Flaggningsmeddelande i Syncro Group AB (publ)

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar härmed att Olle Stenfors ökat sitt innehav av aktier i Syncro Group och därmed passerat flaggningsgränsen 10 procent.

Genom den företrädesemission som Syncro Group genomförde och offentliggjorde den 3 augusti 2023, i tillägg till ytterligare förvärv av aktier som Bolaget erhållit information om, har Olle Stenfors därmed passerat flaggningsgränsen 10 procent.

 

Per den 30 juni 2023 uppgick Olle Stenfors aktieinnehav till 0/noll A-aktier och 22 202 541 B-aktier, motsvarande 6,53 procent av rösterna och 6,62 procent av kapitalet, av vid tidpunkten totalt antal aktier om 335 440 097 jämte totalt antal röster om 340 030 097.

 

Efter genomförd företrädesemission som offentliggjordes den 3 augusti 2023 uppgår antalet aktier i Bolaget till 585 046 877, varav 510 000 A-aktier och 584 536 877 B-aktier. Antalet röster i Bolaget uppgår till 589 636 877.

 

I tillägg till Olle Stenfors deltagande i företrädesemissionen har ytterligare förvärv av aktier skett och som Bolaget erhållit information om, vilket innebär att Olle Stenfors passerat flaggningsgränsen om 10 procent i Bolaget.

 

Olle Stenfors aktieinnehav uppgår nu till 0/noll A-aktier och 62 997 805 B-aktier, motsvarande 10,68 procent av rösterna och 10,77 procent av kapitalet.

 

Detta flaggningsmeddelande publiceras då Olle Stenfors innehav nu överstigit flaggningsgränsen 10 procent, vilket då ska offentliggöras i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 26 september 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO4 pågår till och med den 29 september 2023. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Syncro Group. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO4 är 0,10 SEK per B-aktie.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") har som tidigare meddelats utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för bolagets aktie på Spotlight Stock Market. För att möjliggöra Mangolds uppdrag har Syncro Groups VD, Ebbe Damm, åtagit sig att låna ut närmare fem miljoner aktier från sitt privata innehav i Bolaget till Mangold. Någon ersättning för aktielånet utgår inte.