Delårsrapport Gigger Group AB (publ)

Share

Gigger Group AB (publ), namnändrat till Syncro Group AB (publ), offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli-september 2021.

SYNCRO GROUP AB FORTSÄTTER ATT FÖLJA DEN FASTLAGDA PLANEN OCH ÖKADE NETTOOMSÄTTNINGEN MED 98 PROCENT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2021, JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD 2020. BOLAGET HAR ÄVEN UNDER KVARTALET FRAMGÅNGSRIKT SLUTFÖRT FÖRVÄRVET AV REKRYTERINGSFÖRETAGET HAPPYR AB.

 

Syncro Group AB uppvisar sammantaget med dotterbolagen Gigger AB, Collabs AB och Happyr AB en stark utveckling med kraftigt ökad omsättning för årets tredje kvartal. 

 

Under kvartalet har Collabs AB, under ledning av nytillträdd VD, Fredrik Grufvisare, uppvisat kraftig försäljningsökning. Organisationen har renodlats med ökat fokus på försäljning som högsta prioritet. Under september, som ett resultat av det ökade försäljningsfokuset, slog Collabs AB försäljningsrekord med närmare 2,5 mkr i omsättning. 

 

Antal användare inom Gigger AB ökar stabilt och likaså antal utgående fakturor som ökade med 73 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Fokus under perioden för Gigger AB har varit att leveranssäkra den nya plattformen som i ännu högre grad skall kunna hjälpa större företag att effektivisera sin personaladministration. Under september månad nådde Gigger AB omsättningsrekord med cirka 6 mkr i omsättning. 

 

Koncernens resultat för det tredje kvartalet är i linje med plan och belastas med relativt stora kostnader avseende plattformsutveckling samt kostnader för upptagande av lån, förvärvskostnader samt genomförande av nyemissioner avseende 2022 samt 2023. 

 

Syncro Group AB bygger sin verksamhet på en offensiv förvärvsstrategi. Fokusområde är företrädesvis SaaS-bolag som är i ett tidigt stadium av sin utveckling och som passar in divisionernas utvecklingsstrategier. För närvarande finns tre divisioner upptagna i Syncro Group AB’s verksamhet och fler divisioner kan tillkomma beroende på branschspecifika förvärv, nationellt eller internationellt. 

 

SAMMANDRAG 

 

J U L I – S E P T E M B E R   2 0 2 1 

J A N U A R I – S E P T E M B E R   2 0 2 1

Nettoomsättning uppgick till 19 567 (9 863) tkr

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till     -7 085 (-8 138) tkr 

Periodens kassaflöde uppgick till -7 853 (-964) tkr

Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,05) kr*

 

 

 

 

 

 

 

* Resultat per aktie baseras på antalet aktier i Syncro Group

   per 30 september 2021, totalt 183 862 189 aktier 

Nettoomsättning uppgick till 50 634 (26 681) tkr, en ökning med 90 procent

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till       -15 755 (-10 884) tkr 

Periodens kassaflöde uppgick till 4 164 (1 274) tkr

Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,06) kr*

Soliditeten vid periodens slut uppgick till 63 (15) procent 

Kassalikviditeten vid periodens slut uppgick till 108 (91) procent

 

* Resultat per aktie baseras på antalet aktier i Syncro Group

   per 30 september 2021, totalt 183 862 189 aktier 

 

Gigger Group AB (publ) har bytt namn till Syncro Group AB (publ). Per den 30 november 2021 kommer bolagets aktie ändra kortnamn från GIG B till SYNC B.

