Gigger Group AB – Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 är fastställd till den 5 oktober 2021

Share

Den 27 september 2021 beslutade styrelsen för Gigger Group AB (publ), (”Gigger Group” eller ”Bolaget”) om en riktad emission av units (den ”Riktade Emissionen”) och att uppta en lånefinansiering (”Lånet”). I samband med den Riktade Emissionen och Lånet emitterades teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 att vederlagsfritt delas ut till dem som äger aktier av serie A eller serie B i Gigger Group per avstämningsdagen.

Avstämningsdagen för att erhålla teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 har fastställts till den 5 oktober 2021. Således är sista dag för handel inklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 den 1 oktober 2021, och första dag för handel i Bolagets B-aktie exklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 den 4 oktober 2021. Aktieägare i Gigger Group kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje arton (18) aktier av serie B eller serie A som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras 10 214 566 teckningsoptioner av serie TO2 och 10 214 566 teckningsoptioner av serie TO3 till aktieägare i Gigger Group.

Investeraren och fordringsägarna som deltagit i den Riktade Emissionen kommer inte att erhålla units från den Riktade Emissionen före avstämningsdagen och kommer således inte att ha rätt till de teckningsoptioner som emitteras för att kompensera de befintliga aktieägarna. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 finns att tillgå på Bolagets hemsida: www.gigger.group

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie av serie B på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 mars till och med den 15 mars 2022 (”Mätperioden”). Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 2,10 SEK.

Teckningsperioden för teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att löpa från och med den 17 mars 2022 till och med den 31 mars 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och under förutsättning av en aktiekurs under Mätperioden om 3,00 SEK eller mer, tillförs Gigger Group ytterligare cirka 44,0 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kommer utspädningen att uppgå till cirka 9,33 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO3

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie av serie B på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 mars till och med den 15 mars 2023 (”Mätperioden”).

Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 2,45 SEK.

Teckningsperioden för teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att löpa från och med den 17 mars 2023 till och med den 31 mars 2023.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 och under förutsättning av en aktiekurs under Mätperioden om 3,50 SEK eller mer, tillförs Gigger Group ytterligare cirka 51,3 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer utspädningen att uppgå till cirka 8,53 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen och fullt utnyttjande av serie TO2.

Gigger Group har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 vid Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats vid Bolagsverket och Euroclear och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med den Riktade Emissionen, Lånet och Teckningsoptionerna.  

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen, Lånet och Teckningsoptionerna.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 99 95 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se   

                                           

Om Gigger Group

Gigger Group är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.