DELÅRSRAPPORT Q3 & JANUARI – SEPTEMBER 2020

Share

FORTSATT GOD TILLVÄXT OCH NY BOLAGSSTRUKTUR

Koncernen[1] tredje kvartalet, juli – september 2020

 • Koncernens intäkter för perioden uppgick till 10 068 tkr.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till – 8 494 tkr.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till – 8 438 tkr.
 • Koncernens resultat för perioden uppgick till – 8 438 tkr.
 • Koncernens resultat efter jämförelsestörande poster[2] uppgick till – 1 017 tkr
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till – 0,10 kr.

Koncernen1,[3] januari – september 2020

 • Koncernens intäkter för perioden uppgick till 27 845 (12 475) tkr.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till – 11 915 (-999) tkr.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster3 uppgick till – 11 861 (1 500) tkr.
 • Koncernens resultat för perioden uppgick till – 11 861 (1 500) tkr.
 • Koncernens resultat efter jämförelsestörande poster[2] uppgick til – 4 440 (1 500) tk
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till – 0,14 kr.

Moderbolaget januari – september 2020

 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3 864 (6 358) tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till – 9 738 (- 2 142) tkr.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 9 718 (- 2 189) tkr.
 • Periodens resultat uppgick till – 10 960 (-2 189) tkr.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,03) kr

Koncernens resultat för det tredje kvartalet 2020 har påverkats av jämförelsestörande poster om totalt cirka 7,4 mkr, främst hänförliga till förvärvskostnader. Därutöver har resultatet påverkats av regelverk för rapportering (regler för omvända förvärv) om -5 mkr. Båda poster är av engångskaraktär. Därutöver har resultatet till viss del påverkats av coronapandemin.

 

Sammanfattning

 (belopp i tkr) Koncern1 Moderbolaget
jul – sep jan – sep jul – sep jan – sep Helår
2020 2020 2020 2019 2020 2019 2019 2018
Rörelsens intäkter 10 068 27 875   1 245      1 112      3 864       6 358       7 888       7 081   
Rörelseresultat – 8 494 – 11 915 – 1 482    – 1 045   – 9 738    – 2 142    – 2 045           695   
Resultat efter finansiella poster – 8 438 – 11 861 – 1 421    – 1 059    – 9 718    – 2 189    – 2 022           614   
Periodens resultat – 8 438 – 11 861 – 1 421    – 1 059    – 10 960    – 2 189    – 2 022           614   
Resultat per aktie, kr -0,102 -0,143 -0,018    -0,016    – 0,132    – 0,032    – 0,029      0,009   

 

VD har ordet

Det är med stor tillfredställelse som första kvartalsrapporten för Gigger Group AB presenteras. Under det tredje kvartalet har mycket av fokus legat på att säkerställa processer och rutiner för Gigger Group AB till de krav som samtliga intressenter ställer på ett ”listat bolag”. Detta till trots ligger även mycket fokus på säljsidan, att framför allt fortsätta locka företag att använda Giggers koncept med pooler, matchning, schemaläggning mm.

Ett exempel på detta var samarbetsavtalet med jobbförmedlingstjänsteföretaget WhereUare som Gigger informerade om i mitten av september. Vi har också jobbat hårt med att stötta våra giggare i dessa coronatider genom att erbjuda stimulanser såsom avgiftsreducering och liknande åtgärder.

Corona-pandemin har slagit hårt mot världen i allmänhet, och mot gig-arbetare i synnerhet. Uppdragsanställda, frilansare och timanställda är de första som får lämna när krisen kommer. Samtidigt finns det ett inflöde av ”nya” gig-arbetare eftersom många andra yrkeskategorier blir permitterade.

Våra egna högt ställda tillväxtmål har i spåren av pandemin reducerats väsentligt, och vår förväntade tillväxttakt nära halverats. Trots det växer Gigger kraftigt!

