Delårsrapport 1 juli – 30 september 2019 True Heading AB (publ)

Share

DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2019 TRUE HEADING AB (publ)

BOLAGET I KORTHET

TREDJE KVARTALET 2019-07-01 – 2019-09-30 (Tre månader)

  • Summa nettoomsättning för bolaget Q3: 1 112 kSEK (1 018 kSEK)
  • Resultat före skatt för bolaget Q3: – 1 059 kSEK (-1 093 kSEK)

PERIODEN 2019-01-01 – 2019-09-30 (Nio månader)

  • Summa nettoomsättning för bolaget: 6 358 kSEK (5 217 kSEK)
  • Resultat före skatt för bolaget: -2 189 kSEK (-3 515 kSEK)

VD HAR ORDET

Under det tredje kvartalet har vi varit mycket aktiva för att stärka vårat varumärke, bland annat genom närvaro vid SSAB ORC European Championship i Oxelösund, Öppet Varv på Ellös samt Allt på sjön i Gustavsberg.

Utöver detta har vi mött kunder från Sverige, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Danmark och Frankrike. Fokus har legat på att möta både återförsäljare och slutkunder, vilket varit väldigt positivt.

True Heading fortsätter att utvecklas resultatmässigt i rätt riktning trots ett avslaget tredje kvartal vad gäller omsättningstillväxt. I det tredje kvartalet presenterar vi ett marginellt bättre resultat än mot föregående års tredje kvartal.

Däremot så ser vi en mycket positiv utveckling av både omsättning, handelsmarginal och bolagets övriga omkostnader för årets första nio månader. Omsättningen ökar för årets första nio månader med nästan 22 % och handelsmarginalen landar på 45,3 % (35,2 %).

Likviditeten är ansträngd då vi under årets första nio månader har investerat ca 4 Mkr i framtida produkter. Vi har pausat utvecklingsprojekten till dess vi förbättrat vår likviditet, sagt upp 2,6 heltidstjänster för att få ner våra lönekostnader och under året sänkt våra övriga omkostnader rejält.

Bolaget har ett inarbetat och starkt varumärke och för sin storlek en imponerande kunskapsbas. Detta i kombination med en lojal och växande kundstock, som ser hög kvalitet på och mycket god service kring de produkter och tjänster som vi levererar, kan jag som VD konstatera att det fortsättningsvis finns mycket spännande arbete kvar att göra, både internt och externt, ihop med en stor framtida potential.

Göran Carlsson

VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 5 december 2019 enligt tidigare gjord kallelse för att öka mandatet för nyemission.

Styrelsen har också beslutat att bolaget skall genomföra en kapitalanskaffning under första kvartalet 2020. Villkor för detta kommer att tillställas marknaden så snart dessa i sin helhet är beslutade.

Vårat patent kring positionering utan stöd av GNSS (GPS) och R-Mode är till försäljning och kommer erbjudas de aktörer som visat intresse för tekniken i närtid. Vi utgår i dessa förhandlingar att priset för patentet kommer starta på 5 miljoner Euro.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier                   Aktiekapital (SEK)        A-aktier (st)                                                           B-aktier (st)

30 september 2019                                 7 029 084                      5 100 000                                                   65 190 844

Resultat per aktie 9 månader 2019: Moderbolaget = – 0,015 SEK/aktie

Täby, 2019-11-29

Styrelsen

Delårsrapporten är upprättad i  enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen samt  god redovisningssed i Sverige. De redovisningsprinciper som använts redogörs för i årsredovisningen. Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Bokslutskommuniké för 2019 lämnas den 25 februari 2020.

I ÖVRIGT SE BIFOGAD PDF MED FULLSTÄNDIG RAPPORT

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.