GIGGER GROUP AB (PUBL) – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

Share

 

JANUARI – MARS 2021

SAMMANFATTNING JANUARI – MARS 2021 (JANUARI – MARS 2020)

 • Totala intäkter uppgick till 10 638 (8 419) tkr vilket motsvarar en ökning om 26%
 • Resultat före skatt uppgick till -7 408 (-2 480) tkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 234 (-430) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,02) kr med jämförbart antal aktier*
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 23% (9%)
 • Kassalikviditeten vid periodens slut uppgick till 144% (68%)

* Resultat per aktie baseras på det antal aktier Gigger Group hade per 2021-03-31: totalt 107 896 808 aktier

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Gigger Group ingår samarbetsavtal med influencermarketingbyrån Collabs
 • Gigger Group genomför företrädesemission som övertecknas med 384% med en teckningsoption (TO1) med teckningsperiod 1-14 juni 2021
 • Gigger Groups vertikal vård/omsorg/hälsa/ tecknar avtal med gymkedjan HITIO
 • Claes Persson ersätter Håkan Fritz som VD för Gigger Group
 • Gigger Group tecknar samarbetsavtal med UK-baserade Nigel Frank International
 • Gigger Group genomför förvärv av 100% av aktierna i samarbetspartnern Collabs

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Gigger Group stärker organisationen med Eleanor Tucker som Brand Director UK, Fredrik Gnosspelius som koncerncontroller samt Fredrik Grufvisare som VD för Collabs
 • Gigger Group framröstad som finalist till utmärkelsen Årets Gig-Företag i prestigefulla Recruitment Awards
 • Gigger Groups nya plattform, G2, färdig att beta-lanseras i juni 2021
 • Gigger Group ingår strategiskt samarbete med 4 Retail Sweden (”ipool”)
 • Gigger Group ingår avtal med stöd- och matchningsföretaget Kunskapscompaniet
 • Gigger Group utökar affären inom stöd- och matchning och tecknar avtal med A till Ö Jobb och Rekrytering

 

VD har ordet

Q1 är över, länge leve Q2!!

Årets första tre månader är giggandets lågsäsong.

Under bolagets historia, och i gigvärlden, har alltid årets första kvartal varit det sämsta, och vi är dessutom fortfarande i pandemins grepp.

Våra branschkollegor har haft en omsättningsökning på 5 – 10 % i Sverige under första kvartalet.

Alltså är förutsättningarna för en omsättningsökning inte precis på topp.

Men Gigger är som den där maskrosen du försöker få att sluta växa upp år efter år!

Vi ökade hela 26% i första kvartalet 2021!

Men det är ju inte allt vi gjort.

Vi har dessutom:

Öppnat kontor i London (i pandemin får tyvärr ingen från vår Sverigebaserade verksamhet vara där på plats och även om England öppnat upp så måste vi fortfarande förhålla oss till regler som innebär 2 veckors karantän).

Det hindrade oss inte från att under första kvartalet 2021 anlita Eleanor Tucker för uppstarten i Storbritannien.

Vem är Eleanor?

Eleanor sitter i styrelsen för Sharing Economy UK, är ordförande i Advisory Board för Sharing Economy Global                   

Summit, och har varit rådgivare för ett flertal gig-ekonomibolag internationellt. Eleanor är ett fantastiskt tillskott och ger oss en flygande start i Storbritannien.

Vi lade bud på och förvärvade Collabs

Under 2020 uppmärksammade vi ett företag inom en annan snabbväxande bransch, influencer marketing, Collabs, som har en digital plattform där influencers kan mötas med företag som vill marknadsföra sina produkter i sociala medier. Efter en noga genomförd due diligence valde vi att lägga ett bud på Collabs under första kvartalet 2021. Budet accepterades och vi är stolta att konstatera att Collabs AB nu ingår i Gigger Group.

Med förvärvet av Collabs har vi en fantastisk plattform för att marknadsföra Gigger i alla marknader där vi väljer att etablera oss, samtidigt som vi får ytterligare ett ben och intäktskälla till vår totala verksamhet. Ett strategiskt förvärv som ger gruppen närvaro på två extremt snabbväxande marknader, gig- och influencermarknaderna.

Att Bambuser senare köper influencerbolaget Relatable visar att vi gjorde rätt och att vi ligger i absoluta framkanten med vårt köp av Collabs.

Orderingången är som planerat mycket god, Collabs har under första kvartalet tagit in orders på 7,5 mkr.

Detta tas dock inte upp i vårt kvartalsresultat då formellt köpet av Collabs genomfördes efter första kvartalets utgång.

Collabs positionerar sig tydligt på marknaden och har inlett året med starkt förtroende från några av marknadens största mediebyråer, såsom Dentsu och OMD, med återkommande samarbetsförfrågningar. Collabs fortsätter vinna kunder och kampanjer på både lokal och global nivå och några av de senaste kampanjerna som rullats ut, och ligger som kommande, är; Lindex, Foodora, Elgiganten, Addnature, Felix, Clas Olsson, Dplay och Mr Spex. 

