bli den ledande helhetsleverantören av Influencer Marketingtjänster i Norden. Köpeskillingen är 75 mkr, varav 15 mkr kontant och 60 mkr genom nyemitterade aktier i Gigger Group till kursen 1,55 kr per aktie. Tilläggsköpeskilling kan utgå villkorat att CUBE uppnår en nettoomsättning överstigande 75 mkr med positivt EBITDA-resultat för 2021.

CUBE-koncernen redovisar under årets 10 första månader (januari-oktober 2021) en total omsättning på 69,4 mkr och en vinst före avskrivningar (EBITDA) på 4,6 mkr. Siffrorna är preliminära och inte reviderade. CUBE hade vid ingången av 2021 målsättning om att nå en omsättning baserad på befintlig verksamhet och strategi uppgående till ca 80–85 mkr med uppvisad lönsamhet under 2021 vilket ligger väl i linje med utvecklingen hittills under året.

I tillägg ska CUBE genom att transformera vissa av sina tjänster att förmedlas genom Collabs AB:s SaaS-plattform uppnå synergieffekter som får full effekt under verksamhetsåret 2022. Förvärvet av CUBE innebär förutom att Gigger Group stärker sin position för Division Influencer Marketing i Norden ett substantiellt omsättningstillskott för Gigger Group.

Med förvärvet av CUBE förstärks affären inom Division Influencer Marketing med ett av Nordens största och marknadsledande Influencer Marketingföretag att komplettera med Collabs AB. Givet ägandet av Collabs AB, som har en marknadsledande Influencer Marketing-plattform (SaaS), stärks nu det totala kunderbjudandet ytterligare för Division Influencer Marketing som har ambitionen att bli störst inom Influencer Marketing i Norden, och där CUBE driver ett av Nordens främsta bolag inom denna kategori i både Sverige och Danmark.

-“Förvärvet av CUBE bekräftar vår strategi att förvärva SaaS-bolag och att komplettera med starka tjänstebolag. CUBE och Collabs tillsammans gör vår influencerdivision till den kraftfulla enhet som kommer att kunna skalas ut i Europa och världen, men som också kan dominera den nordiska marknaden.” säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB, och fortsätter: “Ser man på marknadsvärdering av liknande verksamheter med plattform och byråverksamhet, som exempelvis Tourn eller Cure Media med marknadsvärden på ca 500 mkr, så är det inte orimligt att anta att divisionen Influencer Marketing med samma eller bättre förutsättningar bör kunna värderas i paritet med dem. Jag är extremt nöjd att slå ned ännu en milstolpe på den utstakade vägen med att genomföra det vi sagt att vi ska göra. Vi välkomnar att få ombord det kompetenta CUBE-gänget och ser fram emot att vidareutveckla affären tillsammans med dem.”

Avtalet innebär att Gigger Group förvärvar samtliga aktier i CUBE med en initial köpeskilling om 75 mkr varav 15 mkr kontant och 60 mkr i riktad emission i aktier. En tilläggsköpeskilling utfaller förutsatt att CUBE:s nettoomsättning 2021 överstiger 75 mkr i kombination med ett positivt EBITDA-resultat. Tilläggsköpeskillingen beräknas till 1,25 mkr per varje miljontalkronor CUBEs netto-omsättning överstiger 75 mkr under 2021.

-"Vi är glada över att äntligen vara i mål och väldigt förväntansfulla över att nu bli en del av Gigger Group. Vi blir en del av en framåtlutad, innovativ bolagsgrupp och nu ska vi dela med oss av vår expertis och samtidigt suga in så mycket kunskap som möjligt från alla nya kollegor. Vår gemensamma resa börjar nu och i steg ett ska vi skapa marknadens bästa erbjudande inom Influencer Marketing och implementera Collabs plattform i CUBEs verksamhet för att kunna fortsätta skala vår affär.", säger Olof Lindblom, VD CUBE AB

Marknadsöversikt:

Marknaden för Global Influencer Marketing Platforms förväntas öka från ca 13,8 miljarder dollar 2021 att nå 26,4 miljarder dollar år 2025. Marknadstillväxten uppgår till 30,6% CAGR under prognosperioden för åren 2019 – 2025 illustrerat i grafen nedan.

*Källa: KBV Research

Köpeskilling, finansiering, tidplan och särskilda villkor:

Köpeskillingen uppgår till 75 mkr, varav 15 mkr erläggs som kontant betalning och 60 mkr i form av nyemitterade aktier av serie B (”Vederlagsaktierna”). Kursen för Vederlagsaktierna är 1,55 kronor per aktie vilket innebär att högst 38 709 672 nya B-aktier emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 15,7 procent. Bolagets bedömning är att prissättningen avseende Vederlagsaktierna är marknadsmässig. Genom emission av Vederlagsaktierna om högst 38 709 672 nya B-aktier ökas Giggers aktiekapital med 3 870 967,20 kronor. Emissionsbeslut av Vederlagsaktierna ryms inom styrelsens bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2021.

Tillträde av samtliga aktier i CUBE inklusive betalning av köpeskilling beräknas ske inom 10 dagar.

En tilläggsköpeskilling kan utgå under förutsättning att CUBEs nettoomsättning för 2021 överstiger 75 mkr i kombination med ett positivt EBITDA-resultat. Eventuell tilläggsköpeskilling betalas genom nyemitterade aktier av serie B i Gigger till samma kurs per aktie som för Vederlagsaktierna. Storleken på tilläggsköpeskillingen beräknas enligt förväntat positiv skillnad mellan slutlig nettoomsättning 2021 med avdrag för erlagd initial köpeskilling om 75 mkr, multiplicerat med 1,25. För undvikande av missförstånd betyder detta att om nettoomsättningen för 2021 uppnår 85 mkr beräknas tilläggsköpeskillingen till 12,5 mkr, beräknat som 85 mkr minus 75 mkr multiplicerat med 1,25.

Vederlagsaktier som utges som betalning till grundare och ledning i CUBE (ca 50% av Vederlagsaktierna) är begränsade till 100% under 24 månader och de får således inte avyttra några Vederlagsaktier under denna period.

Vederlagsaktier som utges som betalning till övriga aktieägare i CUBE (ca 50% av Vederlagsaktierna) är begränsade till 100% under 6 månader och de får således inte avyttra några Vederlagsaktier under denna period. Efter de inledande 6 månaderna får maximalt 15% av dessa Vederlagsaktier avyttras per månad över marknadsplats.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: + 46 702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: + 46 722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

WeAreCube AB

Olof Lindblom, Grundare & VD

Telefon: + 46 761 74 28 25

E-post: olof.lindblom@wearecube.se

www.wearecube.se

WeAreCube A/S

Pernille Lotus, VD

Telefon: +45 27 28 42 48

E-post: pernille.lotus@wearecube.dk

www.wearecube.dk

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl.15:15.

Om Gigger Group AB (under namnändring till Syncro Group AB)

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saasbolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om WeAreCube

CUBE driver Nordens främsta influencer marketingbyrå med verksamhet i Sverige och Danmark. Bolagsgruppen CUBE består även av dotterbolaget RevRelations som är en digital marknadsplats för affiliatemarknadsföring. CUBE hjälper flera av världens starkaste varumärken med helhets strategier inom ”people based marketing” på nordisk basis och har som mål att vara marknadsledande inom sitt segment.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.