Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Share

DELÅRSRAPPORT 31 MARS 2016

KONCERNEN I KORTHET

  • Nettoomsättning för Moderbolaget Q1, 2 991 kSEK (4 222kSEK)
  • Nettoomsättning för Koncernen Q1,  4 102 kSEK (3 730 kSEK)
  • Resultat före skatt för Moderbolaget Q1,  – 560 kSEK (-2 041 kSEK)
  • Resultat före skatt för Koncernen Q1, –1 367 kSEK (-3 885 kSEK)
  • Seapilot lanserar ny Premiumtjänst
  • Seapilots Premiumtjänst gör succé på båtmässan Allt För Sjön
  • Seapilot anmäler Sjöfartsverket till Konkurrensverket

Bolaget gör efter de stora förändringar som skedde under hösten och vid årskiftet  en omstart och kan konstatera att intresset för det vi gör är fortsatt starkt. Vi har med begränsade resurser även lyckats vända skutan till ett fördelaktigare läge men det stormar fortfarande på havet och vår förmåga är idag kopplad till några få personer som sliter hårt för att hålla kursen mot lugnare och tryggare vatten. Verksamheten är nu inriktad på att växa organiskt. För att få en snabbare tillväxt krävs dock kapitaltillskott.

Det närmsta året blir avgörande för hur bolagets framtid kommer att utveckla sig. Nuvarande aktieägare har inte, mer än till del, varit villiga att bidra med erforderligt kapital för att få en snabbare tillväxt i  bolaget. Vi kan också konstatera att ett flertal försök att hitta externa intressenter för att investera i bolaget  inte har  lyckats.

Situationen är relaterad till tre huvudsakliga problem. Det första problemet är att hitta en extern partner som är villig att investera i bolaget. Dialog har förts med ett antal olika intressenter av olika karaktär och storlek vilka alla ser en potential i framförallt Seapilot. Dessa diskussioner har försvårats av att vi  är noterade på Aktietorget, vilket setts som ett hinder. Det andra problemet är att potenitella finansiärer inte är intresserade av hårdvara. Den ihopkoppling av hårdvara och mjukvara som vi förespråkat har inte väckt något intresse på marknaden och därför har framtida utveckling av ny hårdvara avslutats, trots att projekt finns där vi ser en ansenlig potential. Vidare har produktsortimentet minskats ner till att innefatta de mest lönsamma och omsatta produkterna. Denna del bidrar forsatt till en avsevärd del av bolagets omsättning. Hårdvarudelen har vi också försökt att avyttra men inte lyckats hitta någon som kunnat lämna ett acceptabelt bud. Det ligger trots allt ett värde i den IPR som finns, i varumärke och . Det tredje problemet är att bolaget skulle behöva visa på en bättre tillväxt och ett mer positivt kassaflöde i slutänden, vilket tar tid eftersom det idag måste ske organiskt. Detta har vi lyckats med tidigare och nu har vi som målsättning att få till detta igen. Alla måste dock vara medvetna om att nuvarande resurser är begränsade både avseende personal och ekonomi.

UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

Seapilot

Under våren har affärsmodellen modifierats och en enklare lösning för hur appens olika tjänster paketeras har lanserats i samband med båtmässan Allt För Sjön. Den nya enklare modellen fick ett mycket gott mottagande på mässan och under veckan såldes nya Premium abonnemang för nästan 500 kkr. Försäljningen under första kvartalet ligger därför något bättre för Seapilot än 2015 och vi ser en viss tillströmmning av kunder även utanför Sverige som dock fortsätter vara den enskilt största marknaden. Det är nu viktigt att nå ut även utanför Sverige och fokusera på volym samarbeten där vi ännu inte lyckats få någon stark partner att teama med oss. Dock pågår ett antal diskussioner med partners som skulle kunna ge stora volymer om dessa samarbeten går i mål. Inriktningen är då främst mot den amerikanska marknaden men Europa med nya täckningsområden som Kroatien, Grekland, Italien och Portugal bör kunna ge en ökad efterfrågan. Seapilot anses normalt vara en mycket uppskattad app bland våra användare och en pågående undersökning på bloggen sittbrunnen.se visar tydligt på vår dominerande ställning inom Sverige när det gäller att leverera kvalitet för pengarna.

Den anmälan som gjordes av Sjöfartsverket till Konkurrensverket under första kvartalet har nu gått vidare till fortsatt granskning hos Konkurrensverket efter att Sjöfartsverket lämnat sitt svar på anmälan till Konkurrensverket i slutet på april. Ihop med vårat juridiska ombud har vi kunnat konstatera att Sjöfartsverket i sitt svar valt att inte alls svara på kärnfrågan i vår anmälan och vi därför förmodar att Konkurrensverket därför behöver fortsätta granskningen. Detta sker normalt bara med kring 10% av de anmälningar som görs. Vi ser även att en utebliven fortsatt granskning och att detta lämnas utan åtgärd skulle vara en stark grund för att inte fortsätta med verksamheten då vi inte kan acceptera eller klara den snedvridning som idag sker mot våra konkurenter och då främst Eniro.

True Heading

Produkterna har sedan årskiftet visat på en fortsatt stabil trend för att minska ner det stora lagervärde som funnits i hårdvara. Med nuvarande kostnadsramar går bolaget nästan runt mycket tack vare den försäljning som kunnat ske och ett visst överskott och ökning även på marginalsidan. När samtliga planerade nedskärningar kan genomföras under kvartal två bör förutsättningar finnas för att även få till ett positivt resultat. Nuvarande produktionskapacitet är dock starkt begränsad och kan bli ett problem för framförallt tillverkningen av våra egna AIS produkter. Bland dessa har våra proffs AIS mottagare utmärkt sig under våren med ett all time high i antal beställningar med prominenta kunder som världens största försvarskoncern Lockheed Martin där slutkunden som tidigare meddelats är US Navy’s ubåtsvapen. En stor andel på kundfodringar är relaterade till fakturering av FMV för den beställning vi haft sedan 2010 och som man vi årskiftet valde att säga upp. Vi anser att man därmed är skyldiga enligt avtal att ta leverans av gjord beställning. För närvarande pågår en dialog kring detta med FMV men går det inte att komma överens är förfarandet avtalsmässigt att frågan skall avgöras i skiljenämnd.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Seapilot lägger ner utvecklingen av sin Windows plattform
  • True Heading får ny order från Lockheed Martin värd över 200 kkr
  • True Heading nominerar Anna Averud och Martin Rylander till nya styrelseledamöter inför stämman 2016

.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier                       Aktiekapital (SEK)           A-aktier (st)             B-aktier (st)

31 mars 2016                                                       4 029 084           5 100 000                35 190 844

Resultat per aktie 3 månader 2016: Koncern = -0,033 SEK/aktie, Moderbolaget = -0,013 SEK/aktie

Danderyd 2016-05-16

Styrelsen

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor.

Halvårsrapport för första halvåret 2016 lämnas den 26 augusti 2016.

TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE-18254 Danderyd

Telefon. 08-622 26 60, Fax. 08-545 939 10

info@trueheading.se, www.trueheading.se, org.nr. 556658-5054

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.