Bokslutskommuniké 1 januari 2018 – 31 december 2018 True Heading AB

Share

Bokslutskommuniké 1 januari 2018 – 31 december 2018 True Heading AB

Utdrag, för full kommuike se bifogad pdf

VD KOMMENTERAR

Den 12 november 2018 tillträdde jag som VD för True Heading AB (publ.) Det var med stor glädje och entusiasm som jag tackade ja till erbjudandet från styrelsen. Den glädjen och entusiasmen har bara förstärkts fram till skrivande stund.

Jag vill i rubrikform med underpunkter redovisa det jag fokuserat på sedan jag tillträdde mitt uppdrag i november.

Ekonomi & affärssystem

 • För helåret 2018 tappade vi 14,2 % av vår omsättning. Under Q4 2018 ökade vi vår omsättning mot föregående år med 54,7 %, då vi fick accept på ett antal offerter vi lämnat.
 • För helåret 2018 sänkte vi våra rörelsekostnader med 22,5 % mot föregående år och för Q4 2018 sänkte vi våra rörelsekostnader med hela 24 % mot motsvarande period.
 • Resultatet före avskrivningar för 2018 blev 33 % bättre mot föregående år och för Q4 2018 blev resultatet före avskrivningar hela 60,2 % bättre mot motsvarande period.
 • Försäljningsmarginalen under 2018 blev 42,4 % (39,5 %) och för Q4 hela 69,9 % (11,2 %).

Värt att notera i ovanstående siffror är att det inte finns några engångseffekter som ligger till grund för dem utan de är resultatet av hårt arbete och fokus på intäkter, kostnader och att vårt kundregister, lager och artikelregister är välskött i alla avseenden. Våra färdigheter i vårt affärssystem ökar från dag till dag.

Leverantörer & produkter

 • True Heading AB (publ) producerar sina egna AIS-produkter till stor utsträckning. Detta görs i Sverige, vilket vi är oerhört stolta över. Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkerställa att vår egen produktion och komponenttillgång inte hämmar vår förmåga att nå vårt uppsatta mål på 100 % vad gäller leveranssäkerhet mot inkomna orders. Samma åtgärder och engagemang har tagits med externa leverantörer som tillverkar våra egna produkter under varumärket True Heading samt med de leverantörer vi valt att agera distributör åt.
 • Vi kallar detta projekt för NOOS, Never Out Of Stock, och det skall vara fullt implementerat under Q1 2019.

Kunder & vår marknad

 • Vår verksamhet riktar sig till både den tunga yrkessjöfarten som omfattas av stränga regler och villkor, den något ”lättare” yrkessjöfarten som har fler fartyg men mindre fartyg samt den enorma fritidsbåtssektorn. Dessa kunder återfinns både på den globala marknaden och den mer närliggande nordiska och svenska marknaden. Utöver dessa kategorier finns det många varv som dagligen arbetar med uppdateringar av all elektronik på fartyg, skepp och båtar. Vi har ett mycket gott rykte bland alla dessa aktörer men konkurrensen är stenhård.
 • Vi arbetar intensivt med att kategorisera alla dessa kunder så rätt affärsförutsättningar ska gälla vid olika affärssituationer. Vi arbetar också väldigt intensivt med att möta alla dessa kunder varför vi investerar mycket operativ tid på att besöka mässor, events och enskilda kunder, med mycket gott resultat.
 • Den bild vi får från kunderna, oavsett segment, är densamma; ni har fantastiska produkter, hög kvalité och hög servicegrad. Vi känner stor stolthet och glädje i detta och vill givetvis fortsätta uppfattas på det sättet. Ett viktigt projekt för att bibehålla och även förbättra denna bild är vårt NOOS-projekt. Snabb tillgång till kvalitativa produkter är en förutsättning för att få vara med som leverantör till alla kundsegment.

Marknadsföring & profilering

 • Våra egentillverkade produkter tillverkas till stor del i Sverige och bär en gul färg. Det är vårt signum på marknaden och som sagts här ovan vad gäller kundreaktioner så är ”de gula produkterna lika med kvalité”.
 • Vi kommer utveckla vår marknadsprofil i alla avseenden genom ett gediget projekt som pågår för fullt. Vi kommer i vår profil nyttja det faktum att vi är svenska tillverkare av högkvalitativa produkter och synliggöra detta i all vår kommunikation både i Sverige och utomlands.

ÅRET I SAMMANDRAG TRUE HEADING AB  True Heading AB

– Omsättningen uppgick till 7 080 KSEK (8 250 KSEK).
– Rörelseresultatet uppgick till  694  KSEK (-4 812 KSEK).
– Resultat efter skatt uppgick till 614  KSEK (- 5001 KSEK).