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

 

 • Syncro Group upptar lån om 15 mkr i syfte att stödja en offensiv förvärvsstrategi. 
 • Syncro Group slutför förvärvet av Happyr AB. 
 • Lennart Engelhardt utses till VD för dotterbolaget Gigger AB. 
 • Dotterbolaget Gigger AB når 1 000 nyregistreringar av giggare i augusti. 
 • Nya giggerplattformen G2 slutför betatestning och görs redo för lansering i UK. 
 • Dotterbolaget Happyr AB når rekordresultat i rekryteringskampanj i samarbete med systerbolaget Collabs AB. 
 • Dotterbolaget Gigger AB nomineras till årets SaaS-företag på SaaS Summit. 
 • Dotterbolaget Gigger AB blir medlem i plattformsorganisationen Sharing Economy UK. Dotterbolaget Gigger AB ingår avsiktsförklaring med Gee Finance i syfte att erbjuda sina giggare banktjänster. 
 • Syncro Group AB ingår avsiktsförklaring om förvärv av WeAreCube AB med verksamhet i Sverige och Danmark. 
 • Syncro Group AB genomför riktad emission om cirka 27 mkr, tar upp lån om 25 mkr samt emitterar vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 till finansiärer och befintliga aktieägare. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

 

 • Dotterbolaget Collabs AB rapporterar rekordförsäljning under september 2021. 
 • Syncro Group ABs teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 tas upp till handel. 
 • Syncro Group AB utser Tobias Nyholm till Group CTO. 
 • Dotterbolaget Happyr AB tecknar strategiskt återförsäljaravtal med Workbuster. 
 • Syncro Group AB erlägger tilläggsköpeskilling avseende Happyr AB om 5 mkr med betalning genom emission av nya B-aktier. 
 • Babak Ashti utses till VD för Happyr AB. 
 • Dotterbolaget Gigger AB ingår samarbetsavtal med tjänsteförmedlingsföretaget Dorunner. Vid extra bolagsstämma beslutas att byta företagsnamn till Syncro Group AB (publ). Gigger AB inleder internationalisering och lanserar sin verksamhet i England. 
 • Syncro Group AB ingår avsiktsförklaring om joint venture med Emerging Classified Ventures. 
 • Syncro Group förvärvar CUBE-koncernen. 
 • Syncro Group AB (publ) registreras som nytt företagsnamn hos Bolagsverket. 

 

VD ORD

 

Jag börjar med att citera en av mina 

favoritlåtar av Magnus Uggla; Vittring: 

”När flytet är i luften, då är lyckan varje dag 

Om man är positiv som fan så går allting bra” 

 

Precis så är det! 

 

Syncro Group fortsätter som tidigare att leverera tillväxt, tredje kvartalet levererar vi återigen nära fördubblad tillväxt. 

 

Men flyt är inget man får, det är nåt man skapar! 

 

Hårt arbete och bra planering ligger bakom, samt att vi följer vår plan. 

 

Med en gig-division som fortsätter växa snabbare än konkurrenterna och slår den förväntade genomsnittliga årliga tillväxttakten, CAGR, på 19,4 procent så är vi fortsatt enligt vår plan i Sverige, men Sverige är inte nog för oss. Därför etablerade vi oss på riktigt i England i början av november. På denna marknad ser vi att vi kan växa än snabbare då den brittiska marknaden är mognare, men fortfarande i stark tillväxt. 

 

Antalet gig-jobbare i Storbritannien har nära på tredubblats sedan år 2016 då 5,8 procent av de tillfrågade svarade att de giggar. När studien nyligen genomfördes år 2021 hade antalet giggare stigit till 14,8 procent, vilket är nästan tre gånger fler än år 2016. Detta på en arbetsmarknad där cirka 5 miljoner gig-arbetar, vilket gör att marknaden inte längre är 14 gånger större än den svenska, utan hela 16,6 gånger större nu. 

 

Vi vill fortsätta växa vår numera internationaliserade gig-plattform till flera marknader och tecknade därför ett LOI gällande joint venture med australiensiska ECV, ett bolag som specialiserat sig på att etablera webbaserade plattformar på så kallade ”emerging markets”. De har till dags dato cirka 90 plattformar aktiva i 100 länder. Detta joint venture kommer att ge oss en enorm möjlighet då vi, genom att endast satsa vår redan utvecklade plattform, får en tillväxt på flera kontinenter utan att riskera våra övriga verksamheters finanser. I början av nästa år skall avtalet vara klart och våra första samägda bolag kommer att startas i Australien. Nya Zeeland och Kenya. 

 

Vad händer då i övriga divisioner? 

 

Divisionen Influencer Marketing ligger redan 67,7 procent före 2020 års helårsresultat och nu har vi dessutom äntligen kommit i mål med CUBE-koncernen. 