Tidigare erfarenheter visar att gig-ekonomin tar fart efter kriser, exempelvis efter finanskrisen 2007/08 där cirka 45 procent av jobbtillväxten i Storbritannien tillkom inom gig-sektorn, så utsikterna är goda för en mycket kraftig tillväxt i gig-sektorn under kommande år.

För tredje kvartalet rapporterar koncernen ett rörelseresultat om -8,5 mkr. En stor del av resultatet går att härleda till förvärvet av True Heading AB (som nu är Gigger Group AB) och även till uppfyllande av regelverk för rapporte-ring (regler för omvända förvärv). Det senare har påverkat resultatet med – 5,0 mkr. Samtliga dessa kostnader är engångskostnader och det finns ingen anledning till oro för framtiden.

Dessa kostnader har varit helt enligt förväntan och budgeterat.  Det som inte är budgeterat är självklart coronapandemin, som alltså påverkat såväl tillväxt som resultat, negativt.

Det är ett stort ansvar att driva ett bolag med så kraftig tillväxt som Gigger. Det som Gigger klarat på sina fyra verksamhetsår talar sitt tydliga språk. Vår satsning på vertikaler, dvs avgränsade marknader, har nu börjat visa resultat genom ökat antal tecknade avtal.

Gigger har sedan starten etablerat och lanserat sin plattform i Sverige och siktar inför 2021 på en internationell lansering med start i Storbritannien, en arbetsmarknad som är väsentligt större än den svenska. Gigger AB har sedan något år ett dotterbolag på plats, Gigger Ltd.

En ny lagstiftning införs till våren i Storbritannien, IR35, som tar bort skattefördelarna med s.k.microföretag, vilket förväntas bidra till att enmansföretag läggs ner och att innehavarna istället väljer att jobba via gig-plattformar.

Vi vill också passa på att påpeka att den pågående diskussionen gällande Yepstrs och Taskrunners påtvingade ansvar att anställa sina giggare och ta ansvar för skatter, pensioner m.m. inte påverkar oss då vi gjort det sedan starten.

Stockholm 18 november 2020

Håkan Fritz, VD

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 

 • True Heading (nuvarande Gigger Group) avyttrar sitt holländska intressebolag

 • True Heading (nuvarande Gigger Group) håller extra bolagsstämma med beslut om bl.a. ändrad verksamhetsinriktning, namnändring och styrelseändring jämte förvärv av Gigger AB
 • True Heading blir Gigger Group
 • Bolagets ”ticker” blir GIG B med nytt aktienamn ”Gigger B”
 • Håkan Fritz blir ny VD för Gigger Group
 • Gigger Groups förvärvserbjudande till aktieägare i Gigger AB, har accepteras till 96,6 procent

Verksamheten

Koncernen tillkom i samband med att True Heading AB förvärvade Gigger AB och ändrade namn till Gigger Group AB. Beslut kring detta togs på en extra bolagsstämma den 15 juli 2020. Koncernen består idag av tre bolag. Det är moderbolaget Gigger Group AB (publ.), samt dotterbolaget Gigger AB (ägarandel f n 96,6 procent). Gigger AB har i sin tur ett helägt dotterbolag i Storbritannien, Gigger Ltd.

Gigger Group AB är i slutfasen av att avveckla sin tidigare marina verksamhet (=True Headings) och kommer att bli ett ägarbolag och inte bedriva någon direkt kommersiell verksamhet.

Plattformsbolaget Gigger AB bildades i april 2015 under ett annat namn. Hösten 2017 avyttrade de tidigare ägarna och tillika grundarna halva sitt aktieinnehav, köpare var Osix Sverige AB. I samband med detta namnändrades bolaget till Gigger och affärsmodellen gjordes om. Genom bl. a. personella och finansiella tillskott har Gigger kunnat genomföra en del nödvändiga förändringar i verksamheten och vidareutvecklat plattformen.

Med en modern, egenutvecklad mjukvaruplattform digitaliserar och därmed förenklar Gigger administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, det vill säga den nya tidens arbetskraft – giggers – i Sverige och på sikt internationellt. I plattformen skapar företag även sina personalpooler, schemalägger och automatiserar personal- och lönehanteringen.

