Gigger Group AB (publ) beslutar om en företrädesemission om 12,4 mkr

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) har den 23 december 2020, med stöd av styrelsens bemyndigande från den extra bolagsstämman den 15 juli 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 12,4 mkr före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Den som på avstämningsdagen den 13 januari 2021 innehar aktier i Gigger har med företräde rätt att teckna nya units i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kan högst 24 899 263 units ges ut. En (1) unit (”Unit”) består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 vilket innebär att högst 24 899 263 nya aktier av serie B kan emitteras. I Företrädesemissionen ska en (1) innehavd aktie ge tre (3) uniträtter där tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 15 januari 2021 fram till och med den 29 januari 2021 med lösenperiod för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2021 och fram till och med den 14 juni 2021.

Sammanfattning

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning tillföra Gigger cirka 12,4 mkr före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kommer Bolaget att tillföras ytterligare som lägst cirka 2,5 mkr och som högst cirka 12,4 mkr.
 • Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser men till 70 procent av emissionsgaranti. Därmed är 70 procent av Företrädesemissionen säkerställd, motsvarande ett belopp om cirka 8,7 mkr. Emissionsgaranti har lämnats av Modelio Equity AB (publ).
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller tre (3) uniträtter för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 13 januari 2021 och tio (10) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen är 0,50 kr per Unit motsvarande 0,50 kr per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 15 januari 2021 till och med den 29 januari 2021.
 • En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt till teckning till en (1) aktie av serie B i Bolaget.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021, dock att teckningskursen kan vara som lägst motsvarande Bolagets kvotvärde om 0,10 kr per aktie och högst 0,50 kr per aktie, motsvarande 100% av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.
 • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 1 juni 2021 till och med den 14 juni 2021.
 • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering dels för att säkerställa nödvändigt rörelsekapital för kommande tolvmånadersperiod, dels för att finansiera marknadssatsningar med ökad närvaro i fler geografiska regioner samt andra försäljningsaktiviteter. Därutöver kommer Bolaget att återbetala lån.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Gigger har sedan genomförandet av omvänt förvärv sommaren 2020 utarbetat en strategi för fortsatt tillväxt och expansion, inklusive närvaro i flera geografiska regioner. Bolagets rörelsekapital är idag finansierat genom lån. I syfte att stärka Bolagets kapitalstruktur har styrelsen beslutat att genomföra denna Företrädesemission med utgivande av Units.

Bolaget avser att använda den totala nettolikviden från Företrädesemissionen till bland annat följande ändamål: 

 • Återbetalning av lån inklusive räntekostnader för minskning av finansiella kostnader. 
 • Säkerställande av marknadsnärvaro i flera geografiska regioner samt av operativ drift och försäljningsaktiviteter. 
 • Säkerställa nödvändigt rörelsekapital under kommande tolvmånadersperiod.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Gigger har, med stöd av det bemyndigande som lämnades på den extra bolagsstämman den 15 juli 2020, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller tre (3) uniträtter för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 13 januari 2021. Tio (10) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) Unit till en teckningskurs om 0,50 kr motsvarande 0,50 kr per aktie. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 24 899 263 aktier av serie B och högst 24 899 263 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullteckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 12,4 mkr, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 489 926,30 kr, från 8 299 754,50 kr till 10 789 680,80 kr.
 • Teckningsperiod för teckning av Units kommer att vara från och med den 15 januari 2021 till och med den 29 januari 2021.
 • För befintliga aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, uppgår utspädningen till cirka 37,5 procent.
 • En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt till teckning till en (1) aktie av serie B i Bolaget.
 • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 1 juni 2021 till och med den 14 juni 2021.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021. Teckningskursen kan dock vara som lägst motsvarande Bolagets kvotvärde om 0,10 kr per aktie och högst 0,50 kr per aktie, motsvarande 100% av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, vilket innebär att Bolaget vid fullteckning kan erhålla som lägst cirka 2,5 mkr och som högst cirka 12,4 mkr genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare 2 489 926,30 kr till högst 13 279 607,10 kr.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket och Euroclear. 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser men till cirka 70 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt är således 70 procent av Företrädesemissionen säkerställd. Emissionsgarantierna har lämnats av Modelio Equity AB (”Garanten”). För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt tolv (12) procent i Units. Vid fullteckning i Företrädesemissionen och om det sammanfaller med att Garanten önskar erhålla garantiersättning i form av Units, avser Bolaget att besluta om riktad emission av motsvarande antal Units som garantiersättningen ger rätt till.

Indikativ tidplan

Sista dag för handel i Giggers aktier inklusive rätt till uniträtter                                                  11 januari 2021

Första dag för handel i Giggers aktier exklusive rätt till uniträtter                                              12 januari 2021

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av

Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i

Företrädesemissionen.                                                                                                                          13 januari 2021

Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market                                                                                 15 januari – 27 januari 2021

Teckningsperiod för Företrädesemissionen                                                                                     15 januari – 29 januari 2021

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market från och med

15 januari 2021 fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen                                      15 januari 2021 –

Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall                                                                   4 februari 2021

Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO1                                                                     1 juni – 14 juni 2021

Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.gigger.group, samt på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se, från och med den 14 januari 2021. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är projektledare och emissionsinstitut till Gigger i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Fritz, VD
Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Anders Bruzelius, styrelseordförande

Telefon: 070 350 40 88

E-post: anders.bruzelius@gmail.com

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 december 2020 kl 11.00 CET.

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggern” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.