Arbetsmiljöverket har fattat beslut om föreläggande gentemot Gigger AB, vilket kommer att överklagas av bolaget

Share

Gigger har skapat en plattform som gör det möjligt för gigarbetare och frilansare att, finna nya uppdrag, fakturera för uppdrag samt få sin löneadministration utförd. Baserat på en modern och egenutvecklad plattform digitaliserar och därmed förenklar Gigger administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, det vill säga den nya tidens arbetskraft – giggers – i Sverige och internationellt.

Som redan kommunicerats till marknaden den 14 januari 2021, genom det investerarmemorandum ”IM” som finns tillgängligt på https://www.gigger.group/ redogör bolaget i detta om underrättelse från Arbetsmiljöverket, vilket även riktats mot andra aktörer i branschen, att Arbetsmiljöverket övervägde att fatta beslut om föreläggande gentemot Gigger AB.

Arbetsmiljöverket har nu fattat beslut om föreläggande gentemot Gigger AB att genomföra vissa undersökande arbetsmiljömässiga åtgärder rörande arbetsmiljön för Giggers gigarbetare. Föreläggandet är förenat med vite om 75 000kr.

Arbetsmiljöverket genomför just nu en riktad insats mot hela plattformsbranschen där Gigger är ett av de bolag de agerar gentemot.

Det skall i sammanhanget anges att Kammarrätten i Stockholm i ett mål mellan Arbetsmiljöverket och Gigger Groups konkurrent Cool Company, rörande sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen, ansett att något anställningsförhållande inte har uppstått för de gigarbetare som anmält uppdraget först efter att det har utförts. Arbetsmiljöverket har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som dock ännu ej har fattat något beslut om prövningstillstånd.

Gigger Group bedriver sin verksamhet enligt arbetsmarknadens lagar och regler och är därmed föremål för omfattande regleringar. Gigger Group är genom sin plattform verksamma i en ny “miljö” där inte alltid lagar och regler är anpassade för verksamhetens art. Det pågår delvis direkta, men också via branschorganisationen Plattformsföretagen* dialoger med flera myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan.

Bolaget ser sig som en aktiv aktör i debatten kring regleringar och politiska beslut runt giganställning/egenanställning och anser sig därmed ha en god insyn i vad som händer. Med det har Bolaget goda förutsättningar att, i god tid innan eventuella framtida regleringar och beslut träder i kraft, anpassa sitt erbjudande och verksamhet därefter och på så sått säkerställa regelefterlevnad.

Gigger Group anser sig uppfylla sitt arbetsgivaransvar. Gigger AB kommer på goda grunder att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande.

*Plattformsföretagen är en sammanslutning av seriösa och professionella plattformsföretag. Gigger Group har varit en av initiativtagarna till detta och alla medlemmar har registrerat sig till en central uppförandekod som ger en tydlig ram för värderingar och principer som medlemmar förväntas följa. Denna uppförandekod var utformad för att förbättra image och rykte för plattformsekonomin i Sverige och vara ett exempel för resten av Europeiska unionen. (Källa: https://sv.plattformsforetagen.org/)

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Investor Relations Manager

Telefon: 072 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

Håkan Fritz, VD

Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.