Gigger Group erbjuder därmed den första helhetslösningen för att effektivisera samt eliminera personal-administration och lönehantering så att företag kan sänka sina kostnader och fokusera på sin kärnverksamhet. Giggers kommer i sin tur att kunna få tillgång till fler uppdrag och sänkta trösklar på arbetsmarknaden samtidigt som de får en högre transparens med en förenklad och automatiserad fakturering och säkerställd betalning.

Gigger Group har alltså skapat en marknadsplats som gör det möjligt för alla att hitta personal, finna nya uppdrag, rekrytera kompetens till befintliga tjänster och till nya uppdrag genom sänkta trösklar utan krav på anställning.

Gigger Groups vision

Visionen är att Gigger Group skall bli det plattformsbolag som leder utvecklingen av marknaden för gig-ekonomin och skapa en plattform för alla typer av arbete/tjänster på alla språk, anpassad för varje lands unika regler. Det gör vi genom att erbjuda en plattform som gör det enkelt för giggare att ta uppdrag samtidigt som plattformen tillåter personalavdelningar att optimera hanteringen av visstidspersonal och uppdragsanställda.

Gigger Groups affärsidé

Affärsidén är att erbjuda marknadens mest kompletta digitala lösning inom egenanställning för företag, privatpersoner och bemanningsbranschen.

Gigger Group utgår från att alla företag, privatpersoner, organisationer och offentliga förvaltningar, har stora och små problem och behov som de av olika skäl inte kan lösa eller väljer att inte lösa. Till exempel kan det vara svårt att hitta kompetens utan mellanhänder, det kan innebära en lång och tidskrävande process att konkurrensutsätta befintlig leverantör samt vara för dyrt och innebära för stor risk att rekrytera till enkla jobb. Det här innebär att mängder av problem och behov finns som ingen löser med uteblivna affärer och arbetstillfällen som följd.

Koncernen[4] i korthet

 • Rörelseintäkterna för perioden januari – september 2020 uppgick till 27 875 tkr.

 • Resultat före skatt för perioden januari – september 2020 uppgick till – 11 861 tkr.
 • Rörelseintäkterna för perioden juli – september 2020 uppgick till 10 068 tkr.

 • Resultat före skatt för perioden juli – september 2020 uppgick till – 8 438 tkr.

Som tidigare nämnts tillkom koncernen i samband med att True Heading AB förvärvade Gigger AB och ändrade namn till Gigger Group AB. Nedan kommer även respektive bolag att kommenteras.

Omvända förvärv

För koncernen är det så att reglerna kring omvända förvärv skall tillämpas. Dessa regelverket tillämpas normalt när det “lilla” företaget köper det “stora”. Lite förenklat skall man vid konsolidering av koncernen anse att det “stora” företaget köper det “lilla”.

Gigger Group AB (publ.) förvärvade under tredje kvartalet Gigger AB genom en apportemission. Förvärvet redovisas som ett omvänt förärv vilket medför att Gigger AB anses vara den redovisningsmässiga förvärvaren i transaktionen. Förvärvet bedöms vara ett tillgångsförvärv och inte ett rörelseförvärv. Därmed uppkommer ingen goodwill utan skillnaden mellan emissionsbeloppet och värdet på det förvärvade bolaget redovisas som en kostnad för förvärv av noteringsplatsen på Spotlight Stock Market. Koncernredovisningen utgör därmed en fortsättning på det legala dotterbolagets finansiella rapporter, förutom vad det gäller dess kapitalstruktur. Konsolideringen vid förvärv sker från och med den tidpunkt då koncernen erhåller ett bestämmande inflytande och vid avyttring till den dag det bestämmande inflytandet upphör.