 

Med CUBE och Collabs så aspirerar vi på att vara Nordens största Influencer Marketing-aktör med en förväntad omsättning kring 100 mkr, med lönsamhet, i en division som ligger i yttersta framkant teknologiskt och i byrådelen, färdiga att expandera ytterligare. 

 

Online Recruitment är i framfart med avtal med stora spelare som Workbuster och TeamTailor, vilka vi avser kapitalisera på under 2022. 

 

Vad är det då Syncro Group har gjort? 

 

Vi har identifierat ett glapp mellan SaaS-tjänster och full optimerad nytta för kund. 

 

En SaaS-tjänst levereras i de flesta fall som en plattform, optimerad för att genomföra en stand-alone process från A-Ö. Det innebär att det ofta uppstår ett NYTT behov av kompetenser för att: 

 • Få ut den fulla effektivitetsvinsten ur SaaS-tjänsten 
 • Få ut ett optimalt resultat för företaget 

 

Här någonstans brister ROI-kalkylen för företagen då de fortfarande behöver ha specialister, med andra kompetenser än befintlig personal, för att genomföra hela processen. 

 

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla framtidssäkrade SaaS-bolag där kärnan är att effektivisera processer runt beteenden. 

 

Syncro Group fokuserar alltså på framtidens sätt, att med SaaS-bolag med tillhörande tjänster, leverera den kundnytta vi påstår missats, samtidigt som att vi inte ger bort intäkter till andra aktörer på marknaden. 

 

Med framtidssäkrade bolag menar vi hållbara bolag som på medellång och lång sikt har en potential att ha kraftig tillväxt och som är skalbara – geografiskt, segment mm. 

 

Med hållbara bolag menar vi att de är fortsatt aktuella. 

 

I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar övriga bolag i portföljen – skapar synergier.

 

Sammanfattningsvis så har vi gjort och gör nu följande: 

 • Förvärvar lönsamma bolag 
 • Har vuxit in i vår kostym 
 • Attraherat rätt människor och har därmed fått ett kompetent ledningsteam

 

Med andra ord står vi rustade för nästa år, ett år i lönsamhetens och tillväxtens tecken. 

 

För att gå tillbaka till Uggla och Vittring: 

 

”När flytet är i luften, då är lyckan varje dag 

Om man är positiv som fan så går allting bra 

Allting som jag vill kan jag göra!!!!” 

 

Syncro Group levererar, så vi gör det vi vill!

 

Claes Persson, t.f VD Syncro Group AB

 

 

SYNCRO GROUPS DIVISIONER

 

Syncro Group AB har delat upp sina helägda dotterbolag i 3 divisioner:

DIVISION GIG ECONOMY

DIVISION INFLUENCER MARKETING

DIVISION ONLINE RECRUITMENT

 

Utveckling och finansiell information redovisas separat för varje division och presenteras löpande i Syncro Group ABs samlade kvartalsrapportering. Över tid kan bolag antingen tillkomma till de uttalade divisionerna genom nya förvärv, alternativt bortfalla beroende på avyttring eller annat beslut som Syncro Group AB fattat gällande verksamheterna.

 

Gig Economy

Divisionen Gig Economy samlar gig-företag med egenutvecklade SaaS-plattformar. Dessa är inriktade att genom licens upplåta sin teknologi och affärssystem till företag och organisationer som arbetar med visstidsanställd personal och giggare. Man riktar sig även till den stora mängden individer som behöver vara egenanställda t. ex musiker och konsulter. 

 

Försäljningsutveckling

Nettoomsättningen ökade från 8,6 mkr tredje kvartalet 2020 till 16,4 mkr tredje kvartalet 2021 vilket motsvarar en ökning på 91 procent. För perioden januari – september 2021 blev ökningen 70 procent jämfört med 2020. Antalet giggare ökade med 20 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. 

 

En viktig milstolpe under kvartalet är att Gigger administrerat projektanställning för cirka 300 personer åt en och samma kund. Ytterligare funktionalitet har adderats i plattformen vilket ytterligare kommer att stärka Giggers konkurrenskraft. Försäljningen utanför Sverige uppgick för de första nio månaderna till 16 procent av nettoomsättningen. 

