Gigger Group AB (Publ) lämnar bud att förvärva 100% i influencerbolaget Collabs AB med syfte att stärka sin marknadsposition inför internationell lansering

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) har idag lämnat ett bud (”Erbjudandet”) om att förvärva samtliga aktier i det högteknologiska plattformsbolaget för influencermarknaden, Collabs AB ("Collabs"). Ett förvärv av Collabs är strategiskt och ingår i en övergripande marknadsplan och förväntas stärka Giggers position på den internationella marknaden inom gig-ekonomin samt ge en stark plattform för fortsatt tillväxt globalt. Erbjudandet innefattar en köpeskilling om cirka 57,5 mkr som erläggs genom riktad emission av maximalt 35 962 006 nya B-aktier i Gigger. Erbjudandet är villkorat av att samtliga aktieägare i Collabs accepterar Erbjudandet senast den 31 mars 2021.

Collabs som grundades 2018 har utvecklat en av marknadens mest avancerade plattformar där influencers och företag kan hantera kampanjer i sociala medier på ett högeffektivt sätt. Det jobbar 10 personer i verksamheten, och i plattformen återfinns, förutom cirka 130 miljoner registrerade influencers från hela världen, en kundbas med flera stora och välkända varumärken. Collabs har under åren 2018 – 2020 lagt sin huvudfokus på att utveckla plattformen och förbereda sin verksamhet för kommersialisering vilket skedde under fjärde kvartalet 2020 med en omsättning på cirka 3,5 mkr enbart under december 2020 som resultat.

”Ett förvärv av Collabs stärker Gigger i våra expansionsplaner i Sverige, UK och i världen, och är i högsta grad strategiskt då det kompletterar vår verksamhet och adderar stabilitet och bärighet för våra fortsatta satsningar. Collabs har varit skickliga på att bygga en professionell plattform som kan bli den game changer som influencermarketing-arenan saknat. Räckvidd, hantering och mätbarhet i en helt egen klass.” säger Claes Persson, VD Gigger Group AB.

Claes Persson fortsätter: ”Allt handlar om timing och jag vet att det är helt rätt att rikta ett bud om förvärv av Collabs nu när vi är i fas att etablera vår verksamhet internationellt. Tillsammans med våra unika och gemensamma marknadserbjudanden finns det ingen annan aktör som kan konkurrera med oss vare sig i Sverige eller annan del i världen.

Jag ser att de fem främsta skälen till ett förvärv av Collabs är:

  • Då cirka 70% av influencerna inte har eget företag så förvärvar vi ett kundregister med cirka 120 miljoner potentiella kunder inför en internationell framtida expansion.
  • Vi kommer att inte ha bara ett, utan två, snabbväxande ben; gigmarknaden och influencermarknaden.
  • Vi kommer åt en produkt med högre marginal, dvs marginalförstärkning.
  • Vårt plattformstänk förstärks med ytterligare en, samverkande, plattform.
  • Gigger Group får en egen marknadsföringskanal att nyttja i sin expansionsresa.”

Köpeskilling, finansiering, tidplan och särskilda villkor

Köpeskillingen uppgår till cirka 57,5 mkr. Hela köpeskillingen kommer att betalas med 35 962 006 nyemitterade aktier av serie B i Gigger (”Vederlagsaktierna”), vilka emitteras till en kurs om 1,6 kronor per aktie. Beslutad kurs motsvarar 10 dagars volymvägd snittkurs (”VWAP”) i Giggers aktie av serie B under perioden 24 februari 2021 till och med 9 mars 2021. Ett emissionsbeslut av Vederlagsaktierna ryms inom styrelsens bemyndigande från extra bolagsstämma i Bolaget den 15 juli 2020 och skulle medföra att antalet aktier av serie B ökar med 35 962 006 aktier, från 107 386 808 aktier av serie B till 143 348 814 aktier av serie B samt att Bolagets totala antal aktier ökar med 35 962 006 aktier från 107 896 808 aktier till totalt 143 858 814 aktier, vilket skulle medföra en utspädning om cirka 25%. Ett emissionsbeslut skulle vidare medföra att Bolagets aktiekapital ökar med 3 596 200,60 kronor, från 10 789 680,80 kronor till totalt 14 385 881,40 kronor.

Erbjudandet anger att förvärvsavtal med samtliga aktieägare i Collabs ska vara ingångna senast den 31 mars 2021, varefter beslut om riktad emission av Vederlagsaktier till aktieägarna i Collabs tas, följt av registrering hos Bolagsverket. Gigger bedömer att Vederlagsaktierna bör kunna vara levererade till aktieägarna i Collabs under andra hälften av april månad 2021. Majoriteten av Vederlagsaktierna kommer vara behäftade med begränsningar enligt särskilda villkor om s.k. lock-up.

Om inte samtliga aktier i Collabs bedöms möjliga att förvärva inom ramen för Erbjudandet och övriga förvärvsvillkor senast den 31 mars 2021, har Gigger rätt att återkalla Erbjudandet helt eller delvis.

Finansiella och operationella effekter

Gigger ser potential för samordningsvinster inom kund- och intäktsstruktur såväl som avseende kostnadsstruktur genom samordning inom försäljning och administration. Vidare förväntas Collabs bidra finansiellt genom egen organisk tillväxt i omsättning, ett positivt rörelseresultat jämte positivt kassaflöde på årsbasis, från och med 2021. En stor andel av Collabs influencers kan även dra fördel av Giggers tjänster vilket kan generera ansenlig tillväxt i Giggers egen verksamhet i tillägg till det faktum att Collabs i dagsläget har cirka en miljon influencers i sitt nätverk i UK, vilket potentiellt skulle kunna medföra ytterligare tillväxt och samordningsvinster vid en eventuell samlad lansering av båda verksamheterna i UK.

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl.15.35

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group                        

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                        

Gigger Group AB hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Collabs AB är en innovativ influenser-marketingbyrå med fokus på 360°-strategier där microinfluencers är grunden i uppläggen baserade på en egenutvecklad plattform som tillför möjlighet till företag att upptäcka miljontals influencers, skapa kampanjer från några få till ett stort antal influencers i en och samma kampanj,

kommunicera, schemalägga, godkänna innehåll, genomföra kampanjer, betala provisioner till alla influencers

enbart med en knapptryckning och sedan analysera resultaten och leverera utförliga och mätbara rapporter.

Allt samlat på ett och samma ställe. Collabs team och plattform tillgodoser att våra kunder åtnjuter enorma

kostnadsbesparingar, och kampanjer sköts mer effektivt med bättre resultat än någonsin tidigare.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.