Vid de inledande diskussionerna mellan parterna beslutade man att Gigger ABs aktieägare skulle äga 90 procent av aktierna medan befintliga aktieägarna i True Heading AB skulle äga 10 procent. Beslut togs även att värdera hela den nya koncernen till cirka 50 mkr. Marknadsvärdet på Gigger Group AB var runt 8 – 9 mkr och i detta låg värdet av “patentet” som sedermera skulle ut till de tidigare aktieägarna. Effekten av det ovan sagda blev att Gigger AB värderades till 45 mkr och Gigger Group AB till 5 mkr.

Sammanfattningsvis består alltså konsolideringen av Gigger ABs resultat i 9 månader samt Gigger Group ABs resultat från förvärvstillfället, juli 2020, dvs 3 månader. Övervärdet är att betrakta som en tjänst och har kostnadsförts som övriga externa kostnader med – 5 mkr.

Moderbolaget (Gigger Group AB) i korthet

 • Rörelseintäkterna för perioden januari – september 2020 uppgick till 3 864 (6 358) tkr.

 • Nettoomsättningen för perioden januari – september 2020 uppgick till 3 884 (6 043) tkr.
 • Resultat före skatt för perioden januari – september 2020 uppgick till – 9 718 (-2 142) tkr.
 • Rörelseintäkterna för perioden juli – september 2020 uppgick till 1 245 (1 112) tkr.

 • Resultat före skatt för perioden juli – september 2020 uppgick till – 1 421 (-1 059) tkr.

Nettoomsättningen minskade med 36 procent under de första nio månaderna 2020 i jämförelse med samma period 2019. Den uppgick till 3 884 tkr i jämförelse med 6 043 tkr under samma period 2019. Minskningen berodde främst på minskad försäljning till följd av inbromsningen i ekonomin med anledning av Covid-19 som haft stora effekter främst på den internationella marknaden med märkbart försämrad efterfrågan från exempelvis nyckelmarknader i södra Europa. Till detta kommer att den marina verksamheten är under avveckling under tredje kvartalet.

Efter bl a en nyemission med ett svagt utfall, cirka 18 procents täckningsgrad, beslutade förra styrelsen under våren 2020 att undersöka förutsättningarna att förvärva en ny verksamhet. Lösningen blev ett köp av Gigger AB (publ) genom s k apportemission.

Samtidigt beslutades att den tidigare verksamheten skulle avvecklas. Innehavet av ett patent skulle vederlagsfritt föras över till ett dotterbolag och delas ut som aktieutdelning (”sakutdelning”) till de aktieägare som fanns på avstämningsdagen. Beslut kring nämnda punkter togs slutgiltigt på en extra bolagsstämma 15 juli 2020.

Intäkterna under tredje kvartalet har ökat jämfört med föregående år. I huvudsak beroende på utförsäljning av produkter. Bruttomarginalen är för de första nio månaderna i stort sett halverad.

Resultatet före skatt har minskat markant och uppgick för perioden januari – september till – 9 718 (-2 259) tkr.  I samband med beslutet att ändra verksamhet har bl. a. en del aktiverade kostnader kostnadsförts. Nedskrivningar av tillgångar har bl. a. belastat resultatet med – 4 602 tkr. Till detta har det tillkommit kostnader för omstruktureringen och beslutet att avveckla förra VDn.  

Under tredje kvartalet har personal och lager avvecklats. Lagret har sålts till godtagbara handelsmarginaler. Några större kostnader för någon av dessa transaktioner belastar inte tredje kvartalet. 

Överföringen av patentet som skulle föras över till True Heading Patent AB för utdelning till True Heading ABs aktieägare är inte genomförd. Orsaken till detta är att patenten låg som säkerhet för ett lån till Almi. Ett lån som till dags dato inte är reglerat och därför inte ”släpps” av Almi.

Gigger AB i korthet

 • Rörelseintäkterna för perioden januari – september 2020 uppgick till 26 623 (12 475) tkr.

 • Nettoomsättningen för perioden januari – september 2020 uppgick till 25 433 (12 610) tkr.
 • Resultat före skatt för perioden januari – september 2020 uppgick till – 5 503 (+ 1 500) tkr.
 • Rörelseintäkterna för perioden juli – september 2020 uppgick till 8 816 (4 232) tkr.

