Bokslutskommuniké 2021

Share

NETTOOMSÄTTNING ÖKAR MED 126 PROCENT OCH NÅR 91 MKR

 

”2021 utmärktes av mycket stark organisk tillväxt i befintlig verksamhet i tillägg till tre förvärv som adderar till gruppens storlek och fortsatta tillväxtpotential. Antalet förvärv och upptagen finansieringsstruktur har krävt stora resurser och nu går vi in i ett nytt år med en stark totalaffär, tydlig strategi och siktet inställt på att nå våra högt uppsatta mål.”

Magnus Winterman, VD och koncernchef

 

 

SAMMANDRAG

 

Januari – December 2021 i sammandrag

 

         Nettoomsättningen uppgick till 91,2 (40,3) mkr, motsvarande en tillväxt om 126 procent

         Organisk tillväxt uppgick till 88 procent

         EBITDA uppgick till -25,7 (-9,9) mkr

         Kassaflödet uppgick till 13,6 (8,8) mkr

         Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,15) kr

 

Oktober – December 2021 i sammandrag

 

         Nettoomsättningen uppgick till 40,5 (13,7) mkr, motsvarande en tillväxt om 197 procent

         Organisk tillväxt uppgick till 118 procent

         EBITDA uppgick till -9,9 (1.0) mkr

         Kassaflödet uppgick till 17,3 (8,5) mkr

         Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,01) kr

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 

         Tobias Nyholm utses till CTO för Syncro Group.

         Dotterbolaget Happyr AB ingår strategiskt återförsäljaravtal med Workbuster AB.

         Syncro Groups teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 tas upp till handel.

         Tilläggsköpeskilling om 5 mkr erläggs relaterat till förvärvet av Happyr AB.

         Babak Ashti utses till affärsutvecklare i Syncro Group.

         Dotterbolaget Gigger AB ingår samarbetsavtal med Dorunner AB.

         Gigger Group AB (publ) byter namn till Syncro Group AB (publ).

         Syncro Group ingår avsiktsförklaring med Emerging Classified Ventures om joint venture.

         Syncro Group förvärvar WeAreCube-koncernen (WeAreCube AB med dotterbolag).

         Fredrik Gnosspelius, koncerncontroller, utses till COO för Syncro Group.

         Styrelsen utser Magnus Winterman till ny VD och koncernchef med start 1 januari 2022.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 

         Magnus Winterman tillträder som VD och koncernchef för Syncro Group.

         Henrik Sundewall utses till vice VD och CFO för Syncro Group.

 

 

VD ORD

 

Bästa aktieägare – Vi gör det igen, vi både når och slår våra högt uppsatta mål!

Den 14 januari 2021 presenterade Bolaget ett informationsmemorandum där en av målsättningarna var att vi skulle nå en omsättning om 100 mkr för helåret 2021, dvs mer än en dubblering mot helåret 2020 – check på den! Vi nådde 100 mkr varav nettoomsättningen uppgick till 91,2 mkr jämfört mot föregående årets 40,3 mkr, vilket motsvarar en tillväxt på hela 126 procent.

 

Bolagets målsättning var även att genomföra en första utlandsetablering på den engelska marknaden. Det tredje strategiska fokusområdet var att fortsätta utöka erbjudandet av tjänster inom ramen för befintlig plattform – check på båda dessa också!

 

Syncro Groups förvärv

Vi har under året genomfört tre strategiska förvärv bestående av företagen Collabs AB, Happyr AB och WeAreCube AB som alla ligger i framkant inom de tillväxtbranscher de är verksamma inom och som under Syncro Group har delats in i olika divisioner. I strategin ingår att de förvärvade företagen dels ska tillföra Syncro Group avancerad teknologi både i form av egenutvecklade SaaS-plattformar och dels ett tjänsteutbud som kan integreras i dessa. I tillägg är det uttalade målet att varje företag ska korsbefrukta varandras affärsmodeller och där synergierna mellan företagen på ett naturligt sätt ska generera merförsäljning på befintlig kundbas samt genom gemensamma affärserbjudanden locka nya kunder att ansluta. Vi ser nu tydliga tecken och resultat på att de synergier som uppstod genom ett intensivt och målmedvetet affärsutvecklings-och IT-utvecklingsarbete under andra halvåret 2021 ligger i linje med vår plan. Jag är trygg med att tillsammans med Syncro Groups alla medarbetare ta ytterligare marknadsandelar inom varje område vi är verksamma inom.

