Gigger Group AB (publ) tar upp lånefinansiering om 10 mkr

Share

Gigger Group AB (publ) har tagit upp en lånefinansiering om 10 miljoner kronor i syfte att säkerställa bolagets rörelsekapital och därmed skapa grund för att bolagets aktie åter noteras på Spotlight Stock Markets ordinarie lista.

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) har tagit upp en lånefinansiering för att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov. Att säkerställa rörelsekapitalet i Bolaget är en grundförutsättning för att Bolagets aktie åter noteras på Spotlight Stock Markets ordinarie lista, vilket Bolaget har för avsikt att så ska ske.

Lånet tas upp från ett mindre konsortium bestående av en grupp kvalificerade investerare och uppgår totalt till 10 miljoner kronor. Lånet har en löptid om 12 månader och löper med en ränta om 1,5 procent per månad för vid var tid nyttjat lånebelopp. Bolaget äger rätt att amortera lånet i förtid. Långivarna äger ingen konverteringsrätt till aktier avseende lånet under lånets löptid.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Fritz, VD
Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Anders Bruzelius, styrelseordförande
Telefon: 070 350 40 88

E-post: anders.bruzelius@gmail.com

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggern” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl 14.30 CET.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.