Vi har stärkt upp bolaget för fortsatt tillväxt och för en fortsatt förvärvsstrategi

Under första kvartalet 2021 lyckades vi slutföra två av de rekryteringar som påbörjades under året som gått och i juli tillträder Fredrik Gnosspelius som ny Koncerncontroller för Gigger Group och i augusti tillträder Fredrik Grufvisare som ny VD för Collabs AB.

Dessa rekryteringar borgar för en häftig tillväxt med stabilitet och kontroll.

Vi är i slutfasen av utvecklingen av G2, den nya versionen av Giggerplattformen, och är redo för beta-lansering i juni 2021. G2 kommer att stödja vår internationalisering, med start i England.

Andra kvartalet har startat starkt

Vi har också under början av andra kvartalet skrivit avtal med flera utbildningsföretag inom vuxenutbildning, samt med Stöd & Matchningsföretag anslutna till Arbetsförmedlingen för att därigenom fylla på med utbildade giggare för olika uppdrag. Intresset från Stöd & Matchningsföretag samt från omställningsföretag med uppdrag även från företag med varslad personal inom privata sektorn ökar. Gigger blir genom att ansluta dessa företag en helt ny kanal för dem att slussa ut sina arbetssökande deltagare till instegsjobb. 

Q2 har startat starkt, och vi ser fram emot att leverera en fin rapport för andra kvartalet.

Sammanfattningsvis så händer också mycket bakom kulisserna.

Ni kan vara helt säkra på att vi inte sitter och vilar under de tider vi inte släpper PM, det är som att träna boxning.

Man vinner inte matcher hela tiden. Man tränar en massa innan varje fight, och det krävs mycket tid för att bli en vinnare. Gigger Group satsar på att bli världsmästare!

Stockholm 2021-05-21

 

Claes Persson
VD Gigger Group AB

 

GIGGER GROUP I KORTHET

Gigger Group är ett plattformsbolag med målet att erbjuda marknadens mest kompletta digitala lösning inom egenanställning för företag, privatpersoner och bemanningsbranschen. Den plattform som Gigger Group tillhandahåller gör det smidigt och enkelt att hitta s.k. ’giggare’ med rätt kompetens för att utföra ett uppdrag samtidigt som lösningen tar ett större grepp och erbjuder fler och bättre tjänster än övriga konkurrenter på marknaden.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 mars 2021.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under perioden uppgick till tkr 10 076 (8 380). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till tkr -7 408 (-2 480), vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till kr -0,07 (-0,02), med jämförbart antal aktier.

KOSTNADER

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till tkr 5 140 (2 804) vilket till stora delar härrör till förvärvsrelaterade kostnader såväl som till viss del hänförligt till inhyrd ersättningspersonal och konsulter pga sjukdom i covid-19 inom administrationen. Personalkostnader, inklusive våra giggare, uppgick under perioden till tkr 10 224 (8 000) vilket står i direkt relation till omsättningsökningen genom giggare som använder vår plattform där de rapporteras som personalkostnad. Övriga rörelsekostnader uppgick under perioden till tkr 1 871 (3) och består till största del (ca 1,4 mkr) av bedrägeriförsök vilket upptäckts och avvärjts med full resultateffekt under perioden.

INVESTERINGAR

Gigger Groups investeringar under perioden uppgick till tkr 1 249 (42). Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.

AVSKRIVNINGAR

Resultatet för perioden har belastats med tkr 483 (1) i avskrivningar. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

LIKVIDITET OCH INVESTERINGAR

Bolaget hade vid periodens utgång tkr 6 983 (1 002) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om tkr 6 633 (1 590).

EGET KAPITAL, AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Per den 31 mars 2021 uppgick Gigger Groups egna kapital till tkr 6 392 (1 148). Aktiekapitalet är fördelat på 107 896 808 aktier med ett kvotvärde om kr 0,10.

AKTIEN

Gigger Groups aktier av serie B handlas på Spotlight Stock Market under symbolen GIG B och innehar ISIN-kod SE0014956301.

ANSTÄLLDA

Per den 31 mars 2021 hade Gigger Group 7 anställda (3) i Stockholm varav 6 män och 1 kvinna. Det är Gigger Groups målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

QUALIFIED ADVISOR

Mangold Fondkommission AB är bolagets qualified adviser och nås på telefon 08-503 015 50.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Gigger Group lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

27 augusti 2021 Kvartalsrapport 2, 2021
26 november 2021 Kvartalsrapport 3, 2021
25 februari 2022 Kvartalsrapport 4 och bokslutskommuniké 2021

 

Gigger Group AB (publ), den 21 maj 2021

Styrelsen

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 070-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

 

Claes Persson, CEO

Telefon: 072-224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 08:30.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.