Gigger Group AB (publ) har slutgiltigt genomfört förvärvet av Happyr AB och utmanar bemanningsbranschen med banbrytande jobbmatchningsplattform

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar idag att förvärvet av Happyr AB (”Happyr”) har genomförts genom att förvärvsavtal ingåtts mellan samtliga parter och Happyr är nu en del av Gigger Group AB. Med synergieffekt skapad tillsammans med Gigger AB’s gig-plattform är målsättningen att bli den största utmanaren till bemanningsbranschen. Arbetssökande företag kan genom det nya marknadserbjudandet anlita validerad och kvalificerad personal till avsevärt lägre kostnad än vid anlitande genom ett bemanningsföretag. Det nya erbjudandet är det första i sitt slag och Happyr och Gigger skapar därmed en helt ny plattform i marknaden för validerad personal till jobbmatchning, rekrytering och gig-uppdrag.

Gigger Group AB offentliggjorde den 23 juni 2021 att Gigger och Happyr ingått intentionsförklaring kring förvärv av samtliga aktier i Happyr. Idag har Gigger och samtliga aktieägare i Happyr ingått det gemensamma förvärvsavtalet som reglerar transaktionen och tillträde sker utan dröjsmål.

– ”Med förvärvet av Happyr utökar Gigger Group portföljen bestående av SaaS-bolag med unika marknadserbjudanden baserade på egenutvecklade och högteknologiska plattformar.” säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB. ” – Våra förvärv av nya bolag genomförs efter en noggrann och genomtänkt strategi där vi alltid ser till att våra nyförvärv antingen verkar inom en bransch där vi ser omedelbara synergier med befintliga företag inom Gigger Group, eller där vi har identifierat ett nytt verksamhetsområde med enorm utvecklingspotential. Med Happyr i portföljen stärker vi upp vårt erbjudande inom arbetsmarknad och rekrtytering tillsammans med Gigger som ingen annan aktör har idag. Vi kommer att få ett försprång gentemot våra konkurrenter direkt.”

Happyr har varit verksamma i marknaden sedan 2012 och vi har stor erfarenhet av bedömning, validering och matchning av rätt kompetens till rätt jobb.” säger Lennart Engelhardt, VD Happyr AB. ”- Att ta steget till att ingå i Gigger Group som har varit drivande med Gigger AB inom Gig-ekonomin blir enormt inspirerande. Våra bolag passar extremt bra ihop, jag ser framför mig att vi blir ett starkt team som kommer att attrahera många arbetsgivare som söker både fast anställda och gig-arbetare. Jag är väldigt positiv till att få arbeta tillsammans med övriga i Gigger Group, det är verkligen ett kompetent team.”

Fakta kring förvärvet:

– Happyr har en av de mest moderna plattformarna för kompetenskartläggning och rekrytering.

– I plattformen finns idag över 300 000 registrerade användare.

– Med Happyr erhåller Gigger Group tillsammans med Gigger AB sammantaget en marknadsplats där arbetssökande giggare blir validerade utifrån Happyr’s intelligenta AI-baserade plattform. Med detta marknadserbjudande blir Happyr i kombination med Gigger ensamma i marknaden. Detta är en omedelbar synergieffekt i samband med förvärvet av Happyr. Det gemensamma marknadserbjudandet är unikt och blir en stark utmanare till bemanningsbranschen,

– Gigger har förvärvat 100% av Happyr för 31 mkr.

– Köpeskillingen om 31 mkr erläggs till 6 mkr kontant samt 25 mkr i nyemitterade aktier, de s.k. Vederlagsaktierna. Vederlagsaktierna, högst 15 625 000 B-aktier, emitteras till en kurs om 1,60 kr per aktie.

– Samtliga Vederlagsaktier är behäftade med begränsningar enligt särskilda villkor om s.k. lock-up under 24 månader. Villkoren för lock-up medför i korthet att; a) under den första sexmånadersperioden gäller 100% lock-up, och b) under efterföljande tre sexmånadersperioder efter den första sexmånadersperioden tillåts maximalt 10% av respektive säljares Vederlagsaktier avyttras under varje sådan efterföljande tre sexmånadersperioder.

– En tilläggsköpeskilling om maximalt 10 mkr kan erläggas om vissa kommersiella villkor uppnås under en 12-månadersperiod. Om tilläggsköpeskilling utgår sker detta genom nyemitterade Vederlagsaktier som prissätts till en volymvägd snittkurs under tio (10) handelsdagar då beslut om tilläggsköpeskilling sker baserat på uppnådda villkor.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

www.gigger.group  

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl.14.10.

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om Happyr

Happyr har som vision att alla individer ska kunna hitta ett arbete där de trivs och blir glada, kan uppnå sin fulla potential och bli framgångsrika för sin arbetsgivare. Det har vi gjort på Happyr sedan 2012 genom att tillsammans med våra kunder utveckla metoder och användarvänliga och smarta digitala verktyg för en värdegrundsbaserad, fördomsfri och lärande rekryteringsprocess. En process där vi tydligt definierat i vilka delar och när vi använder vår mänskliga intelligens och när vi ska använda den digitala intelligensen, numera ofta i form av AI och maskininlärning. Idag kan vi med stolthet säga att alla som använder Happyr oavsett erfarenhet av rekrytering har de bästa förutsättningar att ta ansvar för att skapa en gladare och mer framgångsrik organisation.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.