Flaggningsmeddelande i Syncro Group AB (publ)

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar härmed att Olle Stenfors ökat sitt innehav av aktier i Syncro Group och därmed passerat flaggningsgränsen 10 procent.

Genom den företrädesemission som Syncro Group genomförde och offentliggjorde den 3 augusti 2023, i tillägg till ytterligare förvärv av aktier som Bolaget erhållit information om, har Olle Stenfors därmed passerat flaggningsgränsen 10 procent.

 

Per den 30 juni 2023 uppgick Olle Stenfors aktieinnehav till 0/noll A-aktier och 22 202 541 B-aktier, motsvarande 6,53 procent av rösterna och 6,62 procent av kapitalet, av vid tidpunkten totalt antal aktier om 335 440 097 jämte totalt antal röster om 340 030 097.

 

Efter genomförd företrädesemission som offentliggjordes den 3 augusti 2023 uppgår antalet aktier i Bolaget till 585 046 877, varav 510 000 A-aktier och 584 536 877 B-aktier. Antalet röster i Bolaget uppgår till 589 636 877.

 

I tillägg till Olle Stenfors deltagande i företrädesemissionen har ytterligare förvärv av aktier skett och som Bolaget erhållit information om, vilket innebär att Olle Stenfors passerat flaggningsgränsen om 10 procent i Bolaget.

 

Olle Stenfors aktieinnehav uppgår nu till 0/noll A-aktier och 62 997 805 B-aktier, motsvarande 10,68 procent av rösterna och 10,77 procent av kapitalet.

 

Detta flaggningsmeddelande publiceras då Olle Stenfors innehav nu överstigit flaggningsgränsen 10 procent, vilket då ska offentliggöras i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.