Bokslutskommuniké 1 januari 2015 – 31 december 2015

Share

ÅRET I SAMMANDRAG TRUE HEADING AB (Ej koncern) - Omsättningen uppgick till 12 712 KSEK (14 977 KSEK). - Rörelseresultatet uppgick till -17 509KSEK (-3 198 KSEK). - Resultat efter skatt uppgick till  KSEK -17 645 (-2 171 KSEK). - Kassaflödet under 2015 uppgick till 459 KSEK.

ORDFÖRANDE KOMMENTERAR 2015 var ett mycket händelserikt år där vi körde ”all in” för att nå ut. Vi ville göra en satsning på nya hårdvaruprodukter för att öka synergin med vår navigations- och sjökortsapp Seapilot, men höstens nyemission tecknades inte i tillräckligt hög grad för att kunna finansiera en ny hårdvarusatsning.

Vi har därför lagt om bolagets strategi för att fokusera mer på att utveckla Seapilot-produkterna för att vinna ännu större marknad och förmedling av tredjeparshårdvara som kompletterar Seapilot-appen och förbättrar användarupplevelsen, men inte vidareutveckla våra egna hårdvaruprodukter som AIS. Vi kommer även att begränsa vår fokusering geografiskt för de marknadsaktiviteter vi genomför.

Konsekvensen är att vi under hösten avvecklat större delen av personalen som arbetar med hårdvara samtidigt som vi minskat vårt lager vilket förbättrat bolagets likviditet. Neddragningen har kunnat genomföras utan extra ordinära kostnader.

Till båtsäsongen 2016 lanserar vi Seapilot som en ”freemium-modell” där grundläggande sjökort kommer att ingå samtidigt som navigationsfunktioner och licensbelagda sjökort kommer att säljs mot en årlig avgift.

Vi ökar också användarvänligheten i Seapilot, t ex genom att göra det enklare att byta mellan olika enheter (från iPhone till Ipad osv), och förenklar köpprocessen.

För att öka volymerna på Seapilot ingår vi nya samarbeten för distribution och marknadsföring av appen. Det första samarbetet är med Stockholmsmässan där alla besökare av årets Allt för Sjön erbjuds appen.

För att växa ännu snabbare och ligga först krävs dock mer marknadsföring och förändringar i appen, något som kräver ytterligare finansiering än vad en organisk tillväxt ger, varför vi under 2016 kommer att se över alternativa tillskott av nytt kapital inklusive nyemissioner.

Vi har ett spännande 2016 framför oss och jag ser fram emot utveckla bolaget med den nya inriktningen!.

  Anders Bergström Styrelseordförande, True Heading AB (publ)

ÅRET I SAMMANDRAG TRUE HEADING AB (Ej koncern)

– Omsättningen uppgick till 12 712 KSEK (14 977 KSEK). – Rörelseresultatet uppgick till -17 509KSEK (-3 198 KSEK). – Resultat efter skatt uppgick till  KSEK -17 645 (-2 171 KSEK). – Kassaflödet under 2015 uppgick till 459 KSEK. 

VIKTIGA HÄNDELSER under 2015 Under 2015 har vi haft som mål att växa kraftigt med verksamheten och en stor satsning gjordes på att nå ut på världens största båtmarknad USA. Detta visade sig dock mer komplicerat än vi räknat med ihop med ett antal problem som uppstod med godkännanden av våra produkter och att försäljningen inte nådde upsatta nivåer. Seapilot lyckades dock att växa från ca 30000 användare till över 70000 mycket tack vare en aktiv onlinemarknadsföring. När dock intäkterna uteblev i den takt som var tänkt blev vi tvungna att dra ner på ambitionsnivån och med att täckningsgraden på höstens nyemission ej nådde upp till de ställda målen så blev företaget tvunget att för första gången varsla personal. Kostymen är nu anpassad till den nivå vi har råd med. Detta har inneburit stora förändringar och ställer hårda krav på den personal som är kvar i verksamheten. Vi har under 2015 fortsatt att leverera ett antal prestigeprojekt där vi främst är stolta över de fortsatta affärerna med Lockhead Martin som visat sig ha god potential att öka framöver. Vidare har också Seapilot lyckats att utöka sin geografiska täckning med flera länder under 2015 och fler väntar. Även ett antal stora nya förändringar i appen kunde presenteras med ny funktionalitet. För fullständiga pressreleaser under 2015 vänligen se http://www.trueheading.se/sv/pressmeddelanden.   VIKTIGA HÄNDELSER under 2016 Med förändringen av verksamheten och fokuseringen på Seapilot så har ett omfattande arbete påbörjats för att anpassa appen till marknadens krav. Detta arbete kommer till stor del att presenteras på Allt För Sjön i mars men i stort går det ut på att appen blir gratis med sjökort där så är möjligt. Sjökorten skall vara så billiga som möjligt utifrån de licensavtal vi har med respektive kartverk. Vi har redan i kvartalsrapport två 2015 konstaterat att Sjöfartsverket i Sverige givit vissa aktörer (Eniro) förmånligare villkor än oss och detta kan vi inte längre acceptera varför en anmälan nu kommer att göras till konkurrensverket. Parrallellt med detta kommer vi även att se om vi kan göra en anmälan via EU-kommissionen för att man bryter mot lika villkor och behandling enligt PSI direktivet trots att man försäkrat till Näringsdepartementet att man följer dessa med lika villkor för alla. Vi har redan via SOLVIT och kommerskollegium haft stor framgång i tillgängligheten till kartdata i bla Polen, Portugal och Kroatien där vi ny lanserar sjökortstäckning ihop med Grekland och Italien.  