– Kassaflödet under 2018 uppgick till 9 715 KSEK som inkluderar reglering av tidigare fordran på Seapilot om 5 217 KSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER under 2018

Vi är fortsatt stolta över att kunna räkna in Lockheed Martin som en av bolagets större kunder och i avseende på 2018 var de beställningar som Lockheed la på bolaget de största någonsin och omfattar totalt nästan 2 MSEK. Vi ser också ett fortsatt behov av dessa produkter för de program där Lockheed inkluderar vår AIS RX PRO utrustning, där bl.a. till US Navy.

AIS RX PRO levererad till Lockheed Martin

Utöver detta har vi också i slutet på 2018 säkrat en större order med en sedan tidigare viktig kund i Asien inom offshore segmentet. Leveranser skedde i början på 2019 och omfattade 280 000 kronor i värde. Även en större aktör inom marinelektronik segmentet, japanska Furuno, fortsätter vara en av bolagets större kunder och lade i slutet på 2018 order för 30 000 € för omedelbar leverans.

Trots att bolagets resurser fått avsätta stor del av tiden för att hantera uppköpet från FLIR Systems AB av tidigare dotterbolaget Seapilot AB så har verksamheten kunnat vidmakthållas. Försäljningen av Seapilot till FLIR blev också en för True Heading viktig ekonomisk affär under 2018. I samband med att den stängdes under oktober 2018 kunde True Heading kapitaliseras med välbehövliga 14,3 MSEK.

Under 2018 har också bolagets patent stärkts och fått ökad spridning samt uppmärksamhet. Kring det patent som True Heading innehar kring positionering och det s.k. R-Mode systemet så pågår nu intressanta testprojekt bl. a med SAAB, Sjöfartsverket och tyska rymdstyrelsen DLR.

I september 2018 utsågs Göran Carlsson till ny VD för bolaget och han tillträdde den 15/11. Utöver detta har också en ny försäljningschef Frank Johansson rekryterats för att sätta ökat fokus på marknadsföring och försäljning.

För fullständiga pressreleaser under 2018 vänligen se http://www.trueheading.se/sv/pressmeddelanden.

 VIKTIGA HÄNDELSER under 2019

Vi har erhållit viktiga och relativt stora försäsongsorder från våra återförsäljare. Men det viktigaste är att vi nu har en sund marginal i dessa affärer.

Vi kommer att lansera en ny hemsida lagom till båtmässan Allt för sjön, Stockholm. Det blir en modern hemsida som över tiden kommer utvecklas på många områden. Hela True Headings sortiment kommer finnas med och alla kundsegment kommer återfinna all teknisk specifikation de kan behöva för sina verksamheter och frågeställningar. Hemsidan kommer även innehålla samtliga produkters mjukvaror för snabb och enkel access vid behov av uppdateringar och felsökningar.

Den 31 januari 2019 så fastställde Skiljedomsnämnden i Stockholm att det avtal som förelegat mellan True Heading och FMV att FMV hade rätt att i förtid avbryta avtalet ensidigt utan att ersättning behövde erläggas till True Heading AB. Alla kostnader för True Heading AB i samband med det här beslutet är redovisat i resultatet över 2018.

Den tidigare rapporterade konflikten mellan Seapilot och Sjöfartsverket kring deras licensavgifter övergår nu i Seapilot ansvar och belastar inte True Heading vid ett negativt utfall.

LIKVIDITET I BOLAGET True Heading AB
Vid räkenskapsårets utgång uppgick likvida medel till 9 196 KSEK.

EGET KAPITAL  True Heading AB
Vid räkenskapsårets ingång var det egna kapitalet 12 425 KSEK.

Vid räkenskapsårets utgång var det egna kapitalet 10 186 KSEK.

ANTAL AKTIER  True Heading AB
Vid räkenskapsårets utgång fanns 70 290 844 aktier fördelade på 5 100 000 A-aktier, 65 190 844 B-aktier med ett kvotvärde om 0,1.

UTDELNING
Styrelsens förslag är att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2018.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknats har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

REDOVISNING

Redovisningen är upprättad enligt Bokföringsnämnden allmänna råd K3. I redovisningen ingår endast bolaget True Heading AB då tidigare dotterbolag och därmed koncernen avvecklats.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
2019  21/5           Kvartalsrapport (Q1)

2019  22/5           Årsstämma 14:00-16:00

2019  30/8           Halvårsrapport (Q2)

2019  29/11         Kvartalsrapport (Q3)

2020  25/2           Bokslutskommuniké 2019 

GRANSKNING
Bokslutskommunikén är inte formellt granskad av revisorn.

Göran Carlsson, VD True Heading AB (publ)

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.