 

Collabs AB ingår i koncernens resultaträkning från och med april 2021, Happyr AB ingår från och med september 2021 och WeAreCube AB ingår från och med december 2021. I det fall Syncro Group hade ägt alla dotterbolag under hela 2021 hade gruppens totala nettoomsättning, proforma, landat på cirka 177 mkr. Det ger en indikation och ett avstamp på ett nytt mål att slå för helåret 2022.

 

Hur bör Syncro Group värderas, som ett investmentbolag eller ett konglomerat?

Skillnaden mellan investmentbolag och konglomerat ligger främst i hur de driver och förvaltar sina innehav – men också i hur stora andelar de i regel köper upp samt hur begränsade de är till en specifik bransch eller nisch. Bägge har dock som affärsidé att köpa och äga aktier i andra bolag att inkludera i sina portföljer.

 

Ett investmentbolag definieras utifrån tre kriterier; företagets verksamhet består uteslutande eller närmast uteslutande av att förvalta värdepapper och liknande tillgångar, företaget har många aktieägare och företaget erbjuder med sin portfölj sina aktieägare god riskspridning.

 

Ett konglomerat kan också beskrivas som en typ av investmentbolag och där riskspridning inom portföljen är av samma vikt som för ett investmentbolag. Ett konglomerat är en grupp av företag under samma ägare men med sinsemellan olika typer av verksamheter inom olika branscher.

Inriktningen är på så vis betydligt mindre nischad och begränsad än den investmentbolag tenderar att ha. I ett konglomerat tenderar också de olika innehaven att mer aktivt drivas som egna bolag under moderbolaget, medan det i ett traditionellt investmentbolag i större utsträckning handlar om förvaltning av en portfölj.

 

Jag anser att Syncro Group är ett konglomerat och ska värderas utifrån det, dock med tillägget att en central del i Syncro Groups affärsmodell är att identifiera synergier innehaven emellan. Det innebär att det är innehaven i portföljen och de synergier de utöver befintlig affär skapar tillsammans som utgör det största faktiska värdet för koncernen. I tillägg till den värderingen ska vägas in kostnadseffektiviteten i att ha gemensamma stabsfunktioner som tillför gruppens bolag kompetenser inom marknadsföring, IT-utveckling, HR och finans. Det är koncernens gemensamma strategi som tillför de strategiska mervärdena och synergier för att på så sätt maximera lönsamheten för alla bolag i koncernen.

 

Syncro Group har delat in sina portföljbolag i divisionerna Gig Economy, Influencer Marketing och Online Recruitment.

 

Division Influencer Marketing

Under året har vi sett marknadsvärdering av liknande verksamheter med plattform och byråverksamhet som omsätter i paritet med våra bolag som ingår i division Influencer Marketing, Collabs och WeAreCube, på cirka 500 mkr. Det inte orimligt att anta att enbart divisionen Influencer Marketing med samma eller bättre förutsättningar bör kunna värderas i samma nivå.

 

Division Online Recruitment

Intresset för finansiering och/eller genomföra förvärv av verksamheter med liknande strategi som Happyr AB (som ingår i Syncro Groups portfölj inom division Online Recruitment) och där avancerad AI-teknologi utgör basen i marknadserbjudandena, har under det senaste året ökat. Vi förvärvade Happyr AB i en tidig fas och har genom att tillföra resurser ytterligare utvecklat bolagets AI-baserade SaaS-plattform att bli en av marknadens mest avancerade. Jag ser även här transaktioner som ger stöd för en ansenlig marknadsvärdering överstigande förvärvspriset vi erlade i september 2021.

