Gigger Group erlägger tilläggsköpeskilling om 5 mkr i förvärvet av Happyr relaterat till uppnådda kommersiella villkor

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde förvärv av samtliga aktier i Happyr AB (”Happyr”) den 20 augusti 2021 där tilläggsköpeskillingar meddelades kunna bli aktuella villkorat överenskomna kommersiella måluppfyllelser. Genom ingående av kommersiellt samarbetsavtal med Workbuster har Happyr uppnått villkor som ger rätt till tilläggsköpeskilling om 5 mkr vilket erläggs genom nyemitterade aktier i Gigger Group.

”Avtalet mellan Happyr och Workbuster är en tydlig kommersiell milstolpe som ytterligare visar på styrkan i vår förvärvsstrategi, vår förvärvsmodell och det urval vi gör av våra förvärv. Vi följer vår plan och att se att kommersiella avtal som det mellan Happyr och Workbuster förverkligades tidigare än förväntat är mycket glädjande. Det stärker även hela vår förvärvsstrategi och vi ser mycket fram emot att utveckla samarbetet med Workbuster.” säger Claes Persson, tf. VD Gigger Group AB (publ).

I samband med offentliggörande av förvärv av samtliga aktier i Happyr meddelades att förvärvet även inkluderade tilläggsköpeskillingar om som högst 10 mkr vid uppnådda kommersiella villkor inom 12 månader från förvärvet. Genom ingående av kommersiellt samarbetsavtal med Workbuster har Happyr uppnått sådana villkor som ger rätt till 5 mkr i tilläggsköpeskilling. Om ytterligare kommersiella villkor enligt förvärvsavtalet uppnås inom angiven tolvmånadersperiod kan således ytterligare som högst 5 mkr i tillkommande tilläggsköpeskilling erläggas. Beslutad tilläggsköpeskilling relaterad till kommersiellt samarbetsavtal med Workbuster, såväl som eventuell framtida tilläggsköpeskilling, betalas och erläggs genom nyemitterade aktier av serie B i Gigger Group.

Aktiekapital och utspädning

Tilläggsköpeskilling om 5 mkr erläggs genom nyemitterade aktier av serie B (”Vederlagsaktierna”) till kursen 1,40 kr per aktie vilket beräknats baserat på volymvägd snittkurs under tio handelsdagar under perioden 5 – 18 oktober 2021. Detta medför att som högst 3 571 424 Vederlagsaktier beslutats emitteras som betalning för tilläggsköpeskillingen. Genom emission av Vederlagsaktierna kommer Bolagets aktiekapital att ökas med som högst 357 142,40 kronor till att uppgå till 20 715 075,10 kronor. Antalet aktier av serie B kommer ökas med som högst 3 571 424 till att uppgå till 206 640 751. I samband med erläggande av tilläggsköpeskilling genom Vederlagsaktierna kan utspädningen maximalt uppgå till 1,72 procent.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med erläggande av tilläggsköpeskilling genom Vederlagsaktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

Om Gigger Group

Gigger Group är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.