 

Resultatutveckling

Kvartalet uppvisar en resultatförbättring, från -1 659 tkr, 2020, till -933 tkr, 2021, trots ett stort utvecklingsarbete, både organisatoriskt och tekniskt. Divisionen har förstärkt både försäljnings- och kundserviceorganisationen enligt lagd tillväxtstrategi, vilket påverkar resultatet. Den underliggande affären visar på styrka och skalbarhet. 

 

Bolag som ingår i division Gig Economy

Gigger AB är en ledande aktör med egenutvecklad SaaS-plattform och verkar inom gig-marknadsekonomin. Gigger AB ska vara den självklara partnern för giggare (egenanställda). Gigger AB tillhandahåller den bästa gig-plattformen vid fakturering av kunder samt för att matchas mot företag som tillhandahåller gig-uppdrag på konsultbasis. 

 

I Gigger AB's plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – giggaren söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. 

 

Influencer Marketing

Divisionen Influencer Marketing samlar Influencer Marketing-företag, antingen med egenutvecklade SaaS-plattformar eller Influencer Marketing-företag med ett tjänsteutbud som kan appliceras i SaaS-plattformar. Genom licens upplåter man sin teknologi och affärssystem till företag och organisationer som arbetar med influencers. SaaS-plattformarna kan återförsäljas direkt till företag med adresserat behov genom certifierade återförsäljare såsom PR-byråer, webbyråer med flera. 

 

Försäljningsutveckling

Den 1:a april 2021 blev Collabs AB en del av Syncro Group AB och har sedan dess ökat sin försäljning, framförallt under tredje kvartalet. Vi kan se en “sommareffekt” vilket innebar en dämpning av försäljningen i juli och halva augusti. September visade på styrka och Collabs AB nådde all time high med en nettoomsättning på 2,5 mkr. 

 

Under tredje kvartalet tecknades även intentionsavtal om förvärv med WeAreCube AB. Denna verksamhet kommer ytterligare att förstärka divisionen med bland annat kontor i både Stockholm och Köpenhamn. Collabs AB och WeAreCube AB ska fokusera på olika delar av influencermarknaden samtidigt som man vill uppnå synergi mellan affärsmodellerna och bolagen. Marknaden ser inga tecken på avmattning utan snarare tvärtom, att allt större del av bolags marknadsföringsbudget läggs på influencers. 

 

Resultatutveckling

Resultatet för tredje kvartalet 2021, -595 tkr, är till stor del belastat av att man initialt var tvungen att bygga upp infrastruktur för att effektivt kunna bearbeta kunder och genomföra framgångsrika kampanjer. Resultatet är bättre än förväntat vilket är ett resultat av tydligt försäljningsfokus. Man har även genomfört förändringar av organisationen för att effektivare kunna ta affärer i mål samt för att effektivare genomföra kampanjer. 

 

Bolag som ingår i division Influencer Marketing

Collabs AB bedriver verksamhet inom Influencer Marketing. Bolagets affärsmodell grundar sig i en unik teknisk plattform som via aggregerad metadata gör det möjligt för partnerföretag att söka, identifiera och exekvera samarbeten med nära 130 miljoner influencers över hela Europa. Via en AI-baserad sökmotor, effektiviserar och förbättrar plattformen samtliga tidsödande steg som det ofta innebär att producera en Influencer Marketing-kampanj. Plattformen gör det på så vis möjligt för Collabs att genomföra fler och geografiskt mer omfattande kampanjer, snabbare och mer effektivt än flertalet branschkollegor. 

 

Collab AB’s plattform har under året fortsatt utvecklas i flera olika led. Företaget adderade under tredje kvartalet sociala medieplattformen TikTok till den tekniska lösningen, vilket innebar att Collabs AB nu tar steget mot att bli en helhetsleverantör av sociala kanaler för marknadsföringen inom Influencer Marketing. 