 

Division Gig Economy

Gigger AB tar stadigt nya marknadsandelar och under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 118 procent från 14 mkr 2020 till 30 mkr 2021. Ökningen för helåret 2021 jämfört med 2020 blev 88 procent. Det skall noteras att hela denna ökning är organisk och alltså inte förvärvad tillväxt. Antalet anmälda giggare ökade med 23 procent under kvartal 4. Antalet utsända fakturor ökade med 61 procent jämfört med kvartal 3. Dessa värden verifierar att vi tar marknadsandelar och att vi följer lagd tillväxtplan. Försäljningen utomlands står för cirka 10 procent av försäljningen. I januari 2022 nåddes nytt rekord med 1 464 nyregistrerade giggare för en månad och trenden är i fortsatt ökande.

 

Mina högt värderade kollegor och medarbetare visar på en kultur av kostnadsmedvetenhet och sökande efter ökad effektivitet, produktivitet, synergier och smarta lösningar – allt drivet av att leverera högsta möjliga kundnytta och kundnöjdhet. Med ett konstaterat nuläge, nettoomsättning proforma om cirka 177 mkr under 2021 som bas, i kombination med flera tydligt bevisade tillväxtmotorer och goda möjligheter till synergieffekter som ytterligare förbättrar våra möjligheter för tillväxt, ger det mig skäl att ha goda förhoppningar om var vi står och vad vi är på väg mot. Det är fortsatt framåt och uppåt som gäller!

 

Tack kära aktieägare för att ni är med på vår resa!

 

Magnus Winterman,

VD och koncernchef Syncro Group

 

 

SYNCRO GROUPS DIVISIONER

 

Syncro Group bedriver sina verksamheter i tre divisioner:

DIVISION – GIG ECONOMY

DIVISION – INFLUENCER MARKETING

DIVISION – ONLINE RECRUITMENT

 

Respektive division samlar dotterbolag under ett och samma paraply, för att bland annat nå synergieffekter mellan bolagen. Det kan vara att teknik- och marknadsföringsinsatser samnyttjas, inom samma division. Gemensamt är att de har sin bas i en SaaS-plattform.

 

Gig Economy

Divisionen Gig Economy erbjuder egenföretagare och grupper av individer att bli anställda, istället för att själva fakturera sina kunder. Fördelen blir att egenföretagaren slipper hantera administration av till exempel moms och skatter. Detta hanteras av Gigger som istället anställer personen och tar över dennes fakturering och betalar sedan ut nettolön till giggaren.

 

Divisionen erbjuder även lösningar för grupper av giggare. Giggaregruppen skickar endast en faktura till sin kund via Gigger, som i sin tur genererar utbetald lön åt dem som ingår i gruppen. Denna lösning har visat sig vara mycket eftertraktad av musiker samt företag med stor andel visstidsanställda. Fördelen blir att Gigger sköter all anställning samt lönehantering och kunden fokuserar på sin kärnverksamhet. Divisionen Gig Economy erbjuder sina tjänster via välutvecklade SaaS-plattformar.

 

Försäljningsutveckling

Nettoomsättningen under helåret uppgick till 73 161 (38 995) tkr motsvarande en tillväxt om 88 procent. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 29 591 (13 562) tkr motsvarande en tillväxt om hela 118 procent. Det ska noteras att hela denna ökning är organisk tillväxt och inte förvärvad tillväxt.

 

Antalet registrerade giggare ökade med 23 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2021 och antalet utsända fakturor ökade med 61 procent under samma periodjämförelse. Detta är tydliga indikatorer på att divisionen tar ökade marknadsandelar och följer sin tillväxtplan.

 

Resultatutveckling

EBITDA under helåret uppgick till -6 225 (-5 926) tkr och under fjärde kvartalet -1 749 (-1 524) tkr. Resultatet belastas av kostnader för ökad plattformsutveckling som ska förbättra kundupplevelsen för våra giggare samt kostnader för divisionens offensiva marknadsföringsstrategi. Under fjärde kvartalet 2021 startades en gemensam kund- och supportservice för Gigger och Happyr som framöver ska drivas via en ny och mer effektiv tjänsteplattform för att skapa ytterligare effektivitet.

