Bokslutskommuniké 1 januari 2017 – 31 december 2017 True Heading AB (publ)

Share

True Heading AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2017 – 31 december 2017

VD KOMMENTERAR

True Heading har under 2017 kunnat göra sin första utdelning till aktieägarna genom att dela ut dotterbolaget Seapilot till sina ägare utan att kursen i True Heading påverkats i större grad av utdelning, vilket tyder på att värdet och förtroendet för bolagets verksamhet är fortsatt stabilt. De investeringar som gjorts i Seapilot under åren ser vi nu skall ge avkastning i egen form till aktieägarna. Jag kommer personligen att övergå till verksamheten i Seapilot så snart True Heading lyckats hitta en ersättare på VD posten och där fortsatt ägna full kraft till att utveckla den verksamheten. För True Headings del försvinner nu behovet av att sätta av kapital till en verksamhet som fortsatt kommer att ha ett investeringsbehov för de närmsta 2–3 åren. True Heading bedömer jag därmed återigen ha möjlighet att kunna bli lönsamt och generera fortsatt avkastning till utveckling och sina aktieägare. Jag kommer fortsatt vara delaktig även i True Headings utveckling genom dess styrelse.

Året har präglats av stort fokus på att återskapa och vidmakthålla bolagets försäljningsnätverk vilket har haft framgång och vi har både ökat omfattningen av leveranser och prisnivåer till våra största kunder och ser en ökad tillströmning av flera mindre kunder med bra marginaler. Förfrågningar från nya marknader hänvisas idag till stor del via vår webshoplösning men ett mål för 2018 är att hitta en eller fler distributörer i USA som idag motsvarar ca 5% av True Headings omsättning men har potential att öka och vi ser ett ihållande intresse för våra produkter.

Självklart har också verksamheten i Seapilot haft en prioriterad roll i bolaget under året och lyftet med en 500 % ökning av antalet användare ger gott hopp inför 2018 när bolaget övergår i ett självständigt bolag.

Vi ser en tydlig förbättring av resultatet i 4:e kvartalet som normalt är en svår försäljningsperiod. Kvartalet innehöll starka marknadsförutsättningar genom goda försäsongsbeställningar från etablerade handlare och order från Lockheed Martin.

Även januari har fortsatt positivt försäljningsmässigt med fakturering 1 MSEK över budget på 670 KSEK och en orderstock på 1,2 MSEK.

Rörelsemarginalen var betydligt bättre för fjärdekvartalet än 2016. De starka makroekonomiska förhållandena och bristen på kvalificerad arbetskraft ger en risk för högre löneinflation under det kommande året. Vi anser att vi har lojala och motiverade medarbetare som gör att vi inte ser någon större risk just för oss kring detta.

Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår strategi. Det är en viktig milstolpe för oss att öka försäljningen genom att erbjuda optimerade AIS lösningar främst mot vår största marknad i Europa och nyckelkunder som Lockheed Martin.

Anders Bergström, VD True Heading AB (publ)

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.