 

Online Recruitment

Divisionen Online Recruitment samlar kompetens- och rekryteringsföretag med egenutvecklade SaaS-plattformar inom detta område. Deras SaaS-plattformar kan säljas som enskild tjänst eller som integrerade lösningar i diverse rekryteringsplattformar. Verksamheterna erbjuder tjänster och metodik som utvecklats över lång tid och där erfarenheter med många olika sök-och matchningsalgoritmer används genom automatiserade processer, baserat på AI-teknologi. 

 

Happyr AB, som vid rapporttillfället är det enda bolaget i divisionen, förvärvades den 20:e augusti 2021. Därmed saknas relevanta försäljnings- och resultatvärden för rapportperioden. 

 

Bolag som ingår i division Online Recruitment

Med hjälp av marknadens mest utvecklade jobbmatchningsteknologi, HappyrMatch, hjälper Happyr AB arbetsgivare och arbetssökande att hitta sin bästa match utifrån potentialen att göra ett bra jobb, trivas och utvecklas ihop. Allt möjliggörs av att Happyr AB använder vetenskapliga metoder och avancerad AI-baserad teknik där data om kultur, personlighet, behov och kunskaper kartläggs och samlas in för att få fram de mest precisa och rättvisa matchningsresultaten. Varje ny matchning nyttjar lärdomar som samlats in vid tidigare rekryteringar via feedback från kandidater och arbetsgivare. Maskininlärning gör att matchingsalgoritmen får högre precision för varje genomförd rekrytering. Det resulterar i en tryggare, fördomsfri och effektiv rekrytering som sparar tid och pengar för arbetsgivaren, såväl som att den attraherar och väljer ut medarbetare som är gladare och mer motiverade som då också stannar längre. 

 

Happyr AB erbjuder arbetsgivare att använda sig av jobbmatchningsteknologin HappyrMatch genom att den är integrerad i några av marknadens mest sålda rekryteringsverktyg såsom Teamtailor, Workbuster och Fair Recruiting. Arbetsgivare kan också beställa olika rekryteringstjänster genom Happyr ABs on-linetjänst rekryteringsbutiken.se. 

 

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN I KONCERNEN JULI – SEPTEMBER 2021

 

Omsättning

Den totala omsättningen för tredje kvartalet 2021 uppgick till 22 627 (10 068) tkr, en ökning på 125 procent. Nettoomsättningen uppgick till 19 567 (9 863) tkr, en ökning med 98 procent. Ökningen av nettoomsättningen går delvis att härleda till divisionen Influencer Marketing som bidragit med 2 924 tkr men framför allt tillväxten i divisionen Gig Economy med en ökning på 91 procent, 16 446 (8 615) tkr. Happyr AB inom divisionen Online Recruitment som förvärvades under tredje kvartalet har haft en marginell inverkan under perioden. 

 

En del av faktureringen från divisionerna är inom koncernen och elimineras bort för koncernen. Glädjande är dock att faktureringen från divisionen Gig Economy till Influencer Marketing ökar konstant och från andra kvartalet 2021 har den ökat 24 procent. Synergierna inom koncernens märks av. 

 

Kostnader

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 8 714 (7 981) tkr. En ökning som går att härleda till i huvudsak två orsaker. Det är dels kostnader relaterade till nya förvärv och dels ett aktivt arbete för att säkerställa finansiering av under kvartalet genomförda men även för planerade förvärv. I båda fallen rör det sig om kostnader för rådgivare och advokater med mera. En del av dessa kostnader återfinns även under finansnettot. 

 

Personalkostnader uppgick för perioden till 19 011 (9 029) tkr. Ökningen är för divisionen Gig Economy i paritet med omsättningstillväxten, vilka i stort sett korrelerar mot varandra. Vad som tillkommit är främst personalkostnader för personalen i divisionen Influencer Marketing samt inom Syncro Group AB.  

 

Resultat

Det redovisade resultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -7 085 (-8 138) tkr, en förbättring från föregående år. Det är i all väsentlighet i linje med budget och plan. 

 

Nettoresultatet (E) för perioden uppgick till -12 254 (-8 438) tkr. Resultat per aktie under perioden uppgick till -0,07 (-0,05) kronor, beräknat utifrån antal aktier vid periodens utgång. 