 

I divisionens resultat för 2021 ingår även satsningen i England som belastar resultatet med cirka 1 mkr. Den engelska verksamheten är i ett tidigt stadium och rekrytering av medarbetare pågår.

 

Bolag som ingår i Division Gig Economy

Gigger AB & Gigger LTD nyttjar en egenutvecklad SaaS-plattform som hanterar fakturering, skatter, utbetalning av lön etc, för giggarnas räkning. I plattformen kan företag lägga in scheman, personalpooler och hantera löner. Plattformen är byggd för att kunna nyttjas internationellt och är utformad för att vara så intuitiv som möjligt samtidigt som den ska erbjuda ett stort antal tjänster för både giggare och företag.

 

Influencer Marketing

Division Influencer Marketing består av Collabs och WeAreCube (”Cube”). Cube har år efter år bevisat att man är en ledande aktör genom att kontinuerligt leverera banbrytande strategier till några av marknadens största varumärken. Collabs har å andra sidan från start fokuserat på att bygga effektiva, agila och skalbara lösningar genom sin egenutvecklade SaaS-plattform, vilket under 2021 gjorde att man kunde etablera sig på 14 marknader i Europa.

 

Divisionens gemensamma erbjudanden innefattar både teknisk skalbarhet, strategisk verkshöjd, egen agentur (Danmark) och inhouse-produktion i absolut framkant med stor valfrihet och flexibilitet för kunden. Tillsammans täcker Collabs och Cube in samtliga övriga kommersiella aktörers erbjudanden i marknaden och kan därför kombinera och anpassa olika erbjudanden med precis den viktfördelning som beställaren själv önskar.

 

Divisionens gemensamma bredd och individuella spetskompetens skapar möjlighet att öka den internationella expansionstakten för divisionen som påbörjades under 2021.

 

Försäljningsutveckling

Då bolagen inom divisionen förvärvats under 2021 och inkluderas i koncernens rapporterade siffror efter tillträde av förvärv, Collabs från och med april samt Cube från och med december, så kommenteras inte jämförelsetalen. Utfallet i koncernens andel av årets nettoomsättning anges i tabellen ovan.

 

Avseende befintliga och potentiella synergier inom koncernen bör dock nämnas att influencers som inte vill arbeta genom egna bolag erbjuds möjligheten att bli egenanställda via Division Gig Economy (Gigger).

 

Resultatutveckling

Då bolagen inom divisionen förvärvats under 2021 och inkluderas i koncernens rapporterade siffror efter tillträde av förvärv, Collabs från och med april samt Cube från och med december, så kommenteras inte jämförelsetalen. Utfallet i koncernens andel av årets EBITDA anges i tabellen ovan.

 

Avseende befintliga och potentiella synergier inom koncernen bör dock nämnas att Collabs och Cube startat processer och samarbeten för ökat kunderbjudande och leveranseffektivitet.

 

Bolag som ingår i Division Influencer Marketing

Collabs AB låter partnerföretag identifiera, söka och exekvera samarbeten med över 130 miljoner influencers. Plattformen, som är AI-driven, minimerar tidsödande steg som det ofta innebär att producera en influencermarknadsföringskampanj. Plattformen gör det möjligt för Collabs att genomföra fler och geografiskt mer omfattande kampanjer, snabbare och mer effektivt än flertalet branschkollegor. Kunderna kan även själva producera sina kampanjer i det verktyg som Collabs tagit fram.

 

WeAreCube AB med dotterbolag (”CUBE”) driver Nordens främsta influencer marketingbyrå med verksamhet i Sverige och Danmark. Bolagsgruppen CUBE består även av dotterbolaget RevRelations som är en digital marknadsplats för affiliatemarknadsföring. CUBE hjälper flera av världens starkaste varumärken med helhets strategier inom ”people based marketing” på nordisk basis och har som mål att vara marknadsledande inom sitt segment. Cube, tillsammans med systerbolaget Collabs, har som målsättning att bli ledande i Norden inom incluencer marketing vilket stärks av de leveranser man redan genomfört för flertalet starka nordiska och internationella varumärken.

