Gigger Group AB (publ): Arbetsmiljöverkets tidigare beslut om föreläggande mot Gigger felaktigt. Ärendet nedlagt och inget viteskrav förestående.

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelade i ett pressmeddelande den 10 januari 2021 om underrättelse från Arbetsmiljöverket, vilket även riktats mot andra aktörer i branschen, att Arbetsmiljöverket övervägde att fatta beslut om föreläggande gentemot Gigger AB. Detta beslut om föreläggande var felaktigt och därför har Arbetsmiljöverket valt att lägga ned ärendet. Nedan beskrivs ärendet och anledning till att Arbetsmiljöverket valde att lägga ned ärendet.

Ändring av beslut enligt 37 § förvaltningslagen

Arbetsmiljöverket upphäver sitt beslut av den 14 januari 2021.

Se 37 § förvaltningslagen.

Skäl för beslutet

Arbetsmiljöverket beslutade den 14 januari 2021 att förelägga er vid vite av 75 000 kronor att senast den 31 mars 2021 vidta vissa arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Arbetsmiljöverket anser att beslutet numera är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter.

Dessa omständigheter är följande. I en dom från Kammarrätten i Stockholm den 30 oktober 2019 (mål m 5725-18) ansåg kammarrätten att redan på den grunden att anställningsavtal hade träffats efter utfört uppdrag, kunde egenanställnings­företaget inte anses ha varit arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som i beslut den 15 januari 2021 (mål m 6245-19) inte meddelade prövningstillstånd. Kammarrättens dom har därmed vunnit laga kraft.

Eftersom ni i ert svar på vårt inspektionsmeddelande av den 6 december 2019 uppgav att ni inte har någon kontakt med uppdragsgivaren inför det arbete som den egenanställde kommer att utföra, utan får kännedom om detta först senare i samband med att den egenanställde anmäler utfört uppdrag till er, bör ni – utifrån kammarrättens numera lagakraftvunna dom – inte anses vara arbetsgivare. Föreläggandet av den 14 januari 2021 bör därför upphävas.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                       

                            

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.