Gigger Group AB offentliggör memorandum med anledning av förestående företrädesemission

Share

Den 23 december 2020 beslutade styrelsen i Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 juni 2020, att genomföra en företrädesemission om högst 24 899 263 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit (”Unit”) innehåller en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Gigger cirka 12,4 mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom garantiåtaganden.

Offentliggörande av memorandum

Styrelsen i Gigger har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett memorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.gigger.group) den 14 januari 2021, samt på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com) och Mangold Fondkommission ABs hemsida (www.mangold.se) från den 15 januari 2021. Anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga från den 15 januari 2021 på Bolagets webbplats (www.gigger.group) samt på Mangold Fondkommission ABs webbplats (www.mangold.se).

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod:                                                        15 januari 2021 – 29 januari 2021

Handel med uniträtter:                                               15 januari 2021 – 27 januari 2021

Handel med betalda tecknade units (BTU):              15 januari till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

Beräknad dag för offentliggörande av utfall:             Vecka 5, 2021

Villkor i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 13 januari 2021 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Bolaget äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen. För varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls tre (3) uniträtter. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 vilket innebär att högst 24 899 263 nya aktier av serie B kan emitteras. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,50 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie.

Kort om teckningsoptioner av serie TO1

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt till teckning till en (1) nyemitterad aktie av serie B i Bolaget under perioden 1 juni till och med 14 juni 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021, dock att teckningskursen kan vara som lägst motsvarande Bolagets kvotvärde om 0,10 SEK per aktie och högst 0,50 SEK per aktie.

Emissionsinstitut och legal rådgivare

Mangold Fondkommission är projektledare och agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

Håkan Fritz, VD

Telefon: 070-686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning.

Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.