 

Online Recruitment

Divisionen Online Recruitment är samlingsnamnet för bolag som arbetar med rekrytering och kompetensutveckling. Bolagen skall erbjuda tjänster och metodik som utvecklats över lång tid och där erfarenheter från olika sök- och algoritmer, för matchningar, används genom automatiserade processer, baserat på AI-teknologi. Genom SaaS plattformar samt analog rekrytering kan bolagen erbjuda både effektiva och heltäckande tjänster, baserat på hur mycket stöd kunden vill behöver.

 

Försäljningsutveckling

Då bolaget inom divisionen, Happyr, förvärvats under 2021 och inkluderas i koncernens rapporterade siffror efter tillträde av förvärv, från och med september, så kommenteras inte jämförelsetalen. Utfallet i koncernens andel av årets nettoomsättning anges i tabellen ovan.

Arbetet i att kapitalisera på synergier och samordning mellan Division Online Recruitment och Division Gig Economy är i tidig fas och bedöms kunna synliggöras under 2022, enligt plan.

 

Resultatutveckling

Då bolaget inom divisionen, Happyr, förvärvats under 2021 och inkluderas i koncernens rapporterade siffror efter tillträde av förvärv, från och med september, så kommenteras inte jämförelsetalen. Utfallet i koncernens andel av årets EBITDA anges i tabellen ovan.

 

Det resultatmässiga utfallet ska ställas i relation till att Happyr har befunnit sig i ett tidigt utvecklingsskede i sin kommersialisering med fokus på att skapa den mest attraktiva AI-baserade rekryteringsmotorn.

 

Bolag som ingår i Division Online Recruitment

Happyr AB erbjuder marknaden en av de mest utvecklade jobbmatchningsteknologierna, HappyrMatch. HappyrMatch hjälper arbetsgivare och arbetssökande att hitta sin bästa match utifrån potentialen att göra ett bra jobb, trivas och utvecklas ihop. Grunden för denna tjänst utgörs av AI-baserad teknik som kartlägger kunskap, personlighet, kultur etc som i sin tur jämförs med det behov arbetsgivaren har. Varje matchning ger feedback till roboten som i sin tur får en allt högre precision. Resultatet blir nöjdare arbetsgivare och medarbetare som stannar längre. HappyrMatch är precis i sin matchning och kostnaden är mycket attraktiv i jämförelse med analog rekrytering.

 

 

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

 

Koncernen

 

Inledande kommentarer

Under året har förvärv genomförts av Collabs AB, Happyr AB och WeAreCube AB (inklusive helägda dotterbolag i Sverige och Danmark). Verksamheterna ingår i koncernens finansiella rapportering från och med tillträdesdagen av respektive förvärv vilket bör beaktas vid periodjämförelser.

 

Collabs AB inkluderas i koncernens rapportering från och med april 2021.

Happyr AB inkluderas i koncernens rapportering från och med september 2021.

WeAreCube AB inkluderas i koncernens rapportering från och med december 2021.

 

Omsättning

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 91 152 (40 337) tkr motsvarande en tillväxt om 126 procent. Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 40 518 (13 656) tkr, motsvarande en tillväxt om 197 procent. Den totala omsättningen för helåret uppgick till 99 973 (44 691) tkr, en ökning om 124 procent. Den totala omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 42 910 (16 817) tkr, en ökning om 155 procent.

 

Organisk tillväxt för helåret uppgick till 88 procent och för det fjärde kvartalet till 120 procent. I denna bokslutskommuniké relaterar den organiska tillväxten till Gigger AB då övriga dotterbolag inte ägdes under föregående år.

 

Proforma uppgick koncernens nettoomsättning för helåret till cirka 177 mkr och visar på helårseffekten om de förvärv som genomförts under 2021 hade varit genomförda innan eller per den 2021-01-01. Angiven nettoomsättning proforma har endast ett illustrerande syfte.