 • Resultat före skatt för perioden juli – september 2020 uppgick till – 2 020 (+ 1 809) tkr.

För de första nio månaderna lägger Gigger en framgångsrik och händelserik period bakom sig. Det noteras att nettoomsättningen uppgick till 25 433 (12 610) tkr, en ökning på 102 procent. Den totala omsättningen uppgick till 26 623 (12 475) tkr. 

För tredje kvartalet uppgick nettoomsättning till 8 616 (4 232) tkr, även det är mer än en fördubbling jämfört med samma period föregående år. Den totala omsättningen uppgick till 8 816 (4 232) tkr.  Se även graf nedan.

Covid 19 har haft en viss dämpande effekt. Under första kvartalet 2020 låg tillväxten på betydligt högre nivåer. Statistik för branschen är knapphändig men flera av kollegorna i branschen har indikerat betydligt lägre tillväxt och i något fall minskad omsättning.

Övriga intäkter har även de ökat. Detta främst för att Gigger tidigare år inte aktiverat utvecklingskostnader förrän vid årsskiftet. Från 2020 görs detta kvartalsvis. 

Resultatet före skatt uppgick till – 5 503 (+ 1 500) tkr för nio månader och – 2 020 (+1 809) tkr för tredje kvartalet. Kostnaderna har under året ökat och det är främst kostnader kopplade externa konsulter. En konsekvens av tillväxten har varit mer arbete för befintliga konsulter. Bolaget har under året mycket marknadsaktiviteter på bl. a. sociala medier, och har också gjort en hel del anpassningar av plattformen. En del av detta hanteras via konsulter på marknads- och IT-sidan. Processen kring True Heading AB har även den tagit mycket resurser i anspråk.  

Det skall noteras att det bättre resultatet 2019 till stor del går att hänföra till att finansnettot var mycket positivt (+2 500 tkr) föregående år. En effekt av en utförsäljning av ett tidigare dotterbolag.   

Utvecklingen i Gigger AB har sedan 2017 varit mycket positiv. Nedan framgår nettoomsättningen (blått) respektive rörelseresultatet (orange) för Gigger per halvår sedan dess.

Tillväxt Gigger AB sedan 2017.

Investeringar

Gigger Groups investeringar under niomånadersperioden uppgick till 45 mkr. Investeringarna avser förvärvet av Gigger AB.

Avskrivningar

Resultatet för niomånadersperioden har belastats med 1,0 (0,0) mkr i avskrivningar. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Aktiekapitalet och antalet aktier

Det gånga kvartalet har varit turbulent. Styrelsen har av den anledningen valt att i denna rapport informera om aktiekapitalets utveckling sedan starten men en del förtydligande kommentarer kring sista kvartalet.

Under våren 2020 genomförde True Heading AB (publ) en företrädesemission som inbringade brutto 1 339 tkr. Efter kostnaderna för emissionen blev utfallet 823 tkr.

Resterande transaktioner är hänförliga till beslut på den extra bolagsstämman den 15 juli 2020 och är enligt följande:

 • Med anledning av tidigare resultat och effekterna av nedläggningen av den tidigare verksamheten fanns ett behov av att skriva ner aktiekapitalet. I praktiken minskade aktiens kvotvärde från 10 öre till 1 öre och medel fördes över till fria reserver (inom eget kapital).

 • I syfte att skapa utrymme för ”utjämningsaktier” i sammanläggningen och kommande emissionen genomfördes en mindre riktad nyemission.
 • I ett tredje steg genomfördes en sammanläggning av aktier. Det totala antalet aktier, 83 690 500 stycken, blev 8 369 050 stycken. Av dessa var 510 000 stycken aktier i serie A och 7 859 050 aktier av serie B. Kvotvärdet är i och med transaktionen åter 10 öre per aktie.  
 • Sista steget var förvärvet av Gigger AB. Detta genomfördes genom en s k apportemission. För varje 2-tal aktier i Gigger AB erhölls 5 aktier i Gigger Group AB. Denna emission ökade aktiekapitalet med 7 462 849,50 och antalet aktier ökade med 74 628 495 stycken och uppgår till 82 997 545 stycken varav 510 000 är A-aktier och 82 487 545 är B-aktier.