Parallellt med att verksamheten stöps om söker bolaget bredda kapitalbasen på olika sätt för att möjliggöra en accelererad utveckling och tillgången på resurser för Seapilot-appen med bla. dess nya, avancerade Social BoatingTM-funktionalitet. Inom ramen för detta är avsikten att hitta en ägarkonstellation där man är fortsatt villig att satsa på bolaget. En sådan process är nu påbörjad på några av de större ägarnas initiativ och kring detta kommer vi att återkomma så snart ytterligare information finns.

LIKVIDITET I BOLAGET Vid räkenskapsårets utgång uppgick bolagets likvida medel till 2 164 KSEK.

EGET KAPITAL Vid räkenskapsårets ingång var det egna kapitalet 28 308 KSEK. Vid räkenskapsårets utgång var det egna kapitalet 15 619 KSEK.

ANTAL AKTIER Vid räkenskapsårets utgång fanns 40 290 844 aktier fördelade på 5 100 000 A-aktier och 35 190 844 B-aktier med ett kvotvärde om 0,1.   UTDELNING Styrelsens förslag är att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2015.

REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknats har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Under året har en uppskjuten skattefordran bokats upp enligt K3.   KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer RR 1:00 med undantag vid succesivt förvärvade andelar i dotterbolag där omvärdering av tidigare ägda andelar har gjorts till senaste förvärvad andels anskaffningsvärde. I koncernredovisningen ingår de bolag där bolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 2016  17/5  Kvartalsrapport Q1 2016  18/5  Årsstämma 14:00-16:00 (Prel.) 2016  26/8  Kvartalsrapport Q2 2016  25/11  Kvartalsrapport Q3 2017  24/2  Bokslutskommuniké 2016

GRANSKNING Revisorn har varit delaktig i framtagandet av denna rapport och revision är påbörjad av årsbokslut, men kommunikén är inte formellt granskad.

Vår mission

“Make people find their way and each other at sea.”

Vår vision With our tool we bring social connectivity paired with top notch navigation capacity to anyone at sea and to all spectators or other stakeholders on shore. We do it with focus on safety, simplicity and sustainability, by internet of things and cognitive computing, giving a friction free window to the joys of boating for anyone.

Seapilot shall provide the ultimate tool for “Social Boating™” experiences and safe navigation with zero friction on any water worldwide.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading. Seapilot har på kort tid intagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot var först ut i världen med funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid i en navigationsapp. På vår hemmamarknad Sverige, blev vi därför snabbt en av de mest uppskattade navigationsapparna.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. Bolaget har dock beslutat att avveckla eller avyttra vår egen utveckling av hårdvara för att istället fokusera på Seapilot som har högre marginaler, så planen har stor betydelse för att i framtiden kunna erbjuda tredjepartshårdvara. AIS är dock ett fortsatt viktig del i Seapilot där det utgör grunden i vårat Social Boating konceptet. Tekniken har sitt ursprung i Sverige och var från början främst tänkt som ett antikollisionssystem för fartyg och flyg. Många fritidsbåtsägare tycker att AIS är det bästa som har hänt för säkerheten ombord.  

Vårt varumärke Seapilot och dess app med samma namn är ett utmärkt exempel på hur utvecklingen går framåt och där vi kunnat utnyttja vår stora kunskap inom AIS. Seapilot har använts av många lotsar världen över, som tycker att det är det bästa verktyget som finns idag för deras behov. Det visar tydligt på användarvänligheten och kvalitén i den produkt vi tagit fram. Appen gör det även möjligt att på ett enkelt och roligt sätt hitta sina båtåkande vänner på sjön, vilket är något som många av våra användare uppskattar.