 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader uppgick för helåret till 12 134 (1 183) tkr och under fjärde kvartalet 7 148 (0) tkr. Kostnaderna består i huvudsak av kostnader för influencers inom divisionen Influencer Marketing och står i relation till nettoomsättningen i nämnd division.

 

Övriga externa kostnader och Övriga rörelsekostnader för helåret uppgick till 30 942 (16 504) tkr och under fjärde kvartalet 10 236 (3 425) tkr. Utöver förvärvade bolags ordinarie verksamhet som naturligt adderar till kostnadsökningen under året så inkluderar dessa kostnader även vissa förvärvs- och finansieringskostnader relaterat till genomförda förvärv och genomförda finansieringsaktiviteter. Under året har ökade investeringar inom marknadsföring genomförts. Utöver sälj- och tillväxtdrivna aktiviteter syftar investeringarna till ökade marknadsandelar, stärkt marknadspositionering och varumärkesstöd.

 

Personalkostnader uppgick för helåret till 82 595 (36 897) tkr och under fjärde kvartalet 35 469 (12 401) tkr. Utöver förvärvade bolags ordinarie verksamhet som naturligt adderar till kostnadsökningen under året och stärkt organisation i moderbolaget så inkluderar dessa kostnader lönekostnader för giggare inom divisionen Gig Economy och står i direkt relation till ökningen av nettoomsättningen i nämnd division.

 

Resultat före avskrivningar (EBITDA)

Resultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret uppgick till -25 698 (-9 893) tkr och under fjärde kvartalet -9 943 (991) tkr.

 

Avskrivningar

Totala avskrivningar för helåret uppgick till 8 951 (2 621) tkr och under fjärde kvartalet 3 811

(1 590) tkr. Avskrivningarna består nästan uteslutande av planlagda avskrivningar av immateriella tillgångar och goodwill som uppkommit via genomförda förvärv. Bolaget tillämpar 10 års avskrivning på goodwill jämfört med vanligen förekommande avskrivningsperiod om 5 år. Grund för detta är att värde från genomförda förvärv tillförs under en längre tid då förvärvade verksamheter anskaffats i tidig fas med en förskjutning i sin värdeutveckling och därmed bedömd avskrivningsperiod.

 

Finansnetto

Finansnettot för helåret uppgick till -6 722 (-132) tkr och under fjärde kvartalet -896 (-182) tkr. De finansieringsaktiviteter som genomförts under året, såsom företrädesemission med efterföljande lösen av teckningsoptioner (serie TO 1), riktad emission med utgivande av teckningsoptioner (serie TO 2 och serie TO 3) samt upptagande av lånefinansiering, har belastat finansnettot.

 

Nettoresultat

Nettoresultatet för helåret uppgick till -41 755 (-12 646) tkr och under fjärde kvartalet -15 034 (-781) tkr. Resultat per aktie, beräknat utifrån antal aktier vid respektive periods utgång, uppgick för helåret till -0,17 (-0,15) kr och under fjärde kvartalet -0,06 (-0,01) kr.

 

Kassaflöde

Kassaflödet för helåret uppgick till 13 561 (8 785) tkr och under fjärde kvartalet 17 250 (8 475) tkr.

 

Likviditet

Koncernens likviditet vid rapportperiodens slut uppgick till 23 774 (10 217) tkr.

 

Eget Kapital

Koncernens eget kapital vid rapportperiodens slut uppgick till 156 109 (2 855) tkr.

 

Moderbolaget

 

Syncro Group AB (publ), org.nr. 556658–5054, är moderbolag i koncernen. Moderbolagets nettoomsättning avser primärt koncerninterna tjänster som elimineras i koncernrapporteringen. Koncerngemensamma aktiviteter och kostnader såsom förvärvs- och finansieringskostnader bärs av moderbolaget. Koncernledningen är anställd i moderbolaget.

 

Resultat

Resultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret uppgick till -16 529 (-2 632) tkr och under fjärde kvartalet -6 082 (2 505) tkr. Nettoresultatet för helåret uppgick till -28 038 (-11 357) tkr och under fjärde kvartalet -11 735 (-397) tkr. I nettoresultatet för helår och fjärde kvartalet ingår även ett lämnat koncernbidrag om 5 000 tkr till dotterbolaget Gigger AB.