Sammanfattningsvis uppgår antal aktier nu till totalt 82 997 545 aktier varav 510 00 A-aktier och 82 487 545 B-aktier. Föregående år var antalet aktier totalt 70 290 844, varav 5 100 000 A-aktier och 65 190 844 B-aktier.

Gigger Groups B-aktier handlas på Spotlight Stock Market under symbolen GIGGER B och innehar ISIN-kod SE0014956306.

Eget kapital

Eget kapital, Gigger Group AB

(belopp i tkr) Aktiekapital Utv fond/ Påg. NE Reserver/ överkursfond Fritt EK Periodens resultat Summa
Ingående Balans 7 029 4 181 38 826 – 41 871 8 165
Nyemission 20-03 1 339 1 339
Beslut extra stämma – 7 531 7 531
Övrigt justeringar – 4 181 4 181
Nyemission 20-07 0 7 7
Apportemission 20-08 7 462 37 538 45 000
Periodens resultat – 10 960 – 10 960
Utgående balans 8 299 76 371 -30 159 – 10 960 43 551

Fond för utvecklingsavgift uppgick per 30 september 2020 till 0 (4 181) tkr på grund av nedskrivning av anläggningstillgångar.

Beslut på den extra stämman 15 juli 2020:

 • Minskning av aktiekapitalet om 3 045 tkr och avsättning till fritt eget kapital om 4 486 tkr. Total minskning 7 531 tkr.  

 • Nyemission om motsvarande 12 tkr i aktiekapital. För utjämningsaktier.
 • Apportemission om motsvarande 7 451 tkr i aktiekapital för förvärv av Gigger AB. Till fria medel förs 37 544 tkr. Värdet av de apporterade aktierna finns upptagna i balansräkningen.

Per den 30 september 2020 uppgick Eget kapital till 43 551 tkr och aktiekapitalet uppgår till cirka 8 300 tkr. Soliditeten för moderbolaget är 93 (76) procent per den 30 september 2020.

Anställda

Per den 30 september 2020 hade Gigger Group 6 (4) anställda varav 5 män och 1 kvinna. Det är Gigger Groups målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.  Utöver de anställda finns med mängd projektanställa giggare.

Transaktioner med närstående

I Gigger Group AB har ej gjorts några transaktioner med närstående under rapportperioden.

Kassaflödet och likviditet

Kassaflödesanalys

(belopp i tkr) Moderbolaget
Jul – Sep Jan – Sep Helår
2020 2019 2020 2019 2019 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-ringar av rörelsekapital -1 195 – 1 324 – 2 999 – 2 443 – 1 705 – 3 148
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1821 – 907 4 589 – 1 922 – 2 783 2 194
Kassaflöde från investerings-verksamheten – 45 720 – 1 209 – 39 988 – 4 066 – 4 583 – 381
Kassaflöde från finansierings-verksamheten 45 068 287 38 835 – 47 – 122 10 329
Periodens kassaflöde -26 – 3 153 437 – 8 478 – 9 193 8 994

Per den 30 september 2020 fanns det 1 742 tkr i likvida medel i koncernen. Själva huvudaffären är hela tiden kassaflödes-positiv. Den första likvidtransaktionen i processen är att en slutkund betalar sin faktura. Inom 24 timmar (vardagar) betalas nettolönen ut till giggaren. Månaden efter rapporteras och betalas arbetsgivaravgifter och preliminära skatter för giggarna in till Skatteverket. Allt i enlighet med regelverken. 

Detta innebär också att framtida eventuella tillskott av kapital främst kommer att nyttjas för tillväxtfrämjande investeringar och utvecklingen av en ny version av plattformen.  Det senare är en förutsättning för en större internationell expansion.