    På bilden syns en skärm utan AIS och med AIS. Tänk dig skillnaden en mörk natt eller i dimma. Det är en stor fördel att kunna se sjötrafiken i närheten. Förutom egen positionen kan man också i Seapilot få information båtars om fartygsnamn, typ, längd, djupgående, destination, hastighet. AIS-utrustning var, tills True Heading introducerade sina produkter, endast tillgänglig för yrkessjöfarten på grund av höga kostnader för utrustningen.  

Med appteknologin en bredare grupp fått råd att öka sin säkerhet samt fått flera nya användbara och enkla funktioner som underlättar livet till sjöss. Nyttan av att kunna se vilket väder som råder i närheten är ovärderlig. Med Seapilot ombord kan den väderintresserade ta emot information i realtid från någon av alla de väderstationer som finns efter kusterna, något som ger en ökad säkerhet.   Sjöfartsverkets väderstation i Nynäshamn ger oss information om väder och vind i realtid som presenteras på ett utmärkt sätt i Seapilot samtidigt som man navigerar. AIS-information åskådligörs mycket väl i läsplattan eller mobilen med Seapilot och har givit många en aha upplevelse hur AIS fungerar. ”Seeing is believing”. Idag placeras också AIS i bojar och fyrar efter våra kuster för att ge sjöfarten mer och bättre information om dess status. Det är t.e.x möjligt att se om bojen ligger på rätt plats och om lampan i den fungerar som den ska. Detta ökar säkerheten och minskar olycksrisken. Med AIS kan båtägaren ha kontroll på sin båt oavsett var båten befinner sig. Vi tittar idag på att bygga upp ännu fler tjänster för detta inom Seapilot.

Seapilot finns nu tillgänglig på de stora plattformarna, iOS, Android, för både tablet/PC och telefon. Ett annat område som växer sig större och större är användningen av AIS inom kappsegling. Flera stora tävlingar som ÅF Offshore race och Seapilot2star har idag som krav att alla deltagande båtar skall ha en AIS ombord. Detta ökar både säkerheten, gör det lättare att följa racen samt gör det lättare för folk på land att följa tävlingarna. Seapilot gör det lättare för användarna att hitta sina vänner och andra båtar på sjön, något som vi kallar Social Boating. Det går dels att hitta båtarna via AIS men även med vår Facebookkoppling som gör det möjligt att se sina Facebookvänner direkt i Seapilot.      

Vi kommer fortsatt att finnas på plats i USA men verksamheten har under slutet på 2015 skurits ner och vi jobbar nu hårt med att hitta de strategiska samarbetena för framtiden som gör att vår användarbas i Seapilot skall växa radikalt. True Heading AB är sedan 2009 medlem i den svenska branschorganisationen Sweboat, vilket inte bara är en kvalitetsstämpel och en slags garanti för kunden, utan även en bra förutsättning för bolaget att få hjälp med juridiska frågor avseende främst konsumentförsäljning samt en god hjälp och stöd i miljöfrågor.

  Vi är också medlemmar i den internationella sammanslutningen av marinelektroniktillverkare CIRM (COMITE INTERNATIONAL RADIO-MARITIME, The International Association for Marine Electronics Companies), vilket ger oss tillgång till alla möten och dokumentation från FN-organen IMO (International Maritime Organisation) och ITU (International Telecommunication Union) vilka styr över de regelverk och standarder som används i den teknik vi utvecklar.      

Genom medlemskap i SEK (Svensk Elstandard) och NMEA har vi även tillgång till den internationella standardisering som finns bakom AIS. För att hänga med vad som händer på USA marknaden är vi också medlemmar i Amerikanska NMMA (National Marine Manufacturers Association) som är en del i vår satsning att nå ut på den Amerikanska marknaden.

BOLAGETS STYRELSE Anders Bergström Styrelseordförande Rickard Berg  Ledamot Urban Falk  Ledamot Torgny Hellström Ledamot Göran Liljegren  Ledamot Jens Johansson (VD) tom 2015-12-31

ÅRSREDOVISNING OCH ORDINARIE ÅRSSTÄMMA Årsredovisningen kommer att från och med den 15 april 2016 finnas tillgänglig på True Heading’s och Aktietorgets hemsidor. Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 18 maj 2015.

Danderyd, den 25 februari 2016

Styrelse och VD True Heading AB (publ) Vendevägen 90, 182 32 Danderyd ORG NR. 556658-5054

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.