 

Eget Kapital

Eget kapital vid rapportperiodens slut uppgick till 210 025 (43 155) tkr. Aktiekapitalet vid rapportperiodens slut uppgick till 24 586 (8 300) tkr fördelat på 245 860 422 (82 997 545) aktier med ett kvotvärde om 0,10 (0,10) kr per aktie. Eget kapital per aktie vid rapportperiodens slut uppgick till 0,85 (0,52) kr.

 

Likviditet

Likvida medel vid rapportperiodens slut uppgick till 9 248 (6 722) tkr.

 

Moderbolagets aktie

 

2021-12-31

2020-12-31

Antal A-aktier*

510 000

510 000

Antal B-aktier*

245 350 422

82 487 545

Totalt antal aktier

245 860 422

82 997 545

Teckningsoption serie TO 2**

20 950 073

N/A

Teckningsoption serie TO 3***

20 950 073

N/A

Totalt antal aktier och teckningsoptioner

287 760 568

82 997 545

 

* En A-aktie medför tio (10) röster. En B-aktie medför en (1) röst.

** Teckningsoption serie TO 2 förfaller 31 mars 2022. En TO 2 ger rätt att teckna en ny B-aktie enligt villkor för TO 2. Vid fullt utnyttjade kan antalet B-aktier högst öka med 20 950 073, motsvarande en utspädning om 7,85 procent.

*** Teckningsoption serie TO 3 förfaller 31 mars 2023. En TO 3 ger rätt att teckna en ny B-aktie enligt villkor för TO 3. Vid fullt utnyttjade kan antalet B-aktier högst öka med 20 950 073, motsvarande en utspädning om 7,28 procent (angiven utspädning antar fullt utnyttjade av TO 2).

 

 

ÖVRIGT

 

Aktien

Syncro Groups aktier av serie B handlas på Spotlight Stock Market under symbolen SYNC B och innehar ISIN-kod SE0014956306.

 

Anställda

Per den 31 december 2021 hade koncernen 54 anställda (7) i Stockholm och Köpenhamn varav 31 (1) kvinnor och 23 (6) män. Det är koncernens målsättning att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

 

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernens tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner av betydande eller väsentlig omfattning med närstående har förekommit under perioden, utöver vissa konsultarvoden för utförda tjänster jämte kontorshyror och liknande kostnader. Dessa transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor.

 

Vinstutdelning

Styrelsen avser inte att föreslå årsstämman att någon utdelning till aktieägarna skall ske avseende verksamhetsåret 2021.

 

Uppfyllnad av fortlevnadsprincipen

Vid tidpunkten för avgivande av denna bokslutskommuniké görs bedömningen att det föreligger skäl att anse koncernen har finansiering för den kommande tolvmånadersperioden. Bedömningen baseras på a) bolagets egen drift och bedömd utveckling av densamma, b) upptagen lånefinansiering om 25 mkr, jämte c) förestående inlösen av teckningsoption 2 (TO2) i mars 2022.

 

Granskning

Denna rapport är översiktligt granskad av bolagets revisor.

 

Qualified Adviser

Mangold Fondkommission AB är bolagets qualified adviser och nås på telefon 08-503 015 50.

 

Finansiella rapporter

Samtliga kvartals-, delårs- och bokslutskommunikéer jämte årsredovisningar som offentliggjorts finns tillgängliga på bolagets hemsida (www.syncro.group).

 

Finansiell kalender

Syncro Group lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

 

Vecka 17 2022                            Årsredovisning 2021

24 maj 2022                                Delårsrapport januari-mars 2022

25 maj 2022                                Årsstämma (Stockholm)

 

 

Syncro Group AB (publ), den 16 februari 2022

Styrelsen

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Magnus Winterman, VD

Telefon: 070-295 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, vVD och CFO

Telefon: 076-877 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 kl. 08:00.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.