 

Investeringar

Syncro Group ABs investeringar under perioden uppgick till cirka 10 444 (407) tkr.

 

Kassaflöde

Periodens nettokassaflöde uppgick till -7 853 (-964) tkr. 

 

Likviditet och finansiering

Koncernen hade vid periodens utgång 6 528 (1 742) tkr i likvida medel. Per rapportdatum hade bolaget räntebärande skulder om 26 131 (1 967) tkr. 

 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 september 2021 uppgick Syncro Group ABs egna kapital till 109 212 (2 937) tkr. Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 18 386 tkr och är fördelat på 183 862 189 aktier, samtliga med ett kvotvärde om 0,10 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,59 (0,02) kr. 

 

Koncernens resultat januari – september 2021

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -15 755 (-10 883) tkr.

Avskrivningarna uppgick till 5 140 (1 031) tkr.

Nettoresultatet (E) för perioden uppgick till -26 721 (-11 861) tkr. 

Nettoresultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,06) kr. 

 

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN I MODERBOLAGET JULI – SEPTEMBER 2021

 

Moderbolaget, Syncro Group AB, har till syfte att leda och stötta företagen inom koncernen, söka efter nya partners och/eller förvärv samt innehålla för dotterbolagen stärkande roller och funktioner. Koncernledningen är anställd i detta bolag. 

 

Omsättning och resultat

Den totala omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 2 047 (1 245) tkr. I den totala omsättningen ingår aktiverade kostnader i samband med utveckling av nya IT-system samt interndebitering av hyra. 

 

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 821 (-1 482) tkr. Det bör i sammanhanget nämnas att aktivitetsgraden och kostnaderna var låga föregående år. Det omvända förvärvet som genomfördes under hösten 2020 var precis beslutat på en bolagsstämma och arbetet var mycket inriktat på framtagande av memorandum och planering för återlistningen på Spotlight Stock Market. Detta gjordes i huvudsak av personal anställda hos dotterbolaget Gigger AB. Under tredje kvartalet 2021 fanns det kostnader för personal, såväl anställda som inhyrd personal, kostnader för lokalhyra, utvecklare inom IT, marknadsaktiviteter med mera som inte fanns i moderbolaget föregående år. 

 

Under tredje kvartalet har också ett aktivt arbete gjorts för att säkerställa finansiering av dels under kvartalet genomförda och dels kommande förvärv. Det är kostnader för rådgivare och advokater med mera. En del av dessa kostnader återfinns även under finansnettot. 

 

Nettoresultatet för perioden uppgick till -7 570 (-1 421) tkr.

 

Moderbolagets resultat januari – september 2021

Totala intäkter uppgick till -10 (3 884) tkr.   

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10 448 (-5 136) tkr. 

Avskrivningarna uppgick till 0 (-4 602) tkr. 

Nettoresultatet (E) för perioden uppgick till -16 303 (-10 961) tkr.

 

ÖVRIGT

 

Aktien

Syncro Group ABs aktier av serie B handlas på Spotlight Stock Market under symbolen GIG B (SYNC B från och med 30 november 2021) och innehar ISIN-kod SE0014956306. 

 

Anställda

Per den 30 september 2021 hade koncernen 15 anställda (3) i Stockholm varav 10 män och 5 kvinnor. Det är koncernens målsättning att öka antalet kvinnliga anställda. 

 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden. 

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. 

 

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

 

Qualified Advisor

Mangold Fondkommission AB är bolagets qualified advisor och nås på telefon 08-503 015 50. 

 

Kommande rapporttillfällen

Syncro Group lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

25 februari 2022 Kvartalsrapport 4 och bokslutskommuniké

24 maj 2022   Kvartalsrapport 1 – 2022

25 maj 2022 (prel.)                    Årsstämma

 

Syncro Group AB (publ), den 26 november 2021

 

Styrelsen

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

 

Magnus Winterman, Head of Investor Relations 

Telefon: 070-295 99 55 

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127 

 

Claes Persson, tf VD 

Telefon: 072-224 70 50 

E-post: claes.persson@16.16.187.127 

 

Offentliggörande 

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021 kl. 08:00.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.