Gigger Group ABs (publ) företrädesemission övertecknad till 384 %

Share

Gigger Group ABs (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) nyemission av Units med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) om totalt cirka 12,4mkr avslutades den 29 januari 2021. Utfallet visar på ett stort intresse bland investerarna för Företrädesemissionen som tecknades till cirka 47,8mkr vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 384 procent. Cirka 88 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av Uniträtter. De som tilldelats Units utan stöd av Uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare. Bolaget tillförs därmed cirka 12,4mkr före emissionskostnader.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 29 januari 2021 och sammanställningen av utfallet visar att 21 806 175 Units, motsvarande 87,6 procent, tecknades med stöd av Uniträtter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 73 738 026 Units utan stöd av Uniträtter, motsvarande 296,1 procent, för ett sammanlagt intresse om 383,7 procent. Företrädesemissionen är därmed kraftigt övertecknad och inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Gigger kommer genom Företrädesemissionen att tillföras totalt cirka 12,4mkr före emissionskostnader, vilka beräknas till omkring 2,0mkr inklusive ersättning till emissionsgarant. Besked om tilldelning av Units som tecknats utan stöd av Uniträtter i Företrädesemissionen kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats Units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av Units som tecknats utan stöd av Uniträtter i Företrädesemissionen har genomförts i enlighet med de principer som angivits i emissionsmemorandum som offentliggjordes den 14 januari 2021. I och med det stora intresset att teckna i Företrädesemissionen valde Giggers störste ägare Osix Sverige AB och även Giggers VD Håkan Fritz att avstå sin rätt att teckna till förmån för investerare både med och utan företrädesrätt. Detta för att låta fler investerare få möjlighet att köpa in sig i Gigger till förmånliga villkor och därmed öka ägarspridningen och möjliggöra ökad handel i Bolagets aktier.

“Osix valde att avstå teckning i företrädesemissionen till förmån för de många aktieintresserade investerarna i marknaden då vi, precis som jag uttryckte det i den livesända intervjun för Analyst Group under företrädesemissionen, ville bjuda investerarna på en riktigt bra resa” säger Claes Persson, styrelseordförande Osix Sverige AB.

”Vi är väldigt glada för det stora intresse som utfallet i företrädesemissionen uppvisar. Att vi erhåller en teckningsgrad motsvarande nästan fyra gånger emissionsbeloppet ser vi som en väldigt stark signal på att marknaden har stor tilltro till bolaget. Vi står nu väl rustade att fortsätta vår väg framåt” säger Håkan Fritz, VD Gigger Group AB (publ).

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 489 926,30 SEK till sammanlagt 10 789 680,80 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 24 899 263 aktier av serie B till sammanlagt 107 386 808 aktier av serie B och oförändrat 510 000 aktier av serie A. Ifall samtliga i Företrädesemissionen vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 framöver utnyttjas för teckning av nya aktier av serie B kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 489 926,30 SEK till sammanlagt 13 279 607,10 SEK och antalet aktier med ytterligare 24 899 263 aktier av serie B till sammanlagt 132 286 071 aktier av serie B och oförändrat 510 000 aktier av serie A.

Handel med BTU

Betald tecknad Unit (”BTU”) som erhålles genom tilldelning i Företrädesemissionen kommer handlas på Spotlight Stock Market. Handel i BTU beräknas att pågå fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering beräknas ske omkring vecka 6, 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är projektledare och emissionsinstitut till Gigger i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2021 kl.18.30

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.