Våra målsättningar 2020-2021

Styrelsen har beslutat att inte lämna några prognoser, men kommer även de närmaste åren fokusera på tillväxt, såväl nationellt som internationell. Delar i detta är bl. a. att:

 • Stärka nuvarande säljorganisation och processen kring en internationalisering av produkt- och affärsutveckling.

 • Etablera en stark digital närvaro som primär faktor för användartillväxt.
 • Stärka nuvarande utvecklingsteam med resurser för att säkerställa en kontinuerlig on-boarding av kunder samt utvecklingshastighet.
 • Fortsatt fokus på internationell etablering under 2021 där Gigger Group skall växa affären i England, en marknad som bedöms vara cirka 14 gånger större än den svenska marknaden.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Avvecklingen av den tidigare verksamheten är i stort sett klar. En skriftlig uppgörelse har träffats med förra VD. En uppgörelse som ligger helt i linje med reserveringar från första halvåret.

Erbjudandet till aktieägarna i Gigger AB med anledning av apportemissionen accepterades till cirka 96,6 procent. Ambitionen var att uppnå 100 procent ägande i Gigger AB varför styrelsen i Gigger Group AB (publ) förbundit sig att förvärva utestående aktier i Gigger AB till och med 31 januari 2021 och till samma villkor som i erbjudandet. Ett nytt erbjudande är utskickat till kvarvarande aktieägare i Gigger AB.

I skrivande stund pågår processen med återlistning av Gigger Group AB till ordinarie lista hos Spotlight Stock Market.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Revisionsgranskning

Denna kvartalsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Se bifogat.

Kommande rapporter

Gigger Group AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

 • Bokslutskommunikén för 2020 kommer att avges 24 februari 2021

 • Kvartalsrapporten för första kvartalet kommer att avges 20 maj 2021.
 • Årsstämman planeras att hållas i mitten av maj 2021

 

Stockholm 18 november 2020

Styrelsen i Gigger Group AB (publ)

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2020 kl. 10.05 CET.

Gigger Group AB (publ), Mailbox 168, 111 73 Stockholm, www.gigger.group

 Finansiell information

Gigger Group AB

Resultaträkning

(belopp i tkr) Koncernen Moderbolaget
Jul – Sep Jan – Sep Jul – Sep Jan – Sep Helår
2020 2020 2020 2019 2020 2019 2019 2018
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 9 863 26 681 1 241 1 089 3 884 6 043 7 559 6 811
Övriga intäkter 205 1 194 4 23 – 20 315 329 270
Summa rörelseintäkter 10 068 27 875 1 245 1 112 6 358 7 888 7 081
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter – 1 196 – 1 561 – 1 140 – 774 – 2 936 – 3 480 – 3 842 – 4 081
Övriga externa kostnader – 7 981 – 12 702 – 724 – 428 – 3 127 – 1 837 – 1 989 – 4 600
Personalkostnader – 9 029 – 24 496 – 863 – 882 – 2 937 – 2 984 – 3 827 – 2 726
Avskrivningar – 356 – 1 031 – 73 – 4 602 – 200 – 275 – 196
Rörelseresultat – 8 494 – 11 915 – 1 482 – 1 045 – 9 738 – 2 142 – 2 045 – 4 522
Finansnetto mm 56 54 61 – 14 20 -47 23 5 136
Resultat efter finansnetto – 8 438 – 11 861 – 1 421 – 1 059 – 9 718 – 2 189 – 2 022 614
Skatt – 1 242
Periodens resultat – 8 438 – 11 861 – 1 421 – 1 059 – 10 960 – 2 189 – 2 022 614

Balansräkning

(belopp i tkr) Koncernen Moderbolaget
30 Sep 30 Sep 31 Dec.
2020 2020 2019 2019 2018
Tillgångar
Imm. anläggningstillgångar 6 103 784 4 618 4 972 646
Materiella anläggningstillgångar 35 45 63
Finansiella anläggningstillgångar 2 450 45 025 1 330 1 331 1 373
Varulager/ Kortfristiga fordringar 8 904 413 3 762 4 753 3 359
Likvida medel & kortfr. plac.. 1 742 439 716 2 9 195
Summa tillgångar 19 234 46 661 10 427 11 103 14 636
Eget kapital och skulder
Eget kapital – 2 937 – 43 551 – 7 957 – 8 165 – 10 187
Långfristiga skulder – 1 967 – 967 – 667 – 1 045 – 1 167
Kortfristiga skulder – 14 330 – 2 143 – 1 763 – 1 893 – 3 282
Summa eget kapital och skulder – 19 234 – 46 661 – 10 427 – 11 103 – 14 636

Gigger AB

Resultaträkning

(belopp i tkr) Gigger AB
Jul – Sep Jan – Sep Helår
2020 2019 2020 2019 2019 2018
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 8 615 4 225 25 433 12 610 21 310 7 180
Övriga intäkter 201 6 1 190 – 135 2 702 3 398
Summa rörelseintäkter 8 816 4 231 26 623 12 475 24 012 10 578
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader – 2 310 – 1 001 – 7 437 – 2 262 – 3 782 – 6 593
Personalkostnader – 8 165 – 3 921 – 23 632 – 11 212 – 19 934 – 6 801
Avskrivningar – 356 – 1 050 – 1 380 – 597
Rörelseresultat – 2 015 – 691 – 5 496 – 999 – 1 084 – 3 413
Finansnetto mm – 5 2 500 – 7 2 499 1 224 – 1
Resultat efter finansnetto – 2 020 1 809 – 5 503 1 500 140 – 3 414
Skatt
Periodens resultat – 2 020 1 809 – 5 503 1 500 140 – 3 414

Balansräkning

(belopp i tkr) Gigger AB
30 Sep 31 Dec.
2020 2019 2019 2018
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 6 084 7 236 6 046 2 175
Materiella anläggningstillgångar 35 32 17 32
Finansiella anläggningstillgångar 2 475 1 892 2 618
Kortfristiga fordringar 8 491 2 737 6 938 3 458
Likvida medel & kortfr. placeringar 1 264 767 1 431 1 518
Summa tillgångar 18 349 12 664 14 432 9 801
Eget kapital och skulder
Eget kapital – 5 109 – 3 870 – 3 963 – 1 340
Långfristiga skulder – 1 000 – 2 340 – 1 590 – 2 075
Kortfristiga skulder – 12 240 – 6 454 – 8 879 – 6 386
Summa eget kapital och skulder – 18 349 – 12 664 – 14 432 – 9 801

Kassaflödesanalys

(belopp i tkr) Gigger AB
Jul – Sep Jan – Sep Helår
2020 2019 2020 2019 2019 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital – 1 664 3 809 – 4 451 3500 – 2 033 – 2 816
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital – 977 – 4 066 525 1 819 6 813 3 193
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 376 – 3 582 – 6 335 – 5 605 – 1 246
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 575 7 341 265 739 1 969
Periodens kassaflöde – 1 442 – 257 – 167 – 751 – 87 1 100

 

Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

Till styrelsen i Gigger Group AB (publ.)

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Gigger Group AB (publ.) per 30 september 2020 och perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Stockholm den 17 november 2020 Grant Thornton Sweden AB

Thomas Daae Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor

 

[1]

Koncernen bildades i samband med beslut om förvärv av Gigger AB på en extra stämma 2020-07-15. Regler om omvänt förvärv tillämpas, se separat redogörelse i rapporten.

[2] Jämförelsestörande poster avser resultateffekter från True Heading AB samt från det av omvänt förvärv. Se nedan

[3] Jämförelsetalen i koncernen januari – september avser Gigger AB för 2019

[4] Koncernen bildades i samband med beslut om förvärv av Gigger AB på en extra stämma 2020-07-15. Regler om omvänt förvärv tillämpas, se separat redogörelse i rapporten. Jämförelse saknas mot föregående år.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.