Gigger Group AB (publ) upptar lån om 15 MSEK med syfte att stödja en offensiv förvärvsstrategi

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta en lånefinansiering om 15 MSEK i syfte att bland annat tillföra kapital för finansiering av förvärv samt refinansiering av tidigare upptagen lånefinansiering.

Som kommunicerats genom pressmeddelande som offentliggjordes den 23 juni 2021, har Bolaget ingått avsiktsförklaring om förvärv av samtliga aktier i det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr AB. Slutligt förvärvsavtal förväntas ingås före utgången av augusti 2021. Bolaget upptar nu lånefinansiering om 15 MSEK för att bland annat lösa tidigare upptagen lånefinansiering samt för del av förvärvssumman för Happyr AB. 

Gigger Group AB väljer att genomföra lånefinansieringen för att vara förberedda, utan andra låneförpliktelser än det nu kommunicerade, att möta Bolagets offensiva förvärvsstrategi.

-”Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ för att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering. Detta lån ske ses som ett steg, i syfte att tillgodose Bolagets kortsiktiga kapitalbehov i samband med våra planer om nya strategiska förvärv.” säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB. ”Vi väljer att inte belasta Bolagets löpande drift och upptar nu därför lån med mer fördelaktiga villkor. Det är viktigt för oss att säkerställa att när nya företagsförvärv ska genomföras så står vi väl rustade för detta.”

Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor (1% per påbörjad 30-dagarsperiod) och löper till den 1 januari 2022.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till Gigger i samband med upptagandet av lånet.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 072-224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2021 kl.13.30 CET.

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.