Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 är fastställd till den 15 oktober 2021

Share

Som tidigare kommunicerats har Gigger Group AB (publ) (“Gigger Group” eller “Bolaget”) beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje arton (18) ägda aktier av serie A eller serie B i Gigger Group per avstämningsdagen den 5 oktober 2021. Teckningsoptionerna kommer att, till viss del, kompensera befintliga aktieägare för den utspädning som tidigare genomförd riktad emission av aktier och teckningsoptioner medför. Bolaget meddelar i detta sammanhang att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 på Spotlight Stock Market är fastställd till den 15 oktober 2021.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO2

Totalt har 20 950 073 teckningsoptioner av serie TO2 emitterats, varav 5 633 468 teckningsoptioner har emitterats till deltagare i den riktade emissionen, 5 102 040 till långivaren och 10 214 565 teckningsoptioner har emitterats till aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie av serie B på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 mars 2022 till och med den 15 mars 2022. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre belopp än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 2,10 SEK.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att löpa från och med den 17 mars 2022 till och med den 31 mars 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och förutsatt att aktiekursen under mätperioden uppgår till 3,00 SEK eller mer, tillförs Gigger Group ytterligare cirka 44,0 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 9,33 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den riktade emissionen.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO3

Totalt har 20 950 073 teckningsoptioner av serie TO3 emitterats, varav 5 633 468 teckningsoptioner har emitterats till deltagare i den riktade emissionen, 5 102 040 till långivaren och 10 214 565 teckningsoptioner har emitterats till aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 mars 2023 till och med den 15 mars 2023. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre belopp än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 2,45 SEK.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att löpa från och med den 17 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 och förutsatt att aktiekursen under mätperioden uppgår till 3,50 SEK eller mer, tillförs Gigger Group ytterligare cirka 51,3 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer utspädningen att uppgå till cirka 8,53 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen och fullt utnyttjande av serie TO2.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med den Riktade Emissionen, Lånet och Teckningsoptionerna.  

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen, Lånet och Teckningsoptionerna.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman

Telefon: 070 295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se         

Gigger Group AB

Claes Persson (VD)

Telefon: 072 224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Om Gigger Group

Gigger Group är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.