Flaggningsmeddelande i Syncro Group AB (publ)

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar härmed att Olle Stenfors ökat sitt innehav av aktier i Syncro Group och därmed passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Den riktade nyemission som Syncro Group genomförde och offentliggjorde den 4 april 2023, inom ramen för outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoption serie TO3 B (”TO3”), tillsammans med utnyttjade TO3 för teckning av aktier, i tillägg till den sista emissionslikviden från den riktade nyemissionen som Bolaget genomförde och offentliggjorde den 23 december 2022, har nu registrerats hos Bolagsverket.

 

Antalet aktier i Bolaget uppgår därmed totalt till 335 440 097, varav 510 000 A-aktier och 334 930 097 B-aktier.

Antalet röster i Bolaget uppgår därmed totalt till 340 030 097.

 

Med anledning av deltagande i dessa riktade nyemissioner jämte utnyttjande av innehavda TO3 har Olle Stenfors, genom teckning av aktier, passerat flaggningsgränsen om 5 procent i Bolaget.

 

Olle Stenfors aktieinnehav per 31 december 2022 uppgick till 0/noll A-aktier och 8 457 541 B-aktier, motsvarande 2,97 procent av rösterna och 3,01 procent av kapitalet.

 

Olle Stenfors aktieinnehav, efter att ovan transaktioner nu har registrerats hos Bolagsverket, uppgår till 0/noll A-aktier och 22 202 541 B-aktier, motsvarande 6,53 procent av rösterna och 6,62 procent av kapitalet.

 

Detta flaggningsmeddelande publiceras då Olle Stenfors innehav nu överstigit flaggningsgränsen 5 procent, vilket då ska offentliggöras i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Vid årsstämma i Syncro Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 17 maj 2023 kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm, beslutades i huvudsak:

Syncro Group AB (publ) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet (januari-mars) 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.