Gigger Group AB (publ): Handelstoppet och avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Share

Gigger Group AB (publ) informerades under förmiddagen om att Spotlight Stock Market fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i Bolagets B-aktie. Skäl till handelsstoppet är relaterat till den kommande sammanläggning av Bolagets aktier som registrerats hos Euroclear Sweden tidigare än planerat och med en annan tidplan än bolaget planerat för. Därför har Bolaget heller inte informerat marknaden om den tidplan som presenteras nedan. Euroclear har informerat banker och fondkommissionärer redan under måndagen.

Aktieägarna i Gigger Group AB (publ), tidigare True Heading AB (publ), har på en extra bolagsstämma den 15 juli 2020 beslutat om (i) namnändring från True Heading AB (publ) till Gigger Group AB (publ), (ii) sammanläggning av Bolagets aktier (1:10), (iii) utdelning av dotterbolag till aktieägarna, samt (iv) apportemission avseende förvärv av samtliga aktier i Gigger AB.

Den beslutade sammanläggningen av aktier på villkoren 1:10, innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.  För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier.

  • Sista dagen för handel i Gigger Group AB:s aktie innan sammanläggningen var måndagen 14 september 2020
  • Första dag för handel i Gigger Group AB:s aktie efter sammanläggning är så snart handelsstoppet är hävt, troligen onsdag 16 september 2020, vilket innebär att aktiekursen från och med denna dag kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer Gigger Group AB:s aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 16 september 2020 handlas GIG B med den nya ISIN-koden SE0014956306.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 83 690 500 till 8 369 050 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med ett tio kommer att avrundas uppåt utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

Handelsstoppet kommer på grund av uppkommen situation att bestå hela dagen vilket Gigger självklart beklagar.

Inom kort avser bolaget informera om kommande utdelning samt apportemission avseende själva förvärvet av Gigger AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.