Gigger Group AB: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner i Gigger av serie TO1 2021/2021, teckningsperiod inleds

Share

Teckningskursen i Gigger Group ABs (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO1 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,50 kr per aktie av serie B. Teckningsperioden inleds imorgon, den 1 juni 2021, och pågår till och med den 14 juni 2021. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie av serie B i Gigger Group till en teckningskurs om 0,50 kr per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas tillförs Bolaget cirka 12,4 mkr före emissionskostnader.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 är den 10 juni 2021, vilket kan innebära att förvaltare kan komma att avyttra teckningsoptionsinnehavarens teckningsoptioner innan dess att teckningsperioden har löpt ut. För att undvika att er förvaltare säljer teckningsoptioner av serie TO1 före teckningsperioden har löpt ut bör teckningsoptionsinnehavaren ta kontakt med sin förvaltare för att säkerställa teckningsförfarande.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 1 juni 2021 – 14 juni 2021

Emissionsvolym: 24 899 263 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande nyemitteras 24 899 263 aktier av serie B och Bolaget kan tillföras som högst cirka 12,4 mkr före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,50 kr per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 10 juni 2021

Notera att de teckningsoptioner av serie TO1 som inte avyttras senast den 10 juni 2021, alternativt, nyttjas senast den 14 juni 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida https://gigger.group/investor-relations.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. 

Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering av nyemissionen hos Bolagsverket. 

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://gigger.group/investor-relations och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

Om teckningsoptioner av serie TO1 2021/2021 (”TO1”):

Som en del i den företrädesemission Bolaget genomförde omfattande cirka 12,4 mkr med teckningsperiod den 15 januari – 29 januari 2021 utfärdades teckningsoptioner av serie TO1.

 Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt till teckning till en (1) nyemitterad aktie av serie B i Bolaget under perioden        1 juni 2021 till och med 14 juni 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021, dock att teckningskursen kan vara som lägst motsvarande Bolagets kvotvärde om 0,10 SEK per aktie och högst 0,50 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts till 0,50 SEK per aktie.

Teckning av aktier sker genom den bank eller finansinstitut som depå med innehavet är tillgängligt i, eller genom Mangold Fondkommissions hemsida.

Vid fullt nyttjande av teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 2021/2021 kan antalet B-aktier i Gigger Group AB komma att uppgå till totalt 168 248 062. Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av TO1 komma att ökas med 2 489 926,30 och därmed uppgå till 16 875 806,20 kr.

Första dag för handel i aktier tecknade med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att offentliggöras snarast efter att registrering hos Bolagsverket har skett.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut kring teckningsoptionerna av serie TO1.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se    

                         

Claes Persson, tf VD

Telefon: 072-224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se      

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 08:30 CET.

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.