Gigger Group AB (publ): Arbetsmiljöverkets tidigare beslut om föreläggande mot Gigger felaktigt. Ärendet nedlagt och inget viteskrav förestående.

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelade i ett pressmeddelande den 10 januari 2021 om underrättelse från Arbetsmiljöverket, vilket även riktats mot andra aktörer i branschen, att Arbetsmiljöverket övervägde att fatta beslut om föreläggande gentemot Gigger AB. Detta beslut om föreläggande var felaktigt och därför har Arbetsmiljöverket valt att lägga ned ärendet. Nedan beskrivs ärendet och anledning till att Arbetsmiljöverket valde att lägga ned ärendet.

Ändring av beslut enligt 37 § förvaltningslagen

Arbetsmiljöverket upphäver sitt beslut av den 14 januari 2021.

Se 37 § förvaltningslagen.

Skäl för beslutet

Arbetsmiljöverket beslutade den 14 januari 2021 att förelägga er vid vite av 75 000 kronor att senast den 31 mars 2021 vidta vissa arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Arbetsmiljöverket anser att beslutet numera är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter.

Dessa omständigheter är följande. I en dom från Kammarrätten i Stockholm den 30 oktober 2019 (mål m 5725-18) ansåg kammarrätten att redan på den grunden att anställningsavtal hade träffats efter utfört uppdrag, kunde egenanställnings­företaget inte anses ha varit arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som i beslut den 15 januari 2021 (mål m 6245-19) inte meddelade prövningstillstånd. Kammarrättens dom har därmed vunnit laga kraft.

Eftersom ni i ert svar på vårt inspektionsmeddelande av den 6 december 2019 uppgav att ni inte har någon kontakt med uppdragsgivaren inför det arbete som den egenanställde kommer att utföra, utan får kännedom om detta först senare i samband med att den egenanställde anmäler utfört uppdrag till er, bör ni – utifrån kammarrättens numera lagakraftvunna dom – inte anses vara arbetsgivare. Föreläggandet av den 14 januari 2021 bör därför upphävas